hamburger

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) / മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തെ പറ്റിയും (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും  വിശദീകരിക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം (MGNREGA)

2021-22ൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് (MGNREGA) കേന്ദ്രസർക്കാർ 72000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

MGNREGA 2022 നെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ:

MGNREGA Full Form

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം

MGNREGA സ്കീം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

2006 ഫെബ്രുവരി 2

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005 ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് പാസാക്കി.

MGNREGA-നെ  മുമ്പ് എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത്?

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമമെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

MGNREGS ഉം MGNREGA ഉം ഒന്നാണോ?

MGNREGS എന്നത് MGNREGA (ആക്ട്) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്

MGNREGA സ്കീമിന് കീഴിൽ വരുന്ന ജില്ലകളുടെ എണ്ണം?

2021 ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ; 708 ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

MGNREGA യുടെ കീഴിലുള്ള പ്രധാന പങ്കാളികൾ

 • കൂലി അന്വേഷിക്കുന്നവർ
 • ഗ്രാമസഭ (GS)
 • ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ (PRI)
 • ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ
 • ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ (ഡിപിസി)
 • സംസ്ഥാന സർക്കാർ
 • ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം (MORD)
 • സിവിൽ സൊസൈറ്റി
 • മറ്റ് പങ്കാളികൾ (ലൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, കൺവേർജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾ (എസ്എച്ച്ജികൾ)

എന്താണ് MGNREGA ജോബ് കാർഡ്?

എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എ സ്കീമിന് കീഴിൽ ജോലിക്ക് അർഹതയുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രേഖയാണിത്

മഹാത്മാഗാന്ധി NREGS യുടെ ലക്‌ഷ്യം 

ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഉറപ്പായ വേതനം നൽകുന്ന കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥ

MGNREGA & തൊഴിലാളി പ്രതിസന്ധി – കോവിഡ് പാൻഡെമിക്

ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2020 മാർച്ച് 26-ന് എംജിഎൻആർഇജിഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് 2000 രൂപ വർധിപ്പിക്കും. ശരാശരി 2000 രൂപ  വീതം മൂന്ന് കോടി മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, വികലാംഗർ, വിധവകൾ എന്നിവർക്ക് രണ്ട് തവണകളായി 1,000 രൂപ  ഡിബിടി (ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ) വഴി നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊവിഡ്-19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടത്തിലേക്കുള്ള മുൻകൈയായാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഏകദേശം 9 ലക്ഷം കോടിയുടെ ചിലവ് വരുത്തുമെന്ന്  പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് -19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സാമ്പത്തികമായി ബാധിച്ചവർക്ക് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, സ്ക്രീനിംഗ്, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 31,000 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് നൽകി.

MGNREGA ചരിത്രം:

1991-ൽ പി.വി. നരസിംഹ റാവു ഗവൺമെന്റ് താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൈലറ്റ് പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു:

 • കൃഷി ഇല്ലാത്ത സീസണിൽ കാർഷിക തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ.
 • അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
 • മെച്ചപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ

ഈ സ്കീമിനെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് അഷ്വറൻസ് സ്കീം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, ഇത് 2000-ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാമുമായി ലയിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് MGNREGA ആയി പരിണമിച്ചു.

MGNREGA യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ:

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് (MGNREGA) ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്:

 • ഗ്രാമീണ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം നൽകുക
 • സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
 • ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കുടിയേറ്റം കുറയ്ക്കുക

എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എ മുൻകാല ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സ്വയം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിമാൻഡ്-ഡ്രൈവഡ് ആണ് കൂടാതെ കേസിൽ അപ്പീലിനായി നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നു, ജോലി നൽകിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ വൈകുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റാണ്, ഇത് അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ മുഴുവൻ ചെലവും ഈ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികളുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ 75% വിലയും വഹിക്കുന്നു. സിഇജിസി (സെൻട്രൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഗ്യാരന്റി കൗൺസിൽ), എസ്ഇജിസി (സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് കൗൺസിലുകൾ) എന്നിവയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം.

സ്കീമിന്റെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

 • പൊതുമരാമത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പഞ്ചായത്തീരാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇത് ഗണ്യമായ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു. ഇടനില, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശകൾ സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഗ്രാമസഭകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
 • ഇത് അതിന്റെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ തലങ്ങളിലും പാലിക്കലും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 240% വർധനയുണ്ടായി. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ ചൂഷണം മറികടക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി വേതന ചാഞ്ചാട്ടവും തൊഴിലാളികളിലെ ലിംഗ വേതന വ്യത്യാസവും കുറച്ചു. എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എയുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഇനിപ്പറയുന്ന ഡാറ്റയാൽ ഇത് തെളിയിക്കാനാകും:

 1. 14.88 കോടി MGNREGA ജോബ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു (സജീവ തൊഴിൽ കാർഡുകൾ – 9.3 കോടി)
 2. MGNREGA (2020-21) പ്രകാരം ജോലി നേടിയ 28.83 കോടി തൊഴിലാളികളിൽ സജീവ തൊഴിലാളികൾ 14.49 കോടിയാണ്.

MGNREGS-ൽ ഗ്രാമസഭയുടെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പങ്ക് എന്താണ്?

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമസഭയുടെ പങ്ക് ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

MGNREGS-ൽ ഗ്രാമസഭയുടെ പങ്ക്

പ്രാദേശിക മേഖലയുടെ സാധ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇത് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റുകളുടെ പ്രാഥമിക ഫോറമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

MGNREGA വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തൊഴിലാളികളുടെയും സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്ക് ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.:

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്ക്

തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള റോളിനൊപ്പം ഇതിന് അധികാരമുണ്ട്

അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, അവ പരിശോധിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ്

എല്ലാ വീടുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

എംജിഎൻആർഇജിഎസ് ജോബ് കാർഡുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്

അപേക്ഷാ സമർപ്പണം മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി അനുവദിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്

പദ്ധതിയുടെ നേട്ടം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നു

ഇത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ എല്ലാ വാർഡുകളിലും റോസ്ഗർ ദിവസ് നടത്തുന്നു

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം (MGNREGA) PDF

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download MGNREGA PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium