hamburger

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: अडचण पातळी, विचारलेले प्रश्न, उत्तरतालिका

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: 03 एप्रिल 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या MPSC गट क पूर्व 2022 परीक्षेसाठी तपशीलवार परीक्षेचे विश्लेषण तपासा. आम्ही काठीण्य पातळी, चांगले प्रयत्न, विभागवार प्रश्न आणि अपेक्षित कट ऑफ गुण दिले आहेत. संपूर्ण विश्लेषण प्रश्नपत्रिका आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षणावर आधारित आहे.

या लेखात, MPSC गट क 2022 च्या पूर्वपरीक्षेची अडचण पातळी आणि वेटेजसह तपशीलवार विश्लेषण दिले आहे.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC गट क पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium