hamburger

Indian Council Act 1909- Morely Minto Reforms / ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം 1909- മോർലി മിന്റോ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്റ്റ് 1909 എന്നതിനെ മോർലി മിന്റോ റിഫോംസ് (Indian Council Act 1909- Morely Minto Reforms) അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1909 എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ജോൺ മോർലിയുടെയും വൈസ്രോയി ലോർഡ് മിന്റോയുടെയും പേരിലാണ്. 1909ലെ നിയമം 1861ലെയും 1892ലെയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം 1909 ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരിമിതമായ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം 1909- മോർലി മിന്റോ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ

മോർലി മിന്റോ റിഫോംസ് 1909 അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1909 ക ോൺഗ്രസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക വോട്ടർമാരെ അവതരിപ്പിക്കാനും കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ പരിഷ്‌ക്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വിപുലീകരിച്ചു.

വരാനിരിക്കുന്ന കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള മിന്റോ മോർലി പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൂടെ നോക്കൂ.

മോർലി മിന്റോ റിഫോംസ് – ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1909

മോർലി മിന്റോ പരിഷ്കരണ തീയതി

1909 മാർച്ച് 12

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം-1909 കൊണ്ടുവന്നത്

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ്

മോർലി മിന്റോ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം

 • ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം 1909 ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യവും പ്രത്യേക ഇലക്‌ട്രേറ്റും അവതരിപ്പിച്ചു.
 • ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളുടെ വലിപ്പം വർധിപ്പിച്ചു.
 • ആദ്യമായി, വൈസ്രോയിയുടെയും ഗവർണർമാരുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലുകളുമായുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ.

മോർലി മിന്റോ റിഫോംസ് ഗവർണർ ജനറൽ

മിന്റോയുടെ പ്രഭു

മോർലി മിന്റോ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു

1861ലെയും 1892ലെയും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 1909

 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭരണസംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം.
 • എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ വിമർശിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച ഭരണത്തിനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

മോർലി മിന്റോ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം

ഇന്ത്യക്കാരെ തുല്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷവും ഇന്ത്യക്കാരെ തുല്യ പങ്കാളികളായി അംഗീകരിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ മടിച്ചു. 1905-ൽ കഴ്‌സൺ പ്രഭു നടത്തിയ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെത്തുടർന്ന് ബംഗാളിൽ ഒരു വലിയ കലാപം നടന്നു.

 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ (INC) ന്യായമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ 1892-ലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്റ്റ് നിറവേറ്റിയില്ല, അതിനാൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വയംഭരണത്തിനും വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തി.
 • 1906-ൽ ഐഎൻസി ആദ്യമായി ഹോം റൂൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 • പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മോർലിയെ കണ്ടു.
 • ആഘാ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലീം പ്രഭുക്കന്മാർ മിന്റോ പ്രഭുവിനെ കാണുകയും മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഷിംല ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേര്. നവാബുമാരായ മൊഹ്‌സിൻ-ഉൽ-മുൽക്ക്, വഖർ-ഉൽ-മുൽക്ക് എന്നിവരോടൊപ്പം ഡാക്കയിലെ നവാബ് സലിമുള്ളയും ചേർന്ന് മുസ്ലീം ലീഗിനെ അതേ സംഘം വേഗത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു.

1909 ലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമത്തിന് ഇത് അടിത്തറ പാകി.

Important Links for Kerala PSC exam

Jal Jeevan Mission

National Parks in India

Navratri Festival 2022

SAARC

Sedition Law (Malayalam)

FATF

National Human Rights Commission

Cabinet Mission Plan 1946

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 1909

1909-ലെ മോർലി മിന്റോ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 1909-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്‌ട് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്.

 • കേന്ദ്ര-പ്രവിശ്യാ നിയമനിർമ്മാണ കൗൺസിലുകളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 16-ൽ നിന്ന് 60 ആയി ഉയർത്തി.
 • പ്രവിശ്യാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏകീകൃതമായിരുന്നില്ല. സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ ഔദ്യോഗിക ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും പ്രവിശ്യാ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകൾക്ക് അനൗദ്യോഗിക ഭൂരിപക്ഷം അനുവദിച്ചു.
  • എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങൾ: ഗവർണർ ജനറലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും.
  • നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ: ഗവർണർ ജനറൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
  • നോമിനേറ്റഡ് അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ: ഗവർണർ ജനറൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയിരുന്നില്ല.
  • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ: ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ.
 • 1909-ലെ ഇന്ത്യാ കൗൺസിൽ നിയമം കേന്ദ്ര, നിയമസഭാ തലങ്ങളിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളുടെ ചർച്ചാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചു.
 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങളെ പരോക്ഷമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അത് പ്രവിശ്യാ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ അംഗങ്ങളെയും കേന്ദ്ര നിയമസഭാംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും.
 • ഇന്ത്യാ കൗൺസിൽ നിയമം, 1909 (മോർലി-മിന്റോ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ) ആദ്യമായി വൈസ്രോയിയുടെയും ഗവർണർമാരുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലുകളുമായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ നൽകി. ഇന്ത്യൻ അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിലേക്ക് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു.
 • സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ അംഗമാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി.
 • ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, പ്രസിഡൻസി കോർപ്പറേഷനുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, ജമീന്ദർമാർ എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യവും ഇത് നൽകി.
 • ‘പ്രത്യേക വോട്ടർമാരുടെ’ ആശയം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്‌ലിംകൾക്ക് സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായവും മോർലി-മിന്റോ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് മുസ്ലീം അംഗങ്ങളെ മുസ്ലീം വോട്ടർമാർ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ.
 • മിന്റോ പ്രഭു സാമുദായിക വോട്ടർമാരുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെട്ടു.

മോർലി മിന്റോ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ആഘാതം

 • മോർലി-മിന്റോ റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് 1909 ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർഗീയ പ്രാതിനിധ്യം അവതരിപ്പിച്ചു. വളർന്നുവരുന്ന ദേശീയതയുടെ തരംഗത്തിനെതിരെ മിതവാദികളെയും മുസ്ലീങ്ങളെയും അണിനിരത്തുക എന്നതായിരുന്നു സർക്കാർ ലക്ഷ്യം.
 • കൊളോണിയൽ സ്വയംഭരണം നൽകാൻ ഈ നിയമം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാർലമെന്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എതിരാണെന്നും മോർലി പ്രഭു വ്യക്തമാക്കി.
 • ഗവർണർ ജനറലിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീറ്റോ അധികാരത്തിനും മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല.
 • മോർലി-മിന്റോ റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്റ്റ് 1909, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നിയമനിർമ്മാണ കൗൺസിലുകളിലേക്ക് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി അനുവദിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം 1909- മോർലി മിന്റോ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ PDF

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ-1909 നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Indian Council Act 1909- Morely Minto Reforms PDF

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation:

National Investigation Agency

Ban on the Popular front of India

Conquest of the British Empire (English Notes)

The Arrival of Europeans in India

Important Days and Events

The Revolt of 1857
Revolutionary Movements in British India Literature and Press during British India (Malayalam)

Major Visual and Audio Arts in Kerala

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Viceroys of British India

Kerala PSC Daily Current Affairs
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium