Viceroys of British India (ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാർ)

By Pranav P|Updated : April 26th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരെ (Viceroys of British India) പറ്റി വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരുടെ പട്ടിക

1858 മുതൽ 1947 വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരുടെ പട്ടികയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലുള്ളത്. 1857ലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് വൈസ്രോയി പദവി നിലവിൽ വന്നത്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിനാൽ സർക്കാർ വൈസ്രോയി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രതിനിധി തലവനെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 

1858 മുതൽ 1947 വരെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയികൾ

വരാനിരിക്കുന്ന കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരുടെ പട്ടികയും അവരുടെ കാലാവധിയും നേട്ടങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വൈസ്രോയി

കാലാവധി

നേട്ടങ്ങൾ

കാനിംഗ് പ്രഭു

1858-1862

 • ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ലാപ്സ് സിദ്ധാന്തം ഇല്ലാതാക്കി

എൽജിൻ പ്രഭു

1862 – 1863

 • വഹാബി പ്രസ്ഥാനം

ലോറൻസ് പ്രഭു

1864 – 1869

 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മദ്രാസിലെ കൽക്കട്ടയിൽ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
 • ആംഗ്ലോ-ഭൂട്ടാൻ യുദ്ധം

മായോ പ്രഭു

1869 – 1872

 • കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിതരണം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു
 • 1872-ലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ്
 • രാജകീയ പ്രമുഖർക്കായി മയോ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു
 • ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏക ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ലോർഡ് മയോ. പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വെച്ച് ഷേർ അലി അഫ്രീദിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്
 • സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചു.

നോർത്ത്ബ്രൂക്ക് പ്രഭു

1872 – 1876

 • സിവിൽ വിവാഹവും ആര്യസമാജ വിവാഹവും അവതരിപ്പിച്ചു
 • 1872-ൽ സാർവത്രിക വിവാഹ നിയമം നിലവിൽ വന്നു
 • അന്തർ ജാതി വിവാഹം അനുവദിച്ചു
 • പഞ്ചാബിലെ കുക്ക പ്രസ്ഥാനം

ലിറ്റൺ പ്രഭു

1876 – 1880

 • വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്റ്റ്, 1878
 • ആയുധ നിയമം, 1878
 • ദേശീയ വീക്ഷണം - ഉയർന്ന നികുതി നിരക്ക് കാരണം, വാങ്ങൽ ശേഷി കുറഞ്ഞു.
 • ഗവൺമെന്റ് വീക്ഷണം - വരൾച്ച സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമാണ്, അതിനാൽ ആളുകൾ ദരിദ്രരായി
 • കടുത്ത ക്ഷാമം അവഗണിച്ച് ദർബാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയെ  "ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി" എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു
 • ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾക്ക് പരുത്തിയുടെ നികുതി നിർത്തലാക്കി
 • സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള മിനിമം പ്രായം 21ൽ നിന്ന് 19 ആയി കുറച്ചു.

റിപ്പൺ പ്രഭു

1880 – 1884

 • ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു
 • വിവാദമായ ആംസ് ആൻഡ് വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് റദ്ദാക്കി
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ - പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പൽ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കുക, അതിനാലാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം ഭരണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
 • 2 പുതിയ സർവ്വകലാശാലകൾ തുറന്നു - പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1884, അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1887
 • ഇൽബർട്ട് ബിൽ - ഇന്ത്യൻ ജഡ്ജിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജിയെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല
 • ഹണ്ടർ കമ്മീഷന്റെ നിയമനം

ഡഫറിൻ പ്രഭു

1884 – 1888

 • ആംഗ്ലോ-ബർമ്മീസ് യുദ്ധം III (1885--1886)
 • 1885-ലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായത്

ലാൻസ്‌ഡൗൺ പ്രഭു

1888 – 1894

 • ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം, 1892 (ആദ്യമായി പരോക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു)
 • ഫാക്ടറി നിയമം, 1891

എൽജിൻ II പ്രഭു

1894 – 1899

 • റാൻഡ്സ് എന്ന ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
 • ചാപേക്കർ (രാമകൃഷ്ണ & ദാമോദർ) സഹോദരന്മാരാൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമായിരുന്നു ഇത്.

കഴ്സൺ പ്രഭു

1899 – 1905

 • ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകൾ നിയമം - ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
 • റാലി കമ്മീഷൻ
 • ബംഗാൾ വിഭജനം
 • കഴ്സൺ-അടുക്കള വിവാദം

മിന്റോ രണ്ടാമൻ പ്രഭു

1905 – 1910

 • മോർലി - മിന്റോ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ലോർഡ് ഹാർഡിംഗ് II

1910 – 1916

 • മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ പ്രചാരണം
 • കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തലസ്ഥാനം കൈമാറ്റം
 • മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത്

ചെംസ്ഫോർഡ് പ്രഭു

1916 – 1921

 • ഹോം റൂൾ ലീഗ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
 • റൗലറ്റ് നിയമം പാസാക്കി
 • മൊണ്ടേഗ് - ചെംസ്ഫോർഡ് പരിഷ്കരണം പാസാക്കി

ലോർഡ് റീഡിംഗ്

1921 – 1926

 • സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു.
 • ചൗരി-ചൗര സംഭവം.

ഇർവിൻ പ്രഭു

1926 – 1931

 • നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിനും ദണ്ഡി മാർച്ചിനും തുടക്കം
 • ആദ്യ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നു

വില്ലിംഗ്ഡൺ പ്രഭു

1931 – 1936

 • രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും വട്ടമേശ സമ്മേളനം
 • പൂന കരാർ ഒപ്പിട്ടു
 • കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആരംഭിച്ചു

ലിൻലിത്ഗോ പ്രഭു

1936 – 1944

 • ക്രിപ്സ് മിഷൻ
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം

ലോർഡ് വേവൽ

1944 – 1947

 • CR ഫോർമുല 1944
 • ഡയറക്ട് ആക്ഷൻ ഡേയുടെ സമാരംഭം
 • വേവൽ പ്ലാൻ & ഷിംല സമ്മേളനം

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു

1947-48

 • ജൂൺ 3 പ്ലാൻ
 • സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ അവസാന വൈസ്രോയിയും ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലും

ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരുടെ പട്ടിക PDF

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയിമാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Viceroys of British India (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • കാനിംഗ് പ്രഭു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി. 1858 നും 1862 നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം നാല് വർഷം നീണ്ടുനിന്നു.

 • ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയിയായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു. 1947 നും 1948 നും ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

 • കഴ്സൺ പ്രഭുവായിരുന്നു ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി.

 • ലോർഡ് റീഡിംഗ് പ്രഭുവായിരുന്നു ചൗരി-ചൗര സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി.

Follow us for latest updates