hamburger

Governor Generals of British India (ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെ പട്ടിക)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണ്ണർ ജനറൽമാരെ (Governor Generals of British India) പറ്റി വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെ പട്ടിക

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രദേശങ്ങളെ പ്രസിഡൻസികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭരണപരമായ യൂണിറ്റുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്ന് പ്രസിഡൻസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: ബംഗാൾ, മദ്രാസ്, ബോംബെ. ഓരോന്നും ഗവർണർമാർ ഭരിച്ചു. ഭരണത്തിന്റെ പരമോന്നത തലവൻ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്‌സ് നിരവധി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നീതിന്യായ മേഖലയിൽ.

ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഗവർണർമാർ-ജനറലുകൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ്രോയിമാരായിരുന്ന കാലത്ത് നടന്ന പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലിനെപ്പോലെ, കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും പ്രധാന മത്സരപരീക്ഷകളിൽ പ്രസക്തിയുള്ളതുമായ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ & പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ

1772-1785 കാലഘട്ടത്തിൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആയിരുന്നു ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ. വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ തലവനായിരുന്നു. 1773-ലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഡ്യുവൽ ഗവൺമെന്റ് സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി അദ്ദേഹം കൽക്കട്ട മദ്രസയും 1781-ലും 1784-ലും വില്യം ജോൺസിനൊപ്പം ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാളും സ്ഥാപിച്ചു. 1801-ൽ റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗമായും ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1833-ലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറലിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു വില്യം ബെന്റിക്. 

ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറലുകളുടെ പട്ടിക

വർഷം

ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ

പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങളും ഇവന്റുകളും

1772-1785

വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്

ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ

ഇരട്ട ഭരണ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുക

1773-ലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്റ്റ്

കൽക്കട്ടയിലെ സുപ്രീം കോടതി

ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാൾ

ഒന്നാം ആംഗ്ലോ-മറാത്ത യുദ്ധവും സൽബായ് ഉടമ്പടിയും

ഭഗവദ് ഗീതയുടെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ

പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട്-1784

1786-1793

കോൺവാലിസ് പ്രഭു

അപ്പീൽ കോടതികളും ലോവർ ഗ്രേഡ് കോടതികളും സ്ഥാപിക്കൽ

സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിക്കൽ

മൂന്നാം ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധവും സെരിംഗപട്ടം ഉടമ്പടിയും

പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെയും സിവിൽ സർവീസുകളുടെയും ആമുഖം

1793-1798

സർ ജോൺ ഷോർ

1793-ലെ ചാർട്ടർ ആക്റ്റ്

ഇടപെടാത്ത നയം

ഖാർദ യുദ്ധം

1798-1805

വെല്ലസ്ലി പ്രഭു

സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആമുഖം

നാലാമത്തെ ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധവും ബാസിൻ ഉടമ്പടിയും

രണ്ടാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം

മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ സ്ഥാപനം

കൽക്കട്ടയിൽ ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നു

1805-1807

സർ ജോർജ്ജ് ബാർലോ

മിന്റോ പ്രഭുവിന്റെ വരവ് വരെ ഇന്ത്യയുടെ ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ ജനറൽ,

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയോടുള്ള അഭിനിവേശവും പിരിച്ചുവിടലും കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രദേശത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കുറച്ചു.

വെല്ലൂർ കലാപം നടന്നത് 1806-ലാണ്

1807-1813

ലോർഡ് മിന്റോ I

1809-ൽ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിങ്ങുമായി അമൃത്സർ ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിച്ചു.

1813-ലെ ചാർട്ടർ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചു

1813-1823

ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭു

ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്ന നയം അവസാനിച്ചു

മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം

പേഷ്വാഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കൽ

മദ്രാസിലും (തോമസ് മൺറോ) ബോംബെയിലും റയോത്വാരി സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിക്കൽ

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളിലും ബോംബെയിലും മഹൽവാരി സമ്പ്രദായം

1823-1828

ആംഹെർസ്റ്റ് പ്രഭു

അസമിന്റെ അധിനിവേശം 1824-ലെ ഒന്നാം ബർമീസ് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

1824-ൽ ബാരക്പൂർ കലാപം

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാർ 

വർഷം

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ

പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ

1828-1835

വില്യം ബെന്റിങ്ക് പ്രഭു

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ (1833-ലെ ചാർട്ടർ ആക്‌ട് ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറലിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലാക്കി.)

സതി ഉന്മൂലനം

തുഗീ, ശിശുഹത്യ, ശിശുബലി എന്നിവ അടിച്ചമർത്തൽ.

1835-ലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊൽക്കത്ത 

1835-1836

ചാൾസ് മെറ്റ്കാൾഫ് പ്രഭു

‘ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ

പ്രസ്സിൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വേർപെടുത്തി

1836-1842

ഓക്ക്ലാൻഡ് പ്രഭു

നേറ്റീവ് സ്കൂളുകളുടെ പുരോഗതിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ വ്യവസായത്തിന്റെ വികാസത്തിനും സ്വയം സമർപ്പിച്ചു

ആദ്യത്തെ ആംഗ്ലോ-അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം

1842-1844

എലൻബറോ പ്രഭു

സിന്ധ് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു

1844-1848

ലോർഡ് ഹാർഡിംഗ് ഐ

ഒന്നാം ആംഗ്ലോ സിഖ് യുദ്ധം (1845-46)

 

ഡൽഹൗസി പ്രഭു (ഗവർണർമാർ-ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ)

‘ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലാപ്‌സ്’ അവതരിപ്പിച്ചു

നന്മയുടെ സിദ്ധാന്തം

ചാൾസ് വുഡ് ഡിസ്പാച്ച്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിയമം, 1854

ബോംബെയെയും താനെയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം റെയിൽവേ ലൈൻ

റൂർക്കിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു

രണ്ടാം ആംഗ്ലോ-സിഖ് യുദ്ധം

ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ

 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപനം

പട്ടയങ്ങളും പെൻഷനുകളും നിർത്തലാക്കൽ.

ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് മത്സര പരീക്ഷ തുടങ്ങി

വിധവ പുനർവിവാഹ നിയമം

1856-1857

കാനിംഗ് പ്രഭു

1857-ൽ കൽക്കട്ട, മദ്രാസ്, ബോംബെ എന്നിവിടങ്ങളിലായി മൂന്ന് സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

1857-ലെ കലാപം നടന്നു

Note – 1857-ലെ കലാപത്തിനു ശേഷം, ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയിയാക്കി, അങ്ങനെ കാനിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വൈസ്രോയി ആയി.

Note: സി ആർ ഗോപാലാചാരി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ഇന്ത്യൻ  ഇന്ത്യൻ ഗവർണർ ജനറൽ. 1950-ൽ ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്ക് രാജ്യമായി.അതേ തുടർന്ന് ആ പദവി നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽമാരുടെ പട്ടിക PDF

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണ്ണർ ജനറൽമാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Governor Generals of India PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium