hamburger

Charter Act 1813,ചാർട്ടർ നിയമം 1813: Features, Significance, Importance, Background, PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ചാർട്ടർ ആക്റ്റ്, 1813 നെക്കുറിച്ച് (Charter Act, 1813) വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും, കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ചാർട്ടർ നിയമം 1813

ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1813, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ആക്റ്റ് 1813, എന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയതാണ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ടർ 20 വർഷത്തേക്ക് കൂടി ഇത് പുതുക്കി. 1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം ആദ്യമായി നിർവചിച്ചു. യൂറോപ്പിലെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപാർട്ടിന്റെ കോണ്ടിനെന്റൽ സിസ്റ്റം യൂറോപ്പിലേക്കും അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളിലേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികളും ഇതുമൂലം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ ഏഷ്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരത്തിൽ ന്യായമായ പങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ കുത്തക പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ അധികാരവും വാണിജ്യപരമായ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും വേർതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കമ്പനി ഇതിനെ എതിർത്തു.

1813-ലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം, ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾക്ക് കർശനമായ ലൈസൻസിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാരം നടത്താം. ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിലും തേയില വ്യാപാരത്തിലും കമ്പനി അതിന്റെ കുത്തക നിലനിർത്തി. ഈ ആക്ടിന്റെ സവിശേഷതകളും പ്രാധാന്യവും ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നേടുക. വരാനിരിക്കുന്ന കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് 1813 കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

എന്താണ് ചാർട്ടർ നിയമം 1813?

എളുപ്പവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പുനരവലോകനത്തിനായി ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813-ന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക.

ചാർട്ടർ നിയമം 1813 അവലോകനം

അവതരിപ്പിച്ചത്

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ്

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കാൻ. എന്നിരുന്നാലും, ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിലും ഇന്ത്യയുമായുള്ള തേയില വ്യാപാരത്തിലും കമ്പനിയുടെ കുത്തക നിലനിർത്തി.

പുറമേ അറിയപ്പെടുന്ന

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി നിയമം, 1813

ഗവർണർ ജനറൽ

ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭു

ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

പദവി

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമം 1915-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്റ്റ് വഴി റദ്ദാക്കി.

ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813 ന്റെ സവിശേഷതകൾ

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്ഥാനം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുകയും കിരീടത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813 ന്റെ സവിശേഷതകൾ:

 • ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ചായ, കറുപ്പ്, ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി അതിന്റെ കുത്തക നിലനിർത്തി.
 • കമ്പനിയുടെ ഭരണം 20 വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി.
 • 1813-ലെ ചാർട്ടർ ആക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വത്തുക്കളിൽ കിരീടത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഉറപ്പിച്ചു.
 • ധാർമ്മിക പുരോഗതിയും മതപരിവർത്തനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർക്ക് ഈ നിയമം അനുമതി നൽകി.
 • സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായി ജനങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്താനും നിയമം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരം നൽകി. യൂറോപ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രജകളുടെമേൽ ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകി.
 • നികുതി അടക്കാത്തവർ 1813ലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
 • ഇത് കമ്പനിയുടെ പ്രാദേശിക വരുമാനവും വാണിജ്യ ലാഭവും നിയന്ത്രിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ലാഭവിഹിതം 10.5% ആയി നിശ്ചയിച്ചു.
 • ടെറിട്ടോറിയൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ അക്കൗണ്ടുകൾ വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ.
 • 1813-ലെ ചാർട്ടർ ആക്ടിന്റെ ക്ലോസ് 43 പ്രകാരം ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കമ്പനി പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം. ഈ നിയമം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിനും സാമ്പത്തിക ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചു.

Important Links for Kerala PSC exam

Jal Jeevan Mission

National Parks in India

International Organizations and headquarters

SAARC

Sedition Law (Malayalam)

FATF

National Human Rights Commission

Cabinet Mission Plan 1946

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കണം. 1813-ലെ ചാർട്ടർ ആക്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇപ്രകാരമാണ്:

 • ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വത്തുക്കളിൽ കിരീടത്തിന്റെ പരമാധികാരം അത് ഉറപ്പിച്ചു.
 • ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കുത്തക അവസാനിപ്പിച്ചു.
 • സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായി ജനങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്താനും നിയമം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരം നൽകി.

ചാർട്ടർ നിയമം 1813 PDF

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Charter Act-1813 PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation:

National Investigation Agency

Ban on Popular front of India

Conquest of the British Empire (English Notes)

The Arrival of Europeans in India

Important Days and Events

The Revolt of 1857
Revolutionary Movements in British India Literature and Press during British India (Malayalam)

Major Visual and Audio Arts in Kerala

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Viceroys of British India

Kerala PSC Daily Current Affairs
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium