hamburger

World Water Day 2022 (ലോക ജലദിനം)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

മനുഷ്യന്റെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണ് ജലം. ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും, അതിന്റെ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചും,ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാനും തീരുമാനമെടുക്കുവാനും വേണ്ടി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എല്ലാവർഷവും മാർച്ച് 22 ന് ലോക ജലദിനമായി (World Water Day ) ആചരിക്കുന്നു. ഈ ആർട്ടിക്കളിൽ ലോക ജലദിനത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്നു.

ലോക ജലദിനം

ലോക ജലദിനം (World Water Day) എന്നത് ഒരു അന്താരാഷ്‌ട്ര ആചരണവും ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനുള്ള അവസരവുമാണ്. 1992-ലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും സംബന്ധിച്ച കോൺഫറൻസ് മുതൽ ലോക ജലദിനാചരണം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ 1993 മാർച്ച് 22 ന് ആദ്യത്തെ ലോക ജലദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന്, 1.8 ബില്യൺ ആളുകൾ മലം കലർന്ന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് കോളറ, ഡിസന്ററി, ടൈഫോയ്ഡ്, പോളിയോ എന്നിവ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.2015-ൽ ആരംഭിച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ, 2030-ഓടെ എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജലത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാക്കി ഉന്നയിക്കുന്നു.

ലോക ജലദിനം – 2022-ലെ തീം/World Water Day Theme

World Water Day 2022 (ലോക ജലദിനം)

2022ലെ ലോക ജലദിനത്തിന്റെ പ്രമേയംഭൂഗർഭജലംഅദൃശ്യമായതിനെ ദൃശ്യമാക്കുന്നുഎന്നതാണ്.

ഭൂഗർഭജലം അദൃശ്യമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ആഘാതം എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യമാണ്. കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഭൂഗർഭജലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധിയാണ്. ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദ്രാവക ശുദ്ധജലവും ഭൂഗർഭജലമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതോടെ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകും. ഈ വിലയേറിയ വിഭവം സുസ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 

എന്താണ് ഭൂഗർഭജലം? 

അക്വിഫറുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജലത്തെയാണ് ഭൂഗർഭജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, അക്വിഫറുകൾ എന്നത്  ജലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പാറകൾ, മണൽ, ചരൽ എന്നിവയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രൂപങ്ങളാണ്.. 

ഭൂഗർഭജലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിന് ശ്രദ്ധിക്കണം? 

 പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഭൂഗർഭജലം അമിതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ മഴയും മഞ്ഞും കൊണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം അക്വിഫറുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഭൂഗർഭജല മലിനീകരണം ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നമാണ്, അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പതിറ്റാണ്ടുകളോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ എടുത്തേക്കാം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പാദങ്ങൾക്ക് താഴെ എത്ര ഭൂഗർഭജലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, അതിനർത്ഥം സുപ്രധാനമായ ഒരു ജലസ്രോതസ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടാം എന്നാണ്. ഭൂഗർഭജലം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിജീവിക്കുന്നതിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള കേന്ദ്രമായിരിക്കും.

ഭൂഗർഭജലത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

 ഭൂഗർഭജലത്തെ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും അത് സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെയും ഗ്രഹത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ സന്തുലിതമാക്കുകയും വേണം. ജലം, ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ, കൃഷി, വ്യവസായം, പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് സുസ്ഥിര വികസന നയരൂപീകരണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതാണ്.. 

ജലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • 1 ബില്യൺ ആളുകൾ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു.
  • നാലിലൊന്ന് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വെള്ളവും മോശം ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വയറിളക്കം മൂലം അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള 700-ലധികം കുട്ടികൾ പ്രതിദിനം മരിക്കുന്നു.
  • ആഗോളതലത്തിൽ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന 80% ആളുകളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
  • വെള്ളമില്ലാത്ത പരിസരങ്ങളുള്ള പത്തിൽ എട്ടെണ്ണത്തിലും ജലശേഖരണത്തിന്റെ ചുമതല സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ്.
  • ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകൾ മൂലം പ്രതിദിനം 800-ലധികം സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നു.
  • വീടുകളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായ5 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജലസേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രശ്‌നകരമാണ്.
  • ഏകദേശം 159 ദശലക്ഷം ആളുകൾ കുളങ്ങളും അരുവികളും പോലുള്ള ഉപരിതല ജലത്തിൽ നിന്നാണ് കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത്.
  • ഏകദേശം 4 ബില്യൺ ആളുകൾ – ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും – വർഷത്തിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും കടുത്ത ജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നു..
  • 2030-ഓടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 700 ദശലക്ഷം ആളുകൾ കടുത്ത ജലക്ഷാമം മൂലം കുടിയിറക്കപ്പെടും.

ജലസംരക്ഷണത്തിനും ശുചീകരണത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ

 

ദേശീയ ജല കമ്മീഷൻ

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് കീഴിലുള്ള എട്ട് ദേശീയ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ വാട്ടർ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. ദേശീയ ജല ദൗത്യത്തിനായുള്ള (NWM) സമഗ്രമായ ദൗത്യ രേഖയ്ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ (2011 ഏപ്രിൽ 6-ന്) അംഗീകാരം നൽകി. NWM ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യംജല സംരക്ഷണം, പാഴാക്കൽ കുറയ്ക്കുക, സംയോജിത ജലവിഭവ വികസനത്തിലൂടെയും മാനേജ്മെന്റിലൂടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളവും സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും തുല്യമായ ജല വിതരണം ഉറപ്പാക്കുകഎന്നതാണ്.

For More,

Download World Water Day PDF (Malayalam)

Ecosystem: Types & Functions (Malayalam)

Download Environment Protection and Laws PDF (Malayalam)

Energy Sources (English Notes)

Energy Security of India 

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

 

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium