hamburger

Classical Languages in India (ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക രംഗം. അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ നാലു മുതൽ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക രംഗത്തു നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് (Classical Languages in India) വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ

കലയും സംസ്കാരവും കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഷയമാണ്. പുരാതന, മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ ആധുനിക കാലം വരെയുള്ള സാംസ്കാരിക ഘട്ടങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തികച്ചും വസ്തുതാപരമായ സ്വഭാവമുള്ള സാംസ്കാരിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേരള പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ കല, സാഹിത്യം, വാസ്തുവിദ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രമിക്കണം. സമീപകാലത്ത്, ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളുടെ ക്ലാസിലേക്ക് കുറച്ച് ഭാഷകൾ ചേർത്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ആർട്ടിക്കിൾ 343 അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ ഹിന്ദി ആയിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് 22 ഭാഷകളുണ്ട്. ചില ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ 2004-ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളുടെ മാനദണ്ഡം

ക്ലാസിക്കസത്തിന്റെ ആശയം യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. 2014 ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജ്യസഭയിൽ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച്, ഒരു ഭാഷയെ ‘ക്ലാസിക്കൽ’ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ എന്ന വർഗ്ഗീകരണത്തിന് പരിഗണിക്കേണ്ട ഭാഷയുടെ യോഗ്യത നിർവചിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു:

  • 1500-2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ആദ്യകാല ഭാഷ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ ലഭ്യത.
  • പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിന്റെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ ശേഖരം വിലപ്പെട്ട പൈതൃകമായി കണക്കാക്കുന്നു.
  • സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം മൗലികവും അതുല്യവുമായിരിക്കണം, അത് തീർച്ചയായും മറ്റൊരു ഭാഷാ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടതാവരുത്.
  • ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയും സാഹിത്യവും ആധുനികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ, ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയ്ക്കും അതിന്റെ പിൽക്കാല രൂപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വിച്ഛേദം ഉണ്ടായേക്കാം.

ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ

  • 2004-ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തമിഴിനെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  • 2005-ൽ, തമിഴിന് ​​തൊട്ടുപിന്നാലെ, സംസ്കൃതത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ രണ്ട് ഭാഷകളും ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ കുടുംബത്തിലും ദ്രാവിഡ ഭാഷാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി ഭാഷകളുടെ മാതൃ ഉറവിടങ്ങളാണ്.
  • 2008ൽ കന്നഡയ്ക്കും തെലുങ്കിനും സർക്കാർ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി നൽകി.
  • 2013ൽ മലയാളത്തെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 2014ൽ ഒഡിയയ്ക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾ PDF

ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

 Download Classical Languages in India PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation – 

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium