भारतातील धनविधयेक, कलम 110, तरतुदी, आर्थिक विधेयक, Indian Money Bill

By Santosh Kanadje|Updated : April 18th, 2022

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये धनविधयेकची व्याख्या केली आहे. धनविधयेक हे कर आकारणी, सार्वजनिक खर्च इ. आर्थिक बाबींशी संबंधित आहेत. हे विधेयक भारतीय राजकारण आणि प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कारण आधार बिल, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी विधेयक यांसारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे देखील त्याच्याशी संबंधित आहेत.

हा लेख भारतातील धनविधेयकाचा तपशील, त्याची व्याख्या आणि ते आर्थिक विधेयक (अनुच्छेद 117 (1) आणि अनुच्छेद 117 (3)) पेक्षा कसे वेगळे आहे याचा उल्लेख करेल.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

भारतातील धनविधयेक

भारतीय राज्यघटनेत, कलम 110 भारतात धनविधयेकशी संबंधित आहे. या विधायेकला धनविधयेक म्हणून समजण्यासाठी काही तरतुदी आहेत.

भारतात धनविधयेकाला विधयेक बनवणाऱ्या तरतुदी खाली दिल्या आहेत:

अनुक्रमांक

भारतातील धनविधयेक तरतुदी

1

कोणताही कर लादणे, रद्द करणे, माफी, बदल किंवा नियमन

2

केंद्र सरकारकडून कर्ज घेण्याचे नियमन

3

भारताचा एकत्रित निधी किंवा भारताच्या आकस्मिक निधीचा ताबा, अशा कोणत्याही निधीतून पैसे भरणे किंवा पैसे काढणे

4

भारताच्या एकत्रित निधीतून पैशाचा विनियोग

5

भारताच्या एकत्रित निधीवर आकारण्यात आलेल्या कोणत्याही खर्चाची घोषणा किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे

6

भारताच्या एकत्रित निधीच्या किंवा भारताच्या सार्वजनिक खात्याच्या खात्यावर पैशांची पावती किंवा अशा पैशांचा ताबा किंवा जारी करणे, किंवा संघाच्या किंवा राज्याच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण

7

वर नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबींशी संबंधित कोणतीही बाब

याआधी केंद्रीय लोकसेवा आयोग  प्रिलिम्समध्ये या विषयावर प्रश्न आले आहेत आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग - 2022 मध्ये देखील अपेक्षित आहेत. आयएएस इच्छुकांनी धनविधयेकाशी संबंधित तथ्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जे लेखाच्या शेवटी  दिले जातील.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये अशा तरतुदी दिल्या आहेत ज्यांचे पालन करून एखाद्या विधेयकाला धनविधयेक मानले जाऊ शकत नाही. त्या तरतुदी खाली दिल्या आहेत.

अनुक्रमणिका

जेव्हा अश्या तरतूद केल्या जातात तेव्हा विधेयक हे धनविधयेक नसते.

1

दंड किंवा इतर आर्थिक दंड लादणे

2

परवान्यांसाठी किंवा प्रदान केलेल्या सेवांसाठी शुल्काची मागणी किंवा भरणा करणे

3

स्थानिक हेतूंसाठी कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरण किंवा संस्थेद्वारे कोणताही कर लादणे, रद्द करणे, माफी, बदल किंवा नियमन

 आर्थिक विधेयक – भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 117 नुसार

आर्थिक विधेयके अनुच्छेद 117 (1) आणि कलम 117 (3.) अंतर्गत हाताळली जातात जरी धन विधेयक आर्थिक विधेयकाचा  एक प्रकार असला तरी, सर्व आर्थिक विधयेक हे धन विधयेक  नाहीत. ही विधयेक खालीलप्रमाणे वर्गीकृत आहेत:

 1. आर्थिक विधेयके (I)- कलम 117 (1)
 2. आर्थिक विधेयके (II)- कलम 117 (3)

आर्थिक विधेयकांविषयी तथ्ये (I):

 • हे असे विधेयक म्हणून परिभाषित केले जाते ज्यामध्ये केवळ कलम 110 (धन विधयेक) शी संबंधितच नाही तर वित्तविषयक इतर बाबी देखील असतात.
 • अर्थ विधयेकची धन विधायकसोबत समानता:

o हे फक्त लोकसभेत धन विधयेक प्रमाणेच मांडले जाते

o हे केवळ राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार लागू केले जाते

 अर्थ विधयेक व धन विधयेक यामधील फरक:

o ते राज्यसभेद्वारे नाकारले जाऊ शकते किंवा त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते जी धन विधायकच्या बाबतीत नाही

o अर्थ विधायकच्या बाबतीत राष्ट्रपतींनी बोलावलेल्या संयुक्त बैठकीची तरतूद आहे

o राष्ट्रपती आपली संमती देऊ शकतात, विधेयक रोखू शकतात किंवा पुनर्विचारासाठी विधायक परत करू शकतात. परंतु धनविधायक बाबतीत असे नाही.

आर्थिक विधेयकांविषयी तथ्ये (II):

 • हे एक विधेयक म्हणून परिभाषित केले आहे जे केवळ भारताच्या एकत्रित निधीतून खर्चाच्या तरतुदींशी संबंधित आहे आणि त्यात धन विधायकची कोणतीही बाब समाविष्ट नाही (अनुच्छेद 110.)
 • हे आर्थिक विधेयक (I) च्या विपरीत सर्व बाबतीत एक सामान्य विधेयक मानले जाते.
 • विशेष वैशिष्ट्य: राष्ट्रपतींनी विधेयकाच्या विचारासाठी शिफारस केल्याशिवाय संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने ते मंजूर केले जाऊ शकत नाही.
 • संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाद्वारे ते नाकारले जाऊ शकते किंवा त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते.
 • अर्थविधायक बाबतीत राष्ट्रपतींनी बोलावलेल्या संयुक्त बैठकीची तरतूद आहे.
 • राष्ट्रपती आपली संमती देऊ शकतात, विधेयक रोखू शकतात किंवा पुनर्विचारासाठी बिल परत करू शकतात.

ही विधेयके समजून घेणे महत्त्वाचे आहे कारण ते भारतीय संसदेत हे  विधेयक कसे मंजूर केले जाते हे जाणून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा बनवतात. धन विधायक आणि अर्थ विधायक म्हणजे काय हे जाणून घेतल्यानंतर, या दोघांमधील फरक जाणून घेण्यासाठी पुढील माहिती वाचा.

 भारतातील धन विधायक आणि आर्थिक विधेयक यांच्यातील फरक

आत्तापर्यंत आम्हाला समजले आहे की सर्व धन विधायक ही आर्थिक विधायक आहेत परंतु सर्व आर्थिक विधायक धन विधायक नाहीत. अधिक स्पष्टता मिळविण्यासाठी, इच्छुकांना खालील तक्त्याचे अनुसरण करण्याचा सल्ला दिला जातो:

फरक

धन विधायक

आर्थिक विधेयक

लेख

कलम  110

 • कलम  117 (I)
 • कलम  117 (II)

अर्थ

अनुच्छेद 110 अंतर्गत विहित केलेल्या आर्थिक बाबींवर विशेष व्यवहार करते

महसूल आणि खर्चाच्या तरतुदींशी संबंधित आहे

कोणाद्वारे

सरकारी विधेयक

सामान्य विधेयक

मध्ये ओळख करून दिली

फक्त लोकसभा

कलम 117 (1) अंतर्गत विधेयके लोकसभेतच मांडली जाऊ शकतात

कलम 117 (3) अंतर्गत विधेयके दोन्ही सभागृहात मांडली जाऊ शकतात.

राष्ट्रपतींची पूर्व संमती

आवश्यक आहे

आवश्यक आहे

अध्यक्ष समंती

हो

नाही

राज्यसभेची भूमिका

भूमिका नाही

लोकसभेची तीच भूमिका

संयुक्त बैठक

तरतूद नाही

होय, कोणतीही अडचण असल्यास

 या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

भारतातील धनविधयेक, Download PDF मराठीमध्ये  

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • आपल्या राज्यघटनेत भारतीय संसदेत 4 विविध प्रकारच्या विधेयकांची तरतूद आहे. ते म्हणजे धन  विधेयक, आर्थिक विधेयक, सामान्य विधेयक आणि घटना दुरुस्ती विधेयक.

 • धन  विधेयक सामान्यत: कर, कर्ज घेणे आणि पैशांचा खर्च, ऑडिट आणि लेखा, एकत्रित आणि आकस्मिक निधी इत्यादींशी संबंधित समस्यांशी संबंधित आहे. उपखंड (अ) ते (एफ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींशी संबंधित कोणतीही बाब.

 • धन विधेयके फक्त लोकसभेत (भारतीय संसदेचे थेट निवडून आलेले 'लोकांचे घर') मांडली जाऊ शकतात. लोकसभेने मंजूर केलेली धन विधेयक राज्यसभेकडे पाठवली जातात (संसदेचे वरचे सभागृह, राज्य आणि प्रादेशिक विधानमंडळांद्वारे निवडलेले किंवा राष्ट्रपतीद्वारे नियुक्त केलेले).

 • वित्त विधेयक केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या करप्रणालीतील बदलांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर सुधारणांबद्दल तपशील दिलेला आहे.तर धन विधेयके कर आकारणी, सार्वजनिक खर्च इत्यादी आर्थिक बाबींशी संबंधित असतात.

 • लोकसभेचे अध्यक्ष हे योग्य उत्तर आहे. विधेयक हे धन विधायक आहे की नाही हे लोकसभा सभापती ठरवतात.

Follow us for latest updates