സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം (Right to Equality)

By Pranav P|Updated : April 27th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (Indian Constitution) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്.  ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ (Right to Equality) പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം (ആർട്ടിക്കിൾ 14 - 18) | Right to Equality

സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന നൽകുന്നു, വിവിധ കാരണങ്ങൾ മൂലമുള്ള വിവേചനം തടയുന്നു, പൊതു തൊഴിലിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരേയും തുല്യരായി പരിഗണിക്കുന്നു, തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, (സർ, റായ് ബഹദൂർ മുതലായവ) പദവികൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വായിക്കാം.. 

തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം

സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് സമത്വത്തിന്റെ വിവിധ തരങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ആമുഖത്തിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമത്വത്തിന്റെ വിവിധ തരങ്ങളാണ്:

 1. സ്വാഭാവികം
 2. സാമൂഹിക
 3. സിവിൽ
 4. രാഷ്ട്രീയം
 5. സാമ്പത്തിക
 6. നിയമപരമായ

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം. ഈ അവകാശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭരണഘടനയുടെ അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം

Article 

ഹ്രസ്വ വിവരണം 

Article 14

മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ജനനസ്ഥലം എന്നിവയുടെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ നിയമങ്ങളുടെ തുല്യ പരിരക്ഷ ഭരണകൂടം നിഷേധിക്കരുത്.

Article 15

മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗം, ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ പേരിൽ  ഒരു പൗരനോടും ഭരണകൂടം വിവേചനം കാണിക്കരുത്.

Article 16

സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിലേക്കുള്ള തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Article 17

തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജനം

Article 18

സൈനികവും അക്കാദമികവും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പദവികളും നിർത്തലാക്കൽ

നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യത (ആർട്ടിക്കിൾ 14)

ആർട്ടിക്കിൾ 14 നിയമത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്.

 • നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ വ്യവസ്ഥ പറയുന്നു.
 • രാജ്യത്തെ നിയമം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
 • അതേ സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമം ജനങ്ങളെ ഒരേ രീതിയിൽ പരിഗണിക്കും.

വിവേചന നിരോധനം (ആർട്ടിക്കിൾ 15)

ഈ ലേഖനം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നു.

 • വംശം, മതം, ജാതി, ജന്മസ്ഥലം, ലിംഗഭേദം അല്ലെങ്കിൽ അവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരു പൗരനും ഏതെങ്കിലും തടസ്സമോ ,നിയന്ത്രണമോ, വ്യവസ്ഥയോ ബാധകമാകരുത്:
  • പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം
  • സംസ്ഥാനം പരിപാലിക്കുന്നതോ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചതോ ആയ ടാങ്കുകൾ, കിണറുകൾ, ഘാട്ടുകൾ മുതലായവയുടെ ഉപയോഗം
 • സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പിന്നോക്കക്കാർക്കും പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്താമെന്നും ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

പൊതു തൊഴിലിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവസര സമത്വം (ആർട്ടിക്കിൾ 16)

ആർട്ടിക്കിൾ 16 എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 • വംശം, മതം, ജാതി, ലിംഗം, ജന്മസ്ഥലം, വംശം, താമസസ്ഥലം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരനോടും പൊതു ജോലിയുടെയോ നിയമനത്തിന്റെയോ കാര്യങ്ങളിൽ വിവേചനം കാണിക്കരുത്.
 • പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നത്  ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർത്തലാക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 17)

ആർട്ടിക്കിൾ 17 തൊട്ടുകൂടായ്മയെ നിരോധിക്കുന്നു.

 • തൊട്ടുകൂടായ്മ എല്ലാ രൂപത്തിലും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.
 • തൊട്ടുകൂടായ്മ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും കുറ്റകരമാണ്.

പദവികൾ നിർത്തലാക്കൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 18)

ആർട്ടിക്കിൾ 18 പദവികൾ നിർത്തലാക്കുന്നു.

 • അക്കാദമിക് അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക നാമ പദവികളല്ലാതെ രാജ്യം ഒരു പദവിയും നൽകില്ല.
 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഒരു വിദേശ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തലക്കെട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഈ അനുച്ഛേദം വിലക്കുന്നു.
 • റായ് ബഹാദൂർ, ഖാൻ ബഹാദൂർ തുടങ്ങിയ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം നൽകിയ പദവികൾ ഈഅനുച്ഛേദം നിർത്തലാക്കുന്നു..
 • പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ, ഭാരതരത്‌ന തുടങ്ങിയ പുരസ്‌കാരങ്ങളും അശോകചക്ര, പരമവീരചക്ര തുടങ്ങിയ സൈനിക ബഹുമതികളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നില്ല.

സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം PDF

സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Right to Equality PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • സമത്വത്തിനും വിവേചനത്തിനും ഉള്ള അവകാശം അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്.

 • ആർട്ടിക്കിൾ 16 പ്രകാരം, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (എസ്‌സി/എസ്ടി), ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് പൊതു തൊഴിലിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവസര സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശത്തിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കുന്നത്.

 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗം, ജന്മസ്ഥലം മുതലായവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല.

 • തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജനത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് ആർട്ടിക്കളിൽ 17.

Follow us for latest updates