hamburger

Prime Minister Krishi Kalyan Abhiyan 2022 | പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ 2022  (Prime Minister Krishi Kalyan Abhiyan 2022) പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും  വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ 2022

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 112 ജില്ലകളിൽ  കാർഷിക കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു. ഈ  ജില്ലകളിൽ കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ സമയത്ത്, കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ മൂന്ന് വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ പോയിന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു: DAC&FW, DAHD&F, and DARE. നല്ല പ്രതികരണം ലഭിച്ചതിനാൽ, കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ രണ്ടാം ഘട്ടം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 117 ജില്ലകളിൽ ആരംഭിക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാന്റെ സവിശേഷതകൾ:

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ ഘട്ടം-II-ന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • കർഷകർക്ക് സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡുകളുടെ വിതരണം.
 • പയറുവർഗങ്ങളുടെയും എണ്ണക്കുരുക്കളുടെയും സൗജന്യ മിനി കിറ്റുകളുടെ വിതരണം
 • പശുവിന്റെ എഫ്എംഡി വാക്സിനേഷൻ
 • ചെമ്മരിയാടിനും ആടിനും PPR വാക്സിനേഷൻ
 • കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം
 • കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം
 • ICAR/KVK-കൾ വഴി ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും പരിശീലന പരിപാടികളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:
 1. തേനീച്ച വളർത്തൽ
 2. കൂൺ കൃഷി
 3. അടുക്കളത്തോട്ടം (സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതാണ് അഭികാമ്യം)
 4. മറ്റ് പ്രസക്തമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം
 • കെവികെകളിൽ സൂക്ഷ്മ ജലസേചനം/സംയോജിത കൃഷി സംവിധാനം പ്രദർശനങ്ങൾ – ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കർഷകരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കും.
 • വായ്പ എടുക്കാത്ത കർഷകർക്കായി ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും 2 PMFBY ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പുകൾ/പരിപാടികൾ.
 • ഓരോ ഗ്രാമവും 20 NADEP / മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
 • ഗ്രാമിൻ ഹാറ്റ്സ് വികസനം (ഇത് എംജിഎൻആർഇജിഎയുമായി ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കും).
 • ഹോർട്ടികൾച്ചർ/അഗ്രോഫോറസ്ട്രി/മുള ചെടികൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും 100 വീടുകളിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 5 എന്ന നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു (സ്ഥലം അനുയോജ്യം).

സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് സ്കീം

മണ്ണ് വിഭവ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ കർഷകർക്കും സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സഹായിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2015 ഫെബ്രുവരി 19 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിന്റെ ഒരു പ്രധാന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങളോടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒപ്റ്റിമൽ വിളവ് നേടാൻ കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുക. കർഷകർക്ക് അവരുടെ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ നിന്ന് സംയോജിത രീതിയിൽ വളങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശിത സമീകൃത അളവ് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

പാദ, വായ രോഗ വാക്സിനേഷൻ (FMD)

പനി, വായയിലുള്ള കുമിളകൾ, കുളമ്പുകൾ, അകിട്, മുലകൾ എന്നിവയിലെ കുമിളകൾ എന്നതെല്ലാം എഫ്എംഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് .കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പകർച്ചവ്യാധിയാണ്  (എഫ്എംഡി). എഫ്എംഡി പ്രിവൻഷൻ എന്നത്  ചികിത്സയുടെ വിശ്വസനീയമായ സമീപനമാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.രോഗം മൃഗങ്ങളുടെ ഉൽപാദന ശേഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഈ ബോവിൻ എഫ്എംഡി വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിയുക്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ മുഴുവൻ പശുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുന്നു.100 ശതമാനം കവറേജ് നൽകണമെന്ന് KKA ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ഓരോ ആറുമാസത്തിലും നൽകപ്പെടുന്നതിനാൽ, അത് സാധാരണ വാക്സിനേഷൻ സൈക്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്..

പെസ്റ്റെ ഡെസ് പെറ്റിറ്റ്സ് റുമിനന്റ് വാക്സിനേഷൻ (PPR)

 ആട് പ്ലേഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന PPR, ഒരു സാംക്രമിക രോഗമാണ്, ഇത് ചെറിയ റുമിനുകളെ ബാധിക്കുകയും പനി, വായിലെ വ്രണങ്ങൾ, വയറിളക്കം, ന്യുമോണിയ, പലപ്പോഴും മരണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആടുകൾക്കും ചെമ്മരിയാടുകൾക്കുമുള്ള ഈ PPR വാക്സിനേഷൻ കാമ്പയിൻ 4 നിർദ്ദിഷ്‌ട ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാ ചെമ്മരിയാടുകളെയും ആടുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 100 ശതമാനം കവറേജ് നൽകണമെന്ന് KKA ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

നിർമ്മിത ബുദ്ധി (A.I.)

19-ാമത് കന്നുകാലി സെൻസസ് 2012 അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ 300 ദശലക്ഷം പശുക്കൾ ഉണ്ട് (കന്നുകാലികൾ 191 ദശലക്ഷം, എരുമകൾ 109 ദശലക്ഷം). 191 ദശലക്ഷം കന്നുകാലി സംഖ്യയിൽ വിദേശ-സങ്കരയിനം കന്നുകാലികൾ  20% വരും, ബാക്കിയുള്ള 80% നാടൻ, നോൺഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനങ്ങളാണ്. ഇവ കൂടുതലും കുറഞ്ഞ വിളവ് നൽകുന്നവയാണ്.ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പശു പ്രതിദിനം 1 മുതൽ 2 ലിറ്റർ വരെ മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. തൽഫലമായി, നമ്മുടെ നാടൻ കന്നുകാലികളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉചിതമായ ബ്രീഡിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനമാണ് ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗം. എ.ഐ. സാങ്കേതിക വിദ്യ  ജനിതക ശേഷി വർധിപ്പിച്ച് പശു ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ അത്യുൽപ്പാദനശേഷിയുള്ള നാടൻ കാളകളുടെ (HYIB) ബീജം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം നടത്തും. പ്രജനനയോഗ്യമായ 100 പശുക്കളുടെ കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനം ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ 25 ഗ്രാമങ്ങളിലും നടത്തും.

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാൻ 2022 PDF

പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി കല്യാൺ അഭിയാനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Prime Minister Krishi Kalyan Abhiyan 2022 PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium