hamburger

Alankar Shabdh for Marathi grammar/ अलंकारिक शब्द-मराठी व्याकरण, Download Study Notes PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

ज्याप्रमाणे अलंकार, पोशाख, केशरचना या मानवाच्या सौंदर्यात वाढवतात, त्याचप्रमाणे म्हणी, वाक्प्रचार, अलंकारिक शब्द भाषेचे सौंदर्य वाढवतात.कमी शब्दांत व्यापक अर्थ अलंकारिक शब्दांतून व्यक्त केला जातो. अलंकारिक शब्दाचा शाब्दिक अर्थ विचारात न घेता त्याचा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या लेखात आपण मराठी व्याकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे अलंकारिक शब्द बघणार आहोत.

In this article, we are going to look at an important element of Marathi grammar, the metaphorical word, Download Alankar Shabdh Study Material PDF.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

अलंकारिक शब्द/Alankar Shabdh

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये अलंकार शब्द आणि त्यांचे अर्थ देण्यात आले आहेत. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे.

\

 

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium