hamburger

Revolt of 1857 in Malayalam/ 1857 ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, Download History Notes PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

1857-58 കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു 1857 ലെ കലാപം. പക്ഷേ അത് വിജയിച്ചില്ല, ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിനുവേണ്ടി ഒരു പരമാധികാര ശക്തിയായി ഭരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി അതിനെ മറികടന്നു. 1857 ലെ ഇന്ത്യൻ കലാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിലവിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരായ കടുത്ത നീരസമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ 1857 ലെ കലാപം ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു. ഇത് “ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

1857ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

1857 ലെ കലാപം ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ്, ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന അസംതൃപ്തി കാരണം കോപത്തിന്റെ നീരസത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പൊട്ടിത്തെറിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്ലാസിയുടെയും ബക്സറിന്റെയും യുദ്ധങ്ങൾ പോലുള്ള നിരവധി കലാപങ്ങൾ പിന്നീട് നടന്നു, അവ ആധുനിക ചരിത്ര ഭരണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായകവും നിർണ്ണായകവുമായ യുദ്ധങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കലാപത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

 • കലാപം പടയാളികൾ ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് കർഷകർ, കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ മുതലായവ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സൈനികർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഈ കലാപത്തിൽ വിവിധ മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനായി പോരാടി.

കലാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം

 • 1857 ലെ കലാപം ശിപായികളുടെ കലാപമായി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി.
 • വി.ഡി. സവർക്കർ 1857 ലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒന്നാം യുദ്ധം എന്ന് വിളിച്ചു.
 • മതത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ യുദ്ധമായി അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഡോ.എസ്.എൻ. സെൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
 • ഡോ. ആർ.സി. മജുംദാർ അതിനെ ആദ്യമോ ദേശീയമോ സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധമോ ആയി കണക്കാക്കുന്നില്ല.
 • ചില ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് ഒരു കർഷക ശിപായി കലാപം മാത്രമാണ്.

കലാപത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

 • ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചൂഷണം: പ്രാദേശിക ഭൂമി തുടർച്ചയായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വിശ്വാസം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലതവണ, അത് ശക്തമായിരുന്നു.
 • വിശ്വാസവും മതവികാരവും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ കടുത്ത അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹാനുഭൂതി വളർത്തുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും കൂട്ടമായി അവർ അസംതൃപ്തരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു.

സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ

 • വളരെ ജനപ്രിയമല്ലാത്ത റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ്
 • കനത്ത നികുതി – കർഷകർ പലിശക്കാരിൽ നിന്ന് പലിശയ്ക്ക് വായ്പയെടുക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു.
 • ആധുനിക വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനൊപ്പം ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ കരകൗശലവസ്തുക്കളെ ബ്രിട്ടീഷ് നയം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി
 • ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അമിതമായ ഇടപെടൽ: ജമീന്ദാർമാരുടെ പദവി നഷ്ടം

രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ

 • സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് – വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവിന്റെ
 • ലാപ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം – ഡാൽഹൗസി പ്രഭുവിന്റെ
 • മതപരമായ വൈകല്യ നിയമം, 1856 – മതത്തിലെ മാറ്റം, സ്വത്ത് അനന്തരാവകാശമായി ലഭിക്കുന്നതിന് കുട്ടിയെ തടയില്ല

ഭരണപരമായ കാരണങ്ങൾ

 • കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിൽ വ്യാപകമായ അഴിമതി – പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന തലത്തിൽ (പോലീസ്, ചെറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ).
 • ഇന്ത്യൻ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല

സാമൂഹിക-മതപരമായ കാരണങ്ങൾ

 • ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മനോഭാവം.
 • ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • സതി നിർത്തലാക്കൽ, വിധവ-പുനർവിവാഹത്തിന് പിന്തുണ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക-മത പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ.
 • സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും.
 • പള്ളിക്കും ക്ഷേത്രഭൂമികൾക്കും നികുതി ചുമത്താൻ.

ഉടനടി കാരണങ്ങൾ

 • ജനറൽ സർവീസ് എൻലിസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ട് – ഭാവിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കടലിനപ്പുറം എവിടെയും സേവനം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് എതിരാളിയെ അപേക്ഷിച്ച് താഴ്ന്ന ശമ്പളങ്ങൾ.
 • ഗോതമ്പ് മാവുകളിൽ അസ്ഥി പൊടി കലരുന്ന വാർത്ത.
 • എൻഫീൽഡ് റൈഫിളിന്റെ കാട്രിഡ്ജ് ബീഫ്, പന്നിയിറച്ചി കൊഴുപ്പ് എന്നിവകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത്.

കലാപത്തിന്റെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ

 • മീററ്റ് സംഭവം -19 -ാമത് ബെർഹാംപൂർ നേറ്റീവ് ഇൻഫൻട്രി പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും 1857 ഫെബ്രുവരിയിൽ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും പിന്നീട് 1857 മാർച്ചിൽ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.
 • 34 -ാമത് നേറ്റീവ് ഇൻഫൻട്രിയുടെ യുവ ശിപായിയായ മംഗൾ പാണ്ഡെ ബാരക്ക്പോറിലെ തന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ സെർജന്റ് മേജറിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു.
 • ഏഴാമത്തെ അവധ് റെജിമെന്റും പിരിച്ചുവിട്ടു
 • മീററ്റ് മെയ് 10 ന് കലാപത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു, തടവിലാക്കപ്പെട്ട സഖാക്കളെ വിട്ടയച്ചു, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊന്ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറി.
 • ഡൽഹി- മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി വർത്തിച്ചു.

കലാപത്തിന്റെ നേതാക്കൾ

 • ഡൽഹിയിൽ, പ്രതീകാത്മക നേതൃത്വം മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർ ഷായുടെതായിരുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കമാൻഡ് നയിച്ചത് ജനറൽ ഭക്ത് ഖാൻ ആയിരുന്നു.
 • നാനാ സാഹിബ്, തന്തിയ ടോപ്പ്, അസിമുല്ല ഖാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാൺപൂർ ഉയർന്നുവന്നത്. സ്റ്റേഷൻ കമാൻഡർ സർ ഹ്യൂ വീലർ കീഴടങ്ങി. നാൻ സാഹേബ് സ്വയം പേഷ്വാ, ബഹദൂർ ഷാ എന്നിവരെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു
 • ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ലക്നൗവിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു, അവരുടെ മകൻ ബിർജിസ് ഖാദറിനെ നവാബായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് താമസക്കാരനായ ഹെൻറി ലോറൻസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശേഷിക്കുന്ന യൂറോപ്യന്മാരെ പുതിയ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് സർ കോളിൻ കാംപ്ബെൽ ഒഴിപ്പിച്ചു.
 • ബിഹാറിലെ ബറേലിയിൽ, ഖാൻ ബഹാദൂരിൽ, കുൻവർ സിംഗ്, ജഗദീഷ്പൂരിലെ ജമീന്ദർ, ഫൈസാബാദിലെ മൗലവി അഹ്മദുള്ള എന്നിവർ അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
 • റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയെ, കലാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച നേതാവായ ജാൻസിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, ലാപ്സ് സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഡൽഹൗസി പ്രഭു എന്ന നിലയിൽ, തന്റെ ദത്തുപുത്രനെ സിംഹാസനത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ഗവർണർ ജനറൽ അനുവദിച്ചില്ല.

കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തൽ

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കലാപത്തെ അവരുടെ ഭരണത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയായി കണക്കാക്കി, ഈ കലാപത്തെ മറികടക്കാൻ അവരുടെ നയങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി, അവർക്ക് വിജയിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.

 • 1857 സെപ്റ്റംബർ 20 ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്തു. ഉപരോധത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ജോൺ നിക്കോൾസൺ, പിന്നീട് പരിക്കുകൾക്ക് കീഴടങ്ങി.
 • 1857 -ലെ കലാപം ഒരു വർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നു, 1858 -ന്റെ മധ്യത്തോടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. മീററ്റിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പതിനാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 1858 ജൂലൈ 8 -ന്, സമാധാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാനിംഗ് പ്രഭു ആയിരുന്നു.
 • ബഹദൂർ ഷായെ തടവുകാരനാക്കി റങ്കൂണിലേക്ക് നാടുകടത്തി, അവിടെ അദ്ദേഹം 1862 ൽ മരിച്ചു. രാജകുമാരന്മാരെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഹഡ്സൺ പരസ്യമായി വെടിവെച്ചു. ഡൽഹി പതനത്തോടെ, പ്രാദേശിക കലാപങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു.
 • സർ കോളിൻ കാംപ്ബെൽ കാൺപൂരും ലക്നൗവും തിരിച്ചുപിടിച്ചു.
 • ബനാറസിൽ, ഒരു കലാപം കേണൽ നീൽ നിഷ്കരുണം അടിച്ചമർത്തി.

കലാപത്തിന്റെ പരാജയ കാരണങ്ങൾ

 • ബഹദൂർ ഷാ വൃദ്ധനും ദുർബലനുമായിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
 • പരിമിതമായ പ്രദേശിക വ്യാപനം
 • ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടർന്നു.
 • പല വലിയ ജമീന്ദാർമാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണച്ചു.
 • ആധുനിക വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ കലാപത്തെ പിന്നോക്കമായി കാണുന്നു
 • ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഭൗതികമായി മോശമായി സജ്ജരായിരുന്നു.
 • കേന്ദ്ര നേതൃത്വമോ ഏകോപനമോ ഇല്ലാതെ കലാപം മോശമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
 • കലാപത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലായിരുന്നു, മോശമായി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

കലാപത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ഇന്ത്യൻ പ്രജകളുടെയും ബോധത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ ശിപായി കലാപം എന്ന് മുദ്രകുത്തിയപ്പോൾ, ദേശീയതയിലെ ഉന്നതർ അതിനെ ‘ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യ യുദ്ധ’മായി മഹത്വവൽക്കരിച്ചു.

Download 1857 Revolt PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium