Swachh Bharat Abhiyan in Malayalam Notes (സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ)

By Pranav P|Updated : June 17th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാനെ (Swachh Bharat Abhiyan) പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും  വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) 2.0 "ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും" ലംബമായി ആരംഭിക്കുമെന്ന് 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ധനമന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. SBM-U ഘട്ടം-II-ൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും  (ULBs) ഫെക്കൽ സ്ലഡ്ജ് മാനേജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള, മലിനജല സംസ്കരണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ഘടകം സ്ഥാപിക്കും.

എന്താണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ?

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വൃത്തിയുള്ള രാജ്യം എന്ന ദർശനത്തെ മാനിക്കുന്നതിനായി 2014 ഒക്ടോബർ 2 ന് ആരംഭിച്ച ഈ കാമ്പയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

കുറിപ്പ്: 2019 സെപ്തംബർ 25-ന് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ സംരംഭത്തിന് ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ "ഗ്ലോബൽ ഗോൾകീപ്പർ" പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഏറ്റുവാങ്ങി.

തുടക്കത്തിൽ, ഈ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ കാമ്പയിൻ ദേശീയ തലത്തിൽ എല്ലാ ടൗണുകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും നടത്തി.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള കാമ്പെയ്നുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ

 1. 'പ്ലാസ്റ്റിക് സേ രക്ഷ'
 2. 'സ്വച്ഛത പഖ്വാദ'
 3. 'സ്വച്ഛതാ ശ്രമദാൻ'
 4. ‘സ്വച്ഛതാ ഹീ സേവ’

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) 2.0

2021 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ സർക്കാർ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (യു) 2.0 ന് 1,41,678 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എസ്ബിഎം-അർബൻ 2.0 യുടെ ഘടകങ്ങൾ:

 1. പുതിയ ഘടകം - 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ ULB-കളിലും മലം ചെളി മാനേജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലിനജല സംസ്കരണം
 2. സുസ്ഥിര ശുചിത്വം (കക്കൂസുകളുടെ നിർമ്മാണം)
 3. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം
 4. വിവരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആശയവിനിമയം, കൂടാതെ
 5. ശേഷി വർധിപിക്കുക

SBM-Urban 2.0- നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ:

 1. എല്ലാ നിയമാനുസൃത നഗരങ്ങൾക്കും ODF + സർട്ടിഫിക്കേഷൻ.
 2. 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ നിയമാനുസൃത പട്ടണങ്ങൾക്കും ODF++ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ.
 3. 1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള എല്ലാ നിയമാനുസൃത പട്ടണങ്ങളിലും പകുതിയോളം വെള്ളം+ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ.
 4. ഗാർബേജ് രഹിത നഗരങ്ങൾക്കായുള്ള ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്‌സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoHUA) സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ നിയമാനുസൃത നഗരങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞത് 3-സ്റ്റാർ ഗാർബേജ് ഫ്രീ എന്ന റേറ്റിംഗ്.
 5. എല്ലാ ലെഗസി ഡംപ്‌സൈറ്റുകളുടെയും ജൈവ-പരിഹാരം.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ ലക്ഷ്യം

ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

കക്കൂസുകൾ, ഖര-ദ്രവമാലിന്യ നിർമാർജന സംവിധാനങ്ങൾ, ഗ്രാമ ശുചിത്വം, സുരക്ഷിതവും മതിയായതുമായ കുടിവെള്ള വിതരണം എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അടിസ്ഥാന ശുചീകരണ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന ആശയം.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ

കുടിവെള്ള ശുചിത്വ മന്ത്രാലയമാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. 2019-ഓടെ ശുചിത്വ സൗകര്യം മൂന്നിരട്ടിയാക്കുക എന്നതാണ് വീക്ഷണം. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജന മുക്ത (ഒഡിഎഫ്) ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാനമായും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്.

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഹൈലൈറ്റുകൾ:

 • 2019-ഓടെ ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ വളർച്ചാ ശതമാനം 3% ൽ നിന്ന് 10% ആയി മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 • പ്രതിദിനം 14000 മുതൽ 48000 വരെ ടോയ്‌ലറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം
 • ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനായി ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ, മൊബൈൽ ടെലിഫോണി, പ്രാദേശിക പരിപാടികൾ എന്നിവയിലൂടെ ദേശീയ തല/സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള മീഡിയ കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിക്കുക.
 • വെള്ളം, ശുചിത്വം, ശുചിത്വം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) 1.0.

 • സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) വരുന്നത്, നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ്, കൂടാതെ 377 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള 4041 നിയമാനുസൃത പട്ടണങ്ങളിലും ശുചിത്വവും ഗാർഹിക ടോയ്‌ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായ വിഹിതം 14,623 കോടി രൂപയും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 62,009 കോടി രൂപയുമാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 • 04 കോടി കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും 2.5 ലക്ഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയ്‌ലറ്റ് സീറ്റുകൾ, 2.6 ലക്ഷം പൊതു ടോയ്‌ലറ്റ് സീറ്റുകൾ എന്നിവ നൽകാനും മിഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 • എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും നിർദേശിക്കുന്നു.

ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ കാതൽ ആറ് ഘടകങ്ങളാണ്:

 1. വ്യക്തിഗത ഗാർഹിക കക്കൂസുകൾ;
 2. കമ്മ്യൂണിറ്റി ടോയ്‌ലറ്റുകൾ;
 3. പൊതു ടോയ്‌ലറ്റുകൾ;
 4. മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം;
 5. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും (ഐഇസി) പൊതു അവബോധവും;
 6. ശേഷി വർധിപിക്കുക

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ PDF

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Swachh Bharat Abhiyan PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വൃത്തിയുള്ള രാജ്യം എന്ന ദർശനത്തെ മാനിക്കുന്നതിനായി 2014 ഒക്ടോബർ 2 ന് ആരംഭിച്ച ഈ കാമ്പയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

  1. പ്ലാസ്റ്റിക് സേ രക്ഷ'
  2. 'സ്വച്ഛത പഖ്വാദ'
  3. 'സ്വച്ഛതാ ശ്രമദാൻ'
  4. ‘സ്വച്ഛതാ ഹീ സേവ’
 • ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

 • ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് കീഴിൽ, തീവ്രമായ ശുചീകരണത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഐക്കണിക് സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു:

  1. വൈഷ്ണോ ദേവി: ജമ്മു കശ്മീർ
  2. ഛത്രപതി ശിവജി ടെർമിനസ്: മഹാരാഷ്ട്ര
  3. താജ്മഹൽ: ഉത്തർപ്രദേശ്
  4. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  5. സുവർണ്ണ ക്ഷേത്രം: പഞ്ചാബ്
  6. മണികർണികാഘട്ട്: വാരാണസി, ഉത്തർപ്രദേശ്
  7. അജ്മീർ ഷരീഫ് ദർഗ: രാജസ്ഥാൻ
  8. മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം: തമിഴ്നാട്
  9. കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം: അസം
  10. ജഗന്നാഥ പുരി: ഒഡീഷ

Follow us for latest updates