hamburger

Land Reforms in India in Malayalam/ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം, Download Kerala Notes PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൊതുഭരണവും നയങ്ങളും ( Public Administration & Policies). അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുഭരണത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം (Land Reforms in India) സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം

ഹ്രസ്വമായ ചരിത്രവും, എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ്

 • ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത്, നിരവധി ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെയും വന സമുദായങ്ങളുടെയും ഭൂമി ബ്രിട്ടീഷ് കർഷകർ പിടിച്ചെടുത്തു.
 • ജമീന്ദാരി, റയോത്വാരി അല്ലെങ്കിൽ മഹൽവാരി തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് അടിച്ചമർത്തൽ ഭൂനികുതി പിരിച്ചെടുത്തത്. അതിനാൽ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങി ഭൂരഹിതരായി.
 • കൃഷിക്കാർക്കും കുടിയാന്മാർക്കും ജമീന്ദാർമാർക്കും കൃഷിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്രോത്സാഹനമില്ല. അതിനാൽ കാർഷിക വളർച്ച മുരടിച്ചു
 • തൽഫലമായി, സമ്പന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഭൂവുടമകളും ദരിദ്രരായ ഭൂരഹിതരായ കർഷകരും ഇന്ത്യൻ കാർഷിക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി.
 • ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃക കൈവരിക്കുന്നതിനും ഭൂമി അടിസ്ഥാന സമ്പത്തായതിനാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തും അതിനുശേഷവും ഭൂപരിഷ്കരണം ആവശ്യമായി വന്നു.

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • കർഷകരെയും കുടിയാന്മാരെയും ഓഹരി കൃഷിക്കാരെയും എല്ലാത്തരം ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ജമീന്ദാർ, ഭൂവുടമകൾ, കർഷക വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയ ഇടനിലക്കാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക.
 • ഭൂപരിധി ഉറപ്പാക്കുകയും മിച്ചഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
 • വാടക ഭൂമിയിലെ കുടിയാന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കുടിയാൻ സെറ്റിൽമെന്റും നിയന്ത്രണവും.
 • ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ മാനേജ്മെന്റിനായി ഭൂവുടമകളുടെ ഏകീകരണം.
 • ചെറുതും ശിഥിലവുമായ ഭൂവുടമകൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കാൻ സഹകരണ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും.
 • സാമൂഹിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, സമത്വ സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പ്. (ഡി.പി.എസ്.പി.; ആർട്ടിക്കിൾ-38)

ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു:

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുള്ള ഭൂപരിഷ്കരണം

 

 • 1931ലെ കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിലും 1936ലെ ഫിറോസ്പൂർ പ്രമേയത്തിലും 1936ലെ അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ കോൺഗ്രസുമായുള്ള കൂട്ടായ സമ്മേളനത്തിലും 1937ലെയും 1946ലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം തുടങ്ങി കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വിവിധ പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കി.
 • 1937-ലെ പ്രവിശ്യാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾക്കായി വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി മഹാത്മാഗാന്ധി വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭൂപരിഷ്കരണം

(ഘട്ടം 1)

 • ജമീന്ദാരി, മഹൽവാരി, റയോത്വാരി എന്നിവ പൂർണമായും നിർത്തലാക്കി.
 • ഭൂദാൻ (വിനോബ ഭാവെ), ഗ്രാമദാൻ പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ ആരംഭിച്ചു.
 • ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ വിജയകരമായ ഒരേയൊരു വശം ജമീന്ദാരി ഉന്മൂലനം മാത്രമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും വിജയം ഔപചാരികമാണ്, കാരണം ഭൂരിഭാഗം ജമീന്ദാർമാരും കനത്ത നഷ്ടപരിഹാരം നേടുകയും സ്വയം കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാകുകയും അരി മില്ലുകൾ പോലുള്ള ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • വാടകയുടെ നിയന്ത്രണം, കുടിശ്ശികയുടെ സുരക്ഷ, ഉടമസ്ഥാവകാശം (ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള സമീപനം) തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള കുടിയാന് പരിഷ്കാരങ്ങൾ. അത് താരതമ്യേന വിജയിച്ചു. ഏറ്റവും വിജയകരമായ ശ്രമം കേരളത്തിലും ഓപ്പറേഷൻ ബർഗ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുമാണ്. ഇത് ഇടനിലക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു.
 • ഭൂരഹിതരായ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സീലിംഗ് നിയമത്തിലൂടെ ഭൂമി പുനർവിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് ഭൂവിതരണത്തിന് ഏറ്റവും നിർണായകമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും ദുർബലമായ വശങ്ങളിലൊന്നായി തുടർന്നു. പഴുതുകളുള്ള നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ വിഭജിച്ചും ബിനാമി കൈമാറ്റം ചെയ്തും ഭൂമി സംരക്ഷിച്ചും തങ്ങളുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭാര്യമാരോട് ഔപചാരികമായ വിവാഹമോചനം വരെ നടത്തിയും ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിച്ചു.
 • പരിധി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വൻകിട കർഷകർ മാത്രമാണ് സഹകരണ കൃഷി ഉപയോഗിച്ചത്
 • പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിമിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഭൂമി ഏകീകരണം നടന്നത്.

ഭൂപരിഷ്കരണം (ഘട്ടം 2)

 • 2008 ലാണ് ദേശീയ ഭൂരേഖ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്
 • നിതി ആയോഗ് 2016-ലെ മാതൃകാ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു
 • മാതൃകാ കരാർ കൃഷി നിയമവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ:

 • നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ ആർട്ടിക് 39 (ബി, സി) സമ്പത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെയും കേന്ദ്രീകരണം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാക്കുന്നു.
 • 44-ാം ഭരണഘടനാ നിയമം സ്വത്തവകാശം റദ്ദാക്കി.
 • 1-ാം ഭേദഗതി നിയമം അവതരിപ്പിച്ച 9-ാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ ഫലം പോസിറ്റീവ്:

 • ഭൂപരിഷ്കരണം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂവുടമാ സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാക്കി.
 • ഭൂരഹിതർക്കും സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കും മിച്ചഭൂമി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിച്ചു
 • ഇത് കുടിയാന്മാർക്ക് കുടിശ്ശികയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
 • താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കൂടുതൽ സംഘടിതരും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നവരുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജാതി കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നു
 • ഇത് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • അത് കാർഷിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും ഗ്രാമീണ സാമൂഹിക ഘടനയിലും ഗ്രാമീണ അധികാര ഘടനയിലും അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഇന്ത്യയെ ഒരു സമത്വ സമൂഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ആധിപത്യം കുറയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പരാജയങ്ങൾ:

2011-2012 കാർഷിക സെൻസസ്, 2011 സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ജാതി സെൻസസ് എന്നിവ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ പരാജയം ഈ ഡാറ്റ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

 • ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിഭൂമിയുടെ 32% നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 4.9% കർഷകരല്ല.
 • ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ കർഷകന് നാമമാത്ര കർഷകനേക്കാൾ 45 മടങ്ങ് കൂടുതൽ ഭൂമിയുണ്ട്.
 • നാല് ദശലക്ഷം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിലെ 56.4% പേർക്ക് ഭൂമിയില്ല.
 • 2015 ഡിസംബറോടെ ഭൂവുടമകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഗുജറാത്തിന്റെ വലിപ്പം അടയാളപ്പെടുത്തിയ 12.9% മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.
 • അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഏക്കർ – ഹരിയാനയുടെ പകുതി വലിപ്പം – 2015 ഡിസംബറോടെ 5.78 ദശലക്ഷം പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് നൽകി.
 • കുടിയാൻ നിയമം, കരാർ കൃഷി നിയമം, സഹകരണ കൃഷി എന്നിവ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ പരിമിതമാണ്.

ഭൂപരിഷ്കരണം പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ:

 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഷെഡ്യൂൾ 7 പ്രകാരം സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ ഭൂമി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളും നയങ്ങളുമുണ്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നയം രൂപീകരിക്കാം, ഫണ്ട് അനുവദിക്കാം, എന്നാൽ നടപ്പാക്കൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കൈയിലാണ്. അതിനാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വലിയ അസമത്വം യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
 • മറ്റ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വരുമാനം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു ആസ്തിയായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമി കണക്കാക്കുന്നത്.
 • സ്ഥിരതാമസ പ്രദേശങ്ങളിലും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലും ഭൂരേഖ പുതുക്കിയിട്ടില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ഭൂരേഖകൾ കാരണം, ഭൂമി തർക്കങ്ങളും കോടതി കേസുകളും ഉണ്ടായി, അതിന്റെ ഫലമായി ഭൂപരിഷ്കരണം തുടർന്നു.
 • വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഭൂരേഖകളുടെയും ഭൂഭരണത്തിന്റെയും സമ്പ്രദായം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ജമ്മിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൃഷി കാരണം ഭൂരേഖകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
 • രാജ്യത്ത് സംഘടിത കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭാവം.
 • ലാൻഡ് റവന്യൂ ഭരണം പദ്ധതിയേതര ചെലവുകൾക്ക് കീഴിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ബജറ്റ് വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല.
 • ഭൂരിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും അപൂർവ്വമായി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി സ്ഥലപരിശോധന നടത്താതെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അനാസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം. അതിനാൽ ഭൂമാഫിയകളും സമ്പന്നരായ കർഷകരും കൈക്കൂലി നൽകിയാണ് തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്.

പി.എസ്. അപ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച കാർഷിക ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് നിരീക്ഷിച്ച മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ.

 • ഭൂപരിഷ്കരണം മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അജണ്ടയിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമായി അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു.
 • പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് ചുണ്ടുകൾ മാത്രം നൽകിയെങ്കിലും കാര്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചില്ല.

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി:

 • ഭൂരേഖകൾ ആധുനികവൽക്കരണം/കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം, ഡിഐഎൽആർഎംപിക്ക് കീഴിലുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങൾക്ക് ആധാറുമായി ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
 • കുടിയാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത മൂല്യം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭൂമി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിക്ഷേപം നടത്താൻ കുടിയാന്മാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന മാതൃകാ കാർഷിക ഭൂമി പാട്ട നിയമം, 2016 സ്വീകരിക്കണം.
 • കരാർ കൃഷി-2018-ലെ കരട് മാതൃകാ കരാർ കൃഷി നിയമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം
 • കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കർഷക ഉൽപാദക സംഘടനകളുടെയും സഹകരണ കൃഷിയുടെയും പ്രോത്സാഹനം
 • ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധന് യോജന, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂടെ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് വായ്പയുടെ ഔപചാരിക സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
 • സ്കെയിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതിനായി ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഏകീകരണം.
 • ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കേരള മാതൃക മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം.

Download Land Reforms in India PDF (Malayalam)

Land Reforms in India (English Notes)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium