hamburger

French Revolution in Malayalam/ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം, Download History Notes PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചരിത്രം . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് കേരള ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം 

 ആമുഖം

 • 17, 18 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ദാർശനികവും ബൗദ്ധികവുമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തെ പ്രബുദ്ധരാക്കി.
 • തത്ത്വചിന്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയങ്ങൾ ബാസ്റ്റിലെയുടെ പതനത്തിനുശേഷം 1789 -ൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ഫ്രഞ്ച് രാജാവിനെതിരെ കലാപത്തിന് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
 • വിപ്ലവം ഒരു ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുകയും രാജഭരണത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

1.കാരണങ്ങൾ

സാമൂഹിക കാരണങ്ങൾ:

 • പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഫ്രഞ്ച് ഭരണകൂടം രാജവാഴ്ചയുടെ സവിശേഷതയായിരുന്നു, സമൂഹം ഇപ്പോഴും ഫ്യൂഡലിസ്റ്റാണ്.
 • സമൂഹത്തെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി (ക്ലാസുകൾ) വിഭജിച്ചു:
 • പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയോ പള്ളിയുടെയോ ആദ്യ എസ്റ്റേറ്റ്
 • പ്രഭുക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്വ

 • ൻകിട വ്യവസായികൾ, അഭിഭാഷകർ, കർഷകർ, നഗര തൊഴിലാളികൾ, കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ സാധാരണക്കാരുടെ (ഇടത്തരക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആളുകളും) മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ്.

 • ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകൾ നികുതി ഇളവുകളുൾപ്പെടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ജനനത്തിലൂടെ ആസ്വദിക്കുന്നു, അതേസമയം മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് (മധ്യവർഗം) നികുതിയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി.
 • സഭ ദശാംശം ശേഖരിക്കുന്നു (നികുതിയുടെ ഒരു പങ്ക്) പ്രഭുക്കന്മാർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഫ്യൂഡൽ ചുമതലകൾ ശേഖരിക്കുന്നു.
 • മധ്യവർഗത്തിന്റെ ഉയർച്ച (ബൂർഷ്വാ)- ബിസിനസുകാർ, അഭിഭാഷകർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വ്യാപാരികൾ, വ്യാപാരി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നരായ മധ്യവർഗം.
 • ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക പദവി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് അവന്റെ യോഗ്യതയും നേട്ടവും കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു.

സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ:

 •  ജനപ്പെരുപ്പം, വർഷങ്ങളുടെ വിള വിളവ്, വരൾച്ച, കന്നുകാലി രോഗങ്ങൾ എന്നിവ അപ്പം വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
 • കൃഷിയോടുള്ള അവഗണനയും കുറഞ്ഞ വേതനവും കർഷകരിലും നഗരത്തിലെ ദരിദ്രരിലും സാമൂഹിക അസ്വസ്ഥത പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.

ബുദ്ധിജീവികളും തത്ത്വചിന്തകരും:

 • അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളും ചിന്തകളും ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ മധ്യവർഗ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • വോൾട്ടയർ: അദ്ദേഹം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയും യുക്തിയുടെ ആധിപത്യത്തെ, അതായത് യുക്തിബോധത്തെ വാദിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • റൂസോ: അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ ചങ്ങലയിലാണ്.
 • സാമൂഹിക കരാറിന്റെ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സാമൂഹിക കരാറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗവൺമെന്റിന് അതിന്റെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • മോണ്ടെസ്ക്യൂ: നിയമനിർമ്മാണ സഭയും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ നിയമങ്ങളുടെ ആത്മാവ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വാദിച്ചു.
 • ജോൺ ലോക്ക്: മോണാർക്കിന്റെ ദിവ്യ അധികാരത്തിന്റെ ആശയം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.
 • ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനം സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു, ഇത് പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളായി മാറി.

രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ:

 • രാജാവായ ലൂയി പതിനാറാമന്റെയും ഭാര്യയുടെയും അതിരുകടന്ന ജീവിതശൈലി, ബ്രിട്ടനെതിരായ അമേരിക്കൻ യുദ്ധത്തിനുള്ള നീണ്ട വർഷത്തെ യുദ്ധവും സാമ്പത്തിക സഹായവും, രാജ്യത്തെ പാപ്പരാക്കിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെ തളർത്തി.
 • ഭരണ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിനും, ലൂയി പതിനാറാമൻ പുതിയ നികുതി ചുമത്താൻ എസ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിനെ വിളിച്ചു.
 • ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഒരു വോട്ട് ഉണ്ട്. വൈദികരിൽ നിന്നും പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും 300 പ്രതിനിധികളും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് 600 പ്രതിനിധികളും.
 • മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു അംഗം, ഒരു വോട്ട് ഇ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക പദവികൾ നിർത്തലാക്കൽ.
 • നികുതിയിൽ തുല്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

2.വിപ്ലവത്തിന്റെ പൊട്ടിപുറപ്പെടൽ

 • സമത്വത്തിനായുള്ള അവരുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ, മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് പ്രതിഷേധത്തിൽ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
 • മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഒത്തുകൂടി ഒരു ദേശീയ അസംബ്ലിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് പരമാധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
 • മോശം വിളവെടുപ്പ് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ കോട്ട നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

3.പുതിയ ഭരണഘടന

 • 1791 ജൂണിൽ വെർസൈൽസിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടന ലൂയി പതിനാറാമൻ അംഗീകരിച്ചു.
 • യുഎസ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ചരിത്രപരമായ ഫ്രഞ്ച് രേഖ, ‘മനുഷ്യന്റെയും പൗരന്റെയും അവകാശ പ്രഖ്യാപനം’ അംഗീകരിച്ചു. 1791 ലെ ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി ഇത് പിന്നീട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

4. ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്ക്

 • പ്രഷ്യ രാജാവുമായി ലൂയി പതിനാറാമൻ രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം നാഷണൽ അസംബ്ലി പ്രഷ്യയ്ക്കും ഓസ്ട്രിയയ്ക്കുമെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 • ഭീകരതയുടെയും കലാപത്തിന്റെയും ഭരണവും നെപ്പോളിയൻ യുദ്ധങ്ങളും പതിനഞ്ച് വർഷം നീണ്ടുനിന്നത് ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായി.

5.ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലം

 • ദശാംശങ്ങളും ഫ്യൂഡൽ സമ്പ്രദായവും നിർത്തലാക്കി
 • എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും തുല്യത
 • ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം
 • സ്വാതന്ത്ര്യം, സുരക്ഷ, സ്വത്ത്,
 • വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം, സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അറിയിക്കാനുള്ള അവകാശം, പാവപ്പെട്ടവരുടെ പൊതുസഹായത്തിനുള്ള അവകാശം
 • പീഡനത്തിനും സ്വത്തിനും നിരോധനം, അടിമത്തം (അടിമത്തം)
 • അവരുടെ സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം അംഗീകരിക്കൽ
 • പൊതു ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും യോഗ്യത.
 • നോൺ-പ്രോപ്പർട്ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വോട്ടുകൾ നിഷേധിച്ചു
 • ലിബറലിസത്തിന്റെയും ദേശീയതയുടെയും പുതിയ ആശയങ്ങൾ
 • സർക്കാർ, ഭരണനിർവ്വഹണം, സൈന്യം, സമൂഹം, സംസ്കാരം എന്നിവയിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ മാറ്റത്തിന് ഫ്രാൻസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

6.നിഗമനങ്ങൾ

 • ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ദേശീയതയുടെ ആശയം ഇറ്റലി, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും തെക്കൻ, മധ്യ അമേരിക്ക രാജ്യങ്ങളെയും റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു.
 • ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പൈതൃകം, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും, ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആധുനിക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെയും താക്കോലായി മാറി.
 • ഇന്ത്യൻ പരിഷ്കർത്താക്കളായ രാജാറാം മോഹൻ റോയിയും മറ്റുള്ളവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെയും ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആമുഖത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ആമുഖത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട

Download French Revolution PDF (Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium