hamburger

Land Forms (ഭൂപ്രകൃതികള്‍), Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവിധ ഭൂപ്രകൃതികളെ (Land Forms) പറ്റി വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

 ഭൂപ്രകൃതികള്‍

ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ

 • ഭൂകമ്പം
 • വൾക്കാനിസിറ്റി & അനുബന്ധ ഭൂപ്രകൃതി
 • ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ
 • നദിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി
 • ഹിമ ഭൂരൂപങ്ങൾ
 • വരണ്ടതോ മരുഭൂമിയോ ആയ ഭൂപ്രകൃതി
 • കാർസ്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി
 • തീരദേശ ഭൂപ്രകൃതി
 • ഭൂഖണ്‌ഡ ശിലാ സിദ്ധാന്തം
 • ശില്പവിദ്യാ സിദ്ധാന്തം
 • ഇന്ത്യൻ ശിലാ പ്രസ്ഥാനം

ഭൂകമ്പം

 • ഭൂകമ്പം എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ആവൃത്തി, രീതി , തീവ്രത എന്നിവയുടെ അളവാണ്. അതുപോലെ, ഇത് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂകമ്പ പ്രവർത്തനത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ബെനോ ഗുട്ടൻബർഗും ചാൾസ് റിക്ടറും ചേർന്ന് 1941 ൽ ഭൂകമ്പം എന്ന പദം കണ്ടുപിടിച്ചു.
 • ഇത് ഭൂമിയുടെ കുലുക്കമാണ്, ഇത് ഒരു ഫോൾട്ട് ലൈനിലൂടെ ഊർജം പുറത്തുവിടുന്നത് മൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
 • ഹൈപ്പോസെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ്: ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുന്ന ബിന്ദു
 • പ്രഭവകേന്ദ്രം: ഇത് ഉപരിതലത്തിലെ ബിന്ദുവാണ്, ഫോക്കസിന് നേരിട്ട് മുകളിലാണ്, തിരമാലകൾ ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളെ  ഇനിപ്പറയുന്ന വിധത്തില്‍ തരം തിരിക്കാം:

 • ശരീര തരംഗങ്ങൾ: ഹൈപ്പോസെന്ററിലെ (ഫോക്കസ്) ഊർജ്ജം പ്രകാശനം കാരണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ഇതിനെ ഇങ്ങനെ  വിഭജിക്കാം:

 1. പി-തരംഗങ്ങൾ: അവയെ പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയും ആദ്യം ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ്, ഖര, ദ്രാവക, വാതക പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പി തരംഗങ്ങൾ തരംഗത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ചലിക്കുന്നു/സ്പന്ദിക്കുന്നു , ഇത് വസ്തുവിനെ  വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിനും ഞെക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. 
 2. എസ് തരംഗങ്ങൾ: പ്രൈമറി തരംഗങ്ങളോടൊപ്പം കാലതാമസത്തിൽ എത്തുന്ന അവയെ ദ്വിതീയ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഖര വസ്തുക്കളിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ. എസ്-തരംഗങ്ങൾ തരംഗ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി ചലിക്കുന്നു/സ്പന്ദിക്കുന്നു, ഇത് പര്‍വ്വതങ്ങളും ഗര്‍ത്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
 3. ഉപരിതല തരംഗങ്ങൾ: ശരീര തരംഗങ്ങൾ ഉപരിതല പാറകളുമായി ഇടപഴകുകയും ഉപരിതലത്തിലെ പാറകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപരിതല തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സീസ്മോഗ്രാഫിൽ അവസാനമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഏറ്റവും വിനാശകരവുമാണ് അവ. അവ പാറകളുടെ സ്ഥാനചലനത്തിനും ഘടനാപരമായ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. ഉപരിതല തരംഗങ്ങൾ തരംഗ ദിശയ്ക്ക് ലംബമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു.

തിരമാലകളുടെ വേഗത അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് നേരിട്ട് ആനുപാതികമാണ്. വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രത ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനത്തിലേക്കോ അപവർത്തനത്തിലേക്കോ നയിക്കുന്നു.

ഷാഡോ സോൺ

ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്രത്യേക മേഖലകളാണ് ഷാഡോ സോണുകൾ. ഈ സോണുകൾ പി, എസ് തരംഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ്. 

 • ദൂരത്തിനുള്ളിൽ, പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 105° വരെ രണ്ട് തരംഗങ്ങളുടെയും വരവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
 • പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 105° – 145° ഇടയിലുള്ള മേഖല രണ്ട് തരം തരംഗങ്ങൾക്കും (P & S) ഒരു നിഴൽ മേഖലയായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു.
 • 105°ക്ക് അപ്പുറം സോണിന് എസ്-തരംഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ S-തരംഗത്തിന്റെ -ന്റെ ഷാഡോ സോൺ പി -തരംഗത്തിനെക്കാള്‍ വളരെ വലുതാണ്.
 • പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 145°ക്ക് ശേഷം പി –തരംഗം  ദൃശ്യമാകുന്നു.

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

 • ടെക്‌റ്റോണിക്: ഒരു ഫോള്‍ട്ട് പ്ലെയിനില്‍  പാറകൾ തെന്നിമാറുന്നത് മൂലമാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്.
 • അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ: അവ സജീവമായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും അനുബന്ധ ടെക്റ്റോണിക് അസ്വസ്ഥതകളും മൂലമാണ് അവ ഉണ്ടാകുന്നത്.
 • തകർച്ച: ഭൂഗർഭ ഖനികളുടെ മേൽക്കൂരകൾ തകർന്ന് ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന തീവ്രമായ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേഖലകളിലാണ് അവ സംഭവിക്കുന്നത്
 • സ്ഫോടനം: രാസ അല്ലെങ്കിൽ ആണവ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്ഫോടനം മൂലമാണ് അവ ഉണ്ടാകുന്നത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ

 • ഉപരിതലത്തിൽ എത്തുന്ന തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സീസ്മോഗ്രാഫ്.
 • റിക്ടർ സ്കെയിൽ: ഭൂകമ്പസമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജ്ജം അളക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് 0-10 കേവല സംഖ്യകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
 • മെർകല്ലി സ്കെയിൽ: ഭൂകമ്പം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദൃശ്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ തീവ്രത സ്കെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രേണി 1 മുതൽ 12 വരെയാണ്.

 സുനാമി

 • ഇവ നീണ്ട തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള, ദീർഘകാല കടൽ തിരമാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അളവിലുള്ള ജലത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള സ്ഥാനചലനം (കടലിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വേലിയേറ്റ തിരമാലകളാണ്.
 • ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം സമുദ്രജലത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സുനാമിയുടെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകൂ, തീവ്രത വേണ്ടത്ര ഉയർന്നതായിരിക്കും.

ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

 • തറയുടെ  കുലുക്കം
 • ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിൽമെന്റ്
 • മണ്ണും മണ്ണിടിച്ചിലും
 • മണ്ണ് ദ്രവീകരണം
 • തറയുടെ ചെരിവ്
 • ഹിമപാതങ്ങൾ
 • തറയുടെ സ്ഥാനഭ്രംശം
 • അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, ലെവി തകരാറുകൾ
 • തീപിടുത്തങ്ങൾ
 • ഘടനാപരമായ തകർച്ച
 • വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾ
 • സുനാമി

For More,

Download Landforms PDF (Malayalam)

Land Reforms Part II (Malayalam)

Download Environment Protection and Laws PDF (Malayalam)

Energy Sources (English Notes)

Energy Security of India 

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium