hamburger

Pollution and its various types In Malayalam (മലിനീകരണവും അതിന്റെ വിവിധ തരങ്ങളും), Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ  ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മലിനീകരണങ്ങളെ ( Pollution and its various types)പറ്റി വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

മലിനീകരണവും അതിന്റെ വിവിധ തരങ്ങളും

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊതു ആശങ്ക ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ സ്വഭാവം പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളേക്കാൾ നരവംശം മൂലമാണ് അവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്നതാണ്. ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനവും ആസിഡ് നിക്ഷേപവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാർവത്രിക പാരിസ്ഥിതിക മലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും മാലിന്യ സംസ്‌കരണവും ആഗോള പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, നിയമനിർമ്മാണ, പാരിസ്ഥിതിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവിതശൈലി ശീലങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രമോഷനെ സഹായിക്കുക, മായം ചേർക്കുന്നത് തടയാൻ പരിസ്ഥിതി സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ വ്യവസായ മലിനീകരണം, മോശം ശുചിത്വം, അപര്യാപ്തമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം, മലിനമായ ജലവിതരണം, ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡോർ വായു മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ, ആധുനിക മലിനീകരണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഗതാഗത തിരക്കും വീടിനുള്ളിൽ ആധുനിക രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും ഭക്ഷണത്തിലും ജല ശുദ്ധീകരണത്തിനും കീട നിയന്ത്രണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മലിനീകരണത്തെ വിശാലമായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • വായു മലിനീകരണം.
 • ജല മലിനീകരണം.
 • ഭൂമി മലിനീകരണം.
 • സമുദ്ര മലിനീകരണം.
 • താപ മലിനീകരണം
 • ശബ്ദ മലിനീകരണം

മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഏതൊരു പദാർത്ഥവും  പൊലുടന്റ്സ് ആന്റ് . അവ ഇതാണ്.

 • വാതകങ്ങൾ (ഉദാ- SOx, NOx)
 • സൂക്ഷ്മദ്രവ്യം (ഉദാ- PM10, PM2.5)
 • റേഡിയോ ആക്ടീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ (ഉദാ- യുറേനിയം, റേഡിയം)
 • ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ (ഉദാ- ഭക്ഷ്യ മാലിന്യങ്ങൾ, കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ)
 • നോൺ-ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ (എക്സ്-പ്ലാസ്റ്റിക്)
 • സ്ഥിരമായ രാസവസ്തുക്കൾ (മുൻ- DDT)
 • കനത്ത ലോഹങ്ങൾ (ഉദാ – മെർക്കുറി, ലീഡ്)

വായു മലിനീകരണം

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പരിസ്ഥിതിവാദികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ 1960-കളുടെ ദശകം മുതൽ വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ആഗോള പ്രശ്നമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവൻ, പ്രകൃതി ആവാസവ്യവസ്ഥ, മനുഷ്യനിർമ്മിത പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.

നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ വായുമലിനീകരണം നഗരവാസികളുടെ ആയുസ്സ് കുറയുന്നതുപോലുള്ള നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വർധിച്ച ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം, അമ്ലമഴ, ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം എന്നിവ മൂലമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കാരണമാകുന്നു.

വായു മലിനീകരണം പ്രധാനമായും NOX പോലുള്ള വാതക മലിനീകരണവും പൊടി പോലെയുള്ള കണികകളുമാണ്. ജ്വലന എഞ്ചിനുകളിൽ നിന്നുള്ള എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ്, തീപിടുത്തം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊടി എന്നിവയാണ് മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങൾ.

വായു മലിനീകരണം: മനുഷ്യരിലും ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വായുവിലെ ഒരു വസ്തുവാണ് വായു മലിനീകരണം. പദാർത്ഥം ഖരകണങ്ങളോ ദ്രാവക തുള്ളികളോ വാതകങ്ങളോ ആകാം.

ഒരു മലിനീകരണം സ്വാഭാവിക ഉത്ഭവമോ മനുഷ്യനിർമ്മിതമോ ആകാം.

പൊലുടന്റ്സിനെ പ്രാഥമിക അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാരം പോലെയുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് സാധാരണയായി പ്രാഥമിക മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹന എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ് വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന സൾഫർ ഡയോക്‌സൈഡ് മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദ്വിതീയ മലിനീകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് പുറത്തുവിടുന്നില്ല. മറിച്ച്, പ്രാഥമിക മലിനീകരണം പ്രതികരിക്കുമ്പോഴോ ഇടപഴകുമ്പോഴോ അവ വായുവിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഒരു ദ്വിതീയ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ് ഭൂതല ഓസോൺ.

ചില മലിനീകരണങ്ങൾ പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവും ആകാം: അവ രണ്ടും നേരിട്ട് പുറത്തുവിടുകയും മറ്റ് പ്രാഥമിക മലിനീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജല മലിനീകരണം

ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ അസ്തിത്വത്തിനും വെള്ളം ഒരു നിർണായക വിഭവമാണ് കൂടാതെ ആഗോള പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയുടെ അനിവാര്യ ഭാഗവുമാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും അളവും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ജലപ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ഭൂമിയിലെ ജലശേഖരങ്ങളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം, അതായത്.

 • ഉപ്പ് വെള്ളം
 • ശുദ്ധജലം.

ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ ആകെ അളവ് ഏകദേശം 1386 ദശലക്ഷം ഘന കിലോമീറ്ററാണ്. മൊത്തം ജലത്തിന്റെ 2.5 ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം, ശുദ്ധജലത്തിന്റെ 1 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിന് നേരിട്ട് ലഭ്യമാകൂ.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിനും മറ്റ് വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രകൃതിവിഭവമാണ് വെള്ളം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ഒരു സാർവത്രിക ലായകമായതിനാൽ, ജലം അണുബാധയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കനുസരിച്ച്, 80% രോഗങ്ങളും ജലജന്യമാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല 3.1% മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ വൃത്തിഹീനവും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതുമാണ്.

സംസ്കരിക്കാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പുറന്തള്ളുമ്പോഴാണ് ജലമലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്.

ജലമലിനീകരണത്തിന്റെ നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്:

 •  രോഗകാരികൾ
 • അജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ
 • ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ
 • മാക്രോസ്കോപ്പിക് മലിനീകരണങ്ങൾ.

ഭൂമി മലിനീകരണം

മണ്ണിനെയും ഭൂഗർഭജലത്തെയും മലിനമാക്കുകയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും വൃത്തികെട്ട സാഹചര്യങ്ങളും ശല്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഖര അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക മാലിന്യ വസ്തുക്കൾ കരയിലോ ഭൂഗർഭത്തിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭൂ മലിനീകരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഭൂമി മലിനീകരണത്തിന്റെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ

 • വനനശീകരണവും മണ്ണൊലിപ്പും
 • കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ലാൻഡ്‌ഫില്ലുകൾ
 • വ്യവസായവൽക്കരണം
 • നഗരവൽക്കരണം
 • നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • ആണവ അവശിഷ്ടം
 • മാലിന്യ സംസ്കരണം
 • മാലിന്യം തള്ളൽ

ഭൂമി മലിനീകരണത്തിന്റെ വിനാശകരമായ ഫലങ്ങൾ

 • മണ്ണ് മലിനീകരണം
 • കുടിവെള്ള പ്രശ്നം
 • ഭൂഗർഭ ജല വിഷം
 • കാലാവസ്ഥാ രീതികളിൽ മാറ്റം
 • പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം
 • മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു
 • വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധ
 • കാട്ടുതീ
 • ആവാസവ്യവസ്ഥ ഷിഫ്റ്റിംഗ്

മറൈൻ മലിനീകരണം

രാസവസ്തുക്കൾ, കണികകൾ, വ്യാവസായിക, കാർഷിക, പാർപ്പിട മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സമുദ്ര മലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. സമുദ്ര മലിനീകരണത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനവും കരയിൽ നിന്നാണ്. കീടനാശിനികളോ അഴുക്കുകളോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ വായു മലിനീകരണവും ഒരു സംഭാവനയാണ്. കര, വായു മലിനീകരണം സമുദ്രജീവികൾക്കും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഹാനികരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണയായി, സമുദ്രത്തിലേക്ക് മലിനീകരണത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന തരങ്ങൾ ഉണ്ട്:

സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നു

മഴ കാരണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, കൂടാതെ

അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മലിനീകരണം

പ്ലാസ്റ്റിക്, വെളിച്ചം, ശബ്ദം, രാസ മലിനീകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി മലിനീകരണങ്ങൾ സമുദ്ര മലിനീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം

സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമിത മലിനീകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 8 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ – കുപ്പികളും കപ്പുകളും, സിഗരറ്റ് ഫിൽട്ടറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക്, വൈക്കോൽ, മറ്റ് ‘മാക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ്’ (5 മില്ലീമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ളവ) – ഈ നഗര തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയിൽ കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, ഒടുവിൽ തീരത്തെ മലിനമാക്കുന്നു വെള്ളം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി സമുദ്രാന്തരീക്ഷത്തിൽ 450 വർഷം വരെ നിലനിൽക്കും.

വെളിച്ച മലിനീകരണം

ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചതിനുശേഷം, പ്രകാശം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു, മിക്കവാറും എല്ലാ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും എത്തി. പ്രകാശ മലിനീകരണം വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നു, നഗര പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് സമീപം ആഴമില്ലാത്ത പാറകളിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സിർകാഡിയൻ താളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ സൂചനകളെ പ്രകാശം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ദേശാടനം, പുനരുൽപാദനം, ഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ സമയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

ശബ്ദ മലിനീകരണം:

കപ്പലുകൾ, എണ്ണ പര്യവേക്ഷണം, ഭൂകമ്പ സർവേകൾ, നാവിക ലോ-ഫ്രീക്വൻസി ആക്റ്റീവ് സോണാർ എന്നിവപോലുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമോ ശബ്ദ മലിനീകരണമോ സമുദ്രജീവികൾക്ക് ഇരയാകാം. അന്തരീക്ഷത്തേക്കാൾ വേഗത്തിലും വലിയ ദൂരത്തിലും ശബ്ദം കടലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സെറ്റേഷ്യൻ പോലുള്ള കടൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കാഴ്ചശക്തി കുറവായിരിക്കും, കൂടാതെ ശബ്ദപരമായ വിവരങ്ങളാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ശബ്ദങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, പല സമുദ്ര ജന്തുക്കളുടെയും കുടിയേറ്റം, ആശയവിനിമയം, വേട്ട, പ്രത്യുൽപാദന രീതി എന്നിവ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

രാസ മലിനീകരണം

രാസ മലിനീകരണം, അല്ലെങ്കിൽ പോഷക മലിനീകരണം, ആരോഗ്യം, പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കീടനാശിനികൾ, കളനാശിനികൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിലെ രാസവളങ്ങൾ, ഡിറ്റർജന്റുകൾ, എണ്ണ, വ്യാവസായിക രാസവസ്തുക്കൾ, മലിനജലം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം രാസവസ്തുക്കൾ ജലപാതകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അളവ് മലിനജലമാണ്, ഇത് പ്രാഥമികമായി ജൈവ സ്വഭാവമുള്ളതും ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തനത്താൽ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നതുമാണ്.

താപ മലിനീകരണം

താപ മലിനീകരണം, താപ സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള ജലത്തിന്റെ താപനില മാറ്റുന്ന ഏത് പ്രക്രിയയും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നു. ചൂടുവെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ ജലാശയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിൽ നിന്നാണ് താപ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. തെർമൽ ഷോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജലത്തിന്റെ താപനിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനം (ഒന്നുകിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവ്) വഴി മത്സ്യവും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടും.

ശബ്ദ മലിനീകരണം

മനുഷ്യരിലോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിലോ പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാവുന്ന ഉയർന്ന ശബ്‌ദ നിലകളിലേക്ക് പതിവായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതാണ് ശബ്ദമലിനീകരണത്തെ പൊതുവെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദമലിനീകരണം അദൃശ്യമായ അപകടമാണ്. ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും കരയിലും കടലിനടിയിലും ഇത് ഉണ്ട്. മനുഷ്യരുടെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ബാധിക്കുന്ന അനാവശ്യമോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ ശബ്ദമായാണ് ശബ്ദമലിനീകരണം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചില പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ

 • 1986 – പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമം
 • 1991 – പൊതു ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസ് നിയമവും ചട്ടങ്ങളും ഭേദഗതികളും
 • 1995 – നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ട്രിബ്യൂണൽ നിയമം
 • 1997 – നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ആക്റ്റ്
 • 1999 – പരിസ്ഥിതി (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള സിറ്റിംഗ്) നിയമങ്ങൾ
 • 2000 – ഓസോൺ-ഡീപ്ലെറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് (നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രണവും) നിയമങ്ങൾ
 • 2002 – ജൈവ വൈവിധ്യ നിയമം

Download Pollution and Its types PDF (Malayalam)

Pollution and its various types

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium