കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ തീയതി 2021 പുറത്തു വന്നു / Plus Two Level Exam Dates

By Pranav P|Updated : December 1st, 2021

വിവിധ നോൺ ഗസറ്റഡ് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ തീയതികൾ കേരള പിഎസ്‌സി അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും. കേരള പിഎസ്‌സി കോമൺ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ ഫലം 2021 ഡിസംബറിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ  തീയതികളും കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ തീയതി 2021

2021 ജനുവരിയിൽ കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി ഒരു വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിനുശേഷം 2021 ഏപ്രിൽ 10 & 18 തീയതികളിൽ (രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകൾ) കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടന്നു. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് കേരള പിഎസ്‌സി മെയിൻ പരീക്ഷ. ഇപ്പോൾ കേരള പിഎസ്‌സി കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ ഒരു പോസ്റ്റ്-വൈസ് പരീക്ഷയാണ്, അതായത് ഓരോ പോസ്റ്റിനും പ്രത്യേക മെയിൻ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, പ്ലസ് ടു ലെവൽ പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാന പരീക്ഷാ തീയതികളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുള്ളൂ. കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു മെയിൻ പരീക്ഷ 4 മാസത്തെ ഔദ്യോഗിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും.( This article gives complete information regarding the Kerala PSC Plus Two level Mains Exam Dates and cut off marks. It helps the candidates to be familiar with the exam dates and is useful for the preparation.)

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പോസ്റ്റ് വൈസ് മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതികൾ 2021

കേരള പിഎസ്‌സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതി, 2021, രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സംഭവങ്ങൾ

തീയതികൾ

കേരള PSC +2 വിജ്ഞാപനം 2021

January 20, 2021

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി

January 21, 2021

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി

February 09, 2021

കേരള PSC +2 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2021

March 29, 2021

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ തീയതി 2021

  • Stage I: April 10, 2021
  • Stage II: April 18, 2021

അസിസ്റ്റന്റ് (ലീഗൽ മെട്രോളജി) മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതി 

 28/02/2022

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (KTDC) മെയിൻ  പരീക്ഷാ തീയതി

26/03/2022

സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ (KTDC) മെയിൻ പരീക്ഷ തീയതി

26/03/2022

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (APB) മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതി

20/03/2022

വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതി

26/02/2022

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് (കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ) മെയിൻ പരീക്ഷാ തീയതി

26/03/2022

സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ മെയിൻ പരീക്ഷ തീയതി

26/02/2022

ഫയർ മാൻ & ഫയർ വുമൺ (സംസ്ഥാന വൈഡ്) മെയിൻ പരീക്ഷ തീയതി

13/03/2022

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു മെയിൻ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് തീയതി

ഉടൻ അറിയിക്കും 

കേരള PSC +2 മെയിൻസ് ഉത്തരസൂചിക 2022

ഉടൻ അറിയിക്കും 

അന്തിമ ഫലം

ഉടൻ അറിയിക്കും 

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക:

Kerala PSC Plus Two Level Mains Exam Dates Official Notification

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പോസ്റ്റ്-വൈസ് കട്ട് ഓഫ് 2021

കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ 2021 ഫെബ്രുവരി 2022-ൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പിഎസ്‌സി നടത്തും. താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കട്ട്ഓഫ് 2021-ന് ശേഷം നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റുകളുടെ പേര്

കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക്

ഫല ലിങ്ക്

ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഫയർ മാൻ (ട്രെയിനി)

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഫയർ വുമൺ 

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

വനിതാ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്)

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (കേരള പോലീസ് സർവീസ്)

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക്

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ,( കെ.ടി.ഡി.സി)

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഉടൻ അറിയിക്കും

ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക

Kerala PSC Plus Two Exam Pattern

Kerala PSC Plus Two Exam Books List

Kerala PSC Plus Two Exam Cut Off

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

  • കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷ 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും

  • അതെ, കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷാ തീയതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ബൈജുവിന്റെ പരീക്ഷാ പ്രിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

  • കേരള പിഎസ്‌സി പ്ലസ് ടു ലെവൽ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ലഭ്യമാകും.

  • ഇത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉടൻ അറിയിക്കും.

Follow us for latest updates