hamburger

Indian Social Reform Movements in Malayalam (ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ), Study Notes

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക ചരിത്രം ( Indian Socio Reform Movements) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിൽ  നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ചരിത്രം (Indian Socio Reform Movements)സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

 ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ: ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, സാമൂഹിക-മത പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒരു സുപ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറിന്റെ ലിബറൽ ആശയങ്ങളുടെ വ്യാപനം പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകി. പരീക്ഷാ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, മിക്ക മത്സര പരീക്ഷകളിലും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന എസ്എസ്‌സി, റെയിൽവേ പരീക്ഷകൾക്കായി ഈ കുറിപ്പുകൾ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും.

പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനവും സംഘടനകളും അവരുടെ സ്ഥാപകരും 

ബ്രഹ്മ സമാജം

 • രാജാ രാംമോഹൻ റോയ് 1828 -ൽ ഹിന്ദുമതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഏകദൈവ വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുമായി ബ്രഹ്മ സമത്ത് കൽക്കത്ത സ്ഥാപിച്ചു.
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യനായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 • 1815 -ൽ അദ്ദേഹം ആത്മീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചു.
 • പിന്നീട് ഇത് 1828 ഓഗസ്റ്റിൽ ബ്രഹ്മസഭയായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
 • ഒരു ദൈവം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു.
 • ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ബൈബിളിന്റെയും ഖുർആനിന്റെയും പഠിപ്പിക്കലുകൾ അദ്ദേഹം സംയോജിപ്പിച്ച് വിവിധ മതങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം വളർത്തിയെടുത്തു.
 • ആത്മീയ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം മഹർഷി ദേബേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ (രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ പിതാവ്) നിർവഹിച്ചു, അദ്ദേഹം അതിനെ ബ്രഹ്മ സമാജ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.
 • 1829 -ൽ സതി ആചാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വില്യം ബെന്റിങ്ക് പ്രഭുവിനെ സഹായിച്ചതിനാലാണ് രാജാ റാംമോഹൻ റോയ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.
 • ശൈശവ വിവാഹത്തിനും സ്ത്രീ ശിശുഹത്യയ്ക്കും എതിരെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചു.
 • ഇന്ത്യൻ ഐക്യത്തിന് ജാതിവ്യവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി.
 • അദ്ദേഹം ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലീം ആൺകുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തു
 • 1817 -ൽ ഡേവിഡ് ഹെയറിനൊപ്പം ഒരു മിഷനറിയുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു കോളേജ് (ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസി കോളേജ്) സ്ഥാപിച്ചു.
 • രാംമോഹൻ റോയ് സംവാദ് കൗമുദി എന്ന ആദ്യ ബംഗാളി വാരിക ആരംഭിച്ചു
 • പേർഷ്യൻ വാരികയായ മിറാത്ത്-ഉൾ-അക്ബർ എഡിറ്റ് ചെയ്തു.
 • പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു 21. 1833 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്റ്റോളിൽ റാംമോഹൻ മരിച്ചു.

യുവ ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനം

 • യുവ ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ഹെൻറി വിവിയൻ ഡെറോസിയോ.
 • 1809 -ൽ കൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെ ഹിന്ദു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു.
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഡെറോസിയൻസ് എന്നും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം യംഗ് ബംഗാൾ പ്രസ്ഥാനം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു.
 • അവർ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ജീർണിച്ച ആചാരങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു.
 • അവർ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും വാദിച്ചു.
 • വിഗ്രഹാരാധന, ജാതീയത, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ അവർ അസോസിയേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു

ആര്യ സമാജം

 • സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതി 1875 ൽ ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആര്യസമാജം.
 • ഗുജറാത്തിലെ കത്തിയവാറിൽ ജനിച്ച സ്വാമി ദയാനന്ദ് (1824-83) ഒരു പണ്ഡിതനും ദേശസ്നേഹിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും നവോത്ഥാനവാദിയുമായിരുന്നു.
 • വേദങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ഉറവിടമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.
 • വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം.
 • വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കും ശൈശവ വിവാഹത്തിനും ജനനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും അദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു.
 • അദ്ദേഹം ജാതിവിവാഹങ്ങളെയും വിധവാ പുനർവിവാഹങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു
 • മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഹിന്ദുക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം സുധി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് എന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതി.
 • ആര്യസമാജം, ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിതമായതാണെങ്കിലും, പഞ്ചാബിൽ വളരെ ശക്തമായിത്തീരുകയും അതിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ആദ്യത്തെ ദയാനന്ദ് ആംഗ്ലോ-വേദിക് (DAV) സ്കൂൾ 1886 ൽ ലാഹോറിൽ സ്ഥാപിതമായി.

പ്രാർത്ഥന സമാജം

 • പ്രാർഥന സമാജം 1867 ൽ ബോംബെയിൽ ഡോ. ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗ് സ്ഥാപിച്ചു
 • ബ്രഹ്മോ സമാജത്തിന്റെ ഓഫ് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു അത്
 • ഹിന്ദുമതത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്.
 • ജസ്റ്റിസ് എം.ജി. റാനഡെയും ആർ.ജി. 1870 ൽ ഭണ്ഡാർക്കർ അതിൽ ചേർന്നു, അതിന് പുതിയ ശക്തി പകർന്നു.
 • ജസ്റ്റിസ് റാനഡെ ഡെക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും രാമകൃഷ്ണ മിഷനും

 • സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത (1863-1902)
 • അദ്ദേഹം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ശിഷ്യനായി
 • 1886 -ൽ നരേന്ദ്രനാഥ് സന്യാസ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകാനന്ദൻ എന്ന പേര് നൽകി.
 • അദ്ദേഹം വേദാന്ത തത്വശാസ്ത്രം പ്രസംഗിച്ചു
 • സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ 1893 സെപ്റ്റംബറിൽ ചിക്കാഗോയിൽ (യുഎസ്എ) നടന്ന മതങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെയും അന്തസ്സ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.
 • ശക്തിയുടെയും സ്വാശ്രയത്തിന്റെയും സന്ദേശം വിവേകാനന്ദൻ പ്രസംഗിച്ചു.
 • ദരിദ്രരുടെയും വിഷാദരോഗികളുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 • അദ്ദേഹം 1897 ൽ ഹൗറയിലെ ബേലൂരിൽ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു.
 • ഇത് ഒരു സാമൂഹിക സേവനവും ജീവകാരുണ്യ സമൂഹവുമാണ്.
 • ഈ മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ആശുപത്രികൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മാനുഷികമായ ആശ്വാസവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനവുമാണ്.

തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി

 • തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി 1875 ൽ ന്യൂയോർക്കിൽ (യുഎസ്എ) സ്ഥാപിച്ചത് മാഡം എച്ച്പി ആണ്. ബ്ലാവറ്റ്സ്കി, ഒരു റഷ്യൻ വനിത, ഹെൻറി സ്റ്റീൽ ഓൾകോട്ട്, ഒരു അമേരിക്കൻ കേണൽ
 • വംശ, വർണ്ണ, മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ സാർവത്രിക സാഹോദര്യം രൂപപ്പെടുത്തുകയും പുരാതന മതങ്ങളുടെയും തത്ത്വചിന്തകളുടെയും പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
 • അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തി 1882 -ൽ മദ്രാസിലെ അഡയാറിൽ അവരുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു.
 • പിന്നീട് 1893 -ൽ ഓൾകോട്ടിന്റെ മരണശേഷം ശ്രീമതി ആനി ബെസന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തി സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു.
 • ശ്രീമതി ആനി ബെസന്റ് ബനാറസിൽ മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയോടൊപ്പം സെൻട്രൽ ഹിന്ദു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു, അത് പിന്നീട് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയായി വികസിച്ചു.

പണ്ഡിറ്റ് ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ

 • പണ്ഡിറ്റ് ഈശ്വർ ചന്ദ്ര ഒരു മികച്ച അധ്യാപകനും മാനവികവാദിയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു
 • ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജിലെ ബംഗാളി വകുപ്പിന്റെ ഹെഡ് പണ്ഡിറ്റായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു.
 • പെൺകുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാസാഗർ നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു
 • ബെഥ്യൂൺ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജെഡി ബെഥൂണിനെ സഹായിച്ചു.
 • അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു
 • അദ്ദേഹം ശൈശവ വിവാഹത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയും വിധവയെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തു
 • വിധവാ പുനർവിവാഹ നിയമം (1856) നിയമവിധേയമാക്കിയ പുനർവിവാഹം.
 • വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാപനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വലിയ പിന്തുണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാസാഗർ എന്ന പദവി നൽകിയത്.

ജ്യോതിബ ഫുലെ

 • ജ്യോതിബ ഫുലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താഴ്ന്ന ജാതി കുടുംബത്തിൽ പെട്ടയാളായിരുന്നു
 • സവർണ മേധാവിത്വത്തിനും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനും എതിരെ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോരാട്ടം നടത്തി.
 • 1873 -ൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാൻ അദ്ദേഹം സത്യശോദക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചു.
 • മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിധവ പുനർവിവാഹ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കമിടുകയും സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • 1848 ൽ ജ്യോതിബ ഫൂലെയും ഭാര്യ സാവിത്രി ബായ് ഫൂലെയും പൂനയിൽ ആദ്യത്തെ ഗേൾസ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു.

മുസ്ലീം പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

തുടക്കത്തിൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ മുസ്ലീം പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചു.

അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം

 • ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുരോഗതിക്കായി സർ സയ്യിദ് അഹ്മദ് ഖാൻ (1817-98) ആണ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്.
 • മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉദാരമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതുവേദിയായി അദ്ദേഹം 1866 -ൽ മുഹമ്മദൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു.
 • 1875 -ൽ അദ്ദേഹം മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അലിഗഡിൽ ഒരു ആധുനിക സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു.
 • ഇത് പിന്നീട് മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ-ഓറിയന്റൽ കോളേജായും പിന്നീട് അലിഗഡ് മുസ്ലീം സർവകലാശാലയായും വളർന്നു.

ദിയോബന്ദ് സ്കൂൾ

 • മുസ്ലീം ഉലമകൾക്കിടയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗം ദിയോബന്ദ് പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിച്ചു.
 • ഇരട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്
 • ഖുർആനിന്റെയും ഹാദിയുടെയും ശുദ്ധമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക
 • വിദേശ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ജിഹാദിന്റെ ആത്മാവ് നിലനിർത്താൻ.
 • പുതിയ ദിയബന്ദ് നേതാവ് മഹമൂദ്-ഉൾ-ഹസൻ (1851-1920) സ്കൂളിന്റെ മതപരമായ ആശയങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയവും ബൗദ്ധികവുമായ ഉള്ളടക്കം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു.

സിഖ് പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം

 • ബാബ ദയാൽ ദാസ് നിരങ്കാരി പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു
 • ദൈവത്തെ നിരങ്കരനായി (രൂപരഹിതമായി) ആരാധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചു.
 • നാമധാരി പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ബാബ രാം സിംഗാണ്.
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • 1870 -ൽ ലാഹോറിലും അമൃത്സറിലും ആരംഭിച്ച സിംഗ് സഭകൾ സിഖ് സമൂഹത്തെ നവീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു.
 • 1892 ൽ അമൃത്സറിൽ ഖൽസ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ സഹായിച്ചു.
 • ഗുർമുഖിയും പഞ്ചാബി സാഹിത്യവും അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
 • 1920 -ൽ സിഖ് ഗുരുദ്വാരകളിൽ നിന്ന് അഴിമതിക്കാരായ മഹാന്മാരെ (പുരോഹിതരെ) നീക്കം ചെയ്യാൻ അകാലികൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.
 • പിന്നീട്, അകാലികൾ തങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ലോകഹിതവാടി:

 • ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ആരംഭിച്ചു. പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസവും യുക്തിസഹമായ കാഴ്ചപ്പാടും വാദിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ (ദേശീയ) സാമൂഹിക സമ്മേളനം:

 • സ്ഥാപിച്ചത് എം.ജി. രണഡെയും രഘുനാഥ് റാവുവും. 1887 ൽ അതിന്റെ ആദ്യ സെഷൻ നടന്നു.
 • ബഹുഭാര്യത്വവും കുൽഹിനിസവും നിർത്തലാക്കുന്നതിലായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ, ഇത് ജാതി-ജാതി വിവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ശൈശവ വിവാഹങ്ങളെ ചെറുക്കുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
 • കോൺഫറൻസിനെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സെർവന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി:

 • 1905 ൽ ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ രൂപീകരിച്ചു.
 • പട്ടിണി ആശ്വാസം നൽകുന്നതിലും ആദിവാസികളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി.

ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി പ്രസ്ഥാനം:

 • ടി.എം. നായർ, സർ പിറ്റി ത്യാഗരാജ ചെട്ടിയാർ, പനഗലിലെ രാജ എന്നിവർ 1916 -ൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ലിബറൽ ഫെഡറേഷൻ (SILF) രൂപീകരിച്ചു.
 • കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ പ്രധാന അവയവമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എന്ന പത്രം.
 • എസ്‌ഐ‌എൽ‌എഫിനെ പിന്നീട് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

Download Social Reform Movements PDF(Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium