Daily Current Affairs 27.05.2022 (Malayalam)

By Pranav P|Updated : May 27th, 2022

കേരളത്തിലെ വിവിധ മത്സര റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (കറന്റ് അഫയേഴ്സ്).ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള ഭാഷയിലും പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ്, പ്രതിവാര കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ‘ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പ്’ നൽകുന്നു.

Daily Current Affairs 27.05.2022 (Malayalam)

Important News: India

നാഷണൽ അച്ചീവ്‌മെന്റ് സർവേ (NAS) റിപ്പോർട്ട് 2021

byjusexamprep

Why in News:

 • വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് നാഷണൽ അച്ചീവ്‌മെന്റ് സർവേ (NAS) 2021 റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി.

Key points:

 • നേരത്തെ ദേശീയ നേട്ട സർവേ 2017-ൽ നടത്തിയിരുന്നു.
 • III, V, VIII, X ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠന ശേഷിയുടെ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ സർവേ നടത്തി രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു.
 • നാഷണൽ അച്ചീവ്‌മെന്റ് സർവേയിൽ 3 മുതൽ 5 വരെ ക്ലാസുകൾക്കുള്ള ഗണിതം, ഭാഷ, പരിസ്ഥിതി പഠനം (EVS), എട്ടാം ക്ലാസിലെ ഭാഷ, ഗണിതം, ശാസ്ത്രം, സോഷ്യൽ സയൻസ്, 10-ാം ക്ലാസിലെ ഭാഷ, കണക്ക്, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതായത് വിഷയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകളും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
 • നാഷണൽ അച്ചീവ്‌മെന്റ് സർവേ പ്രകാരം, പാൻഡെമിക് സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്ത 80% വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമപ്രായക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ നന്നായി പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു.
 • 24 ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വീട്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണമില്ലാത്ത പ്രശ്‌നമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും 45% വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ അനുഭവത്തെ "ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നത്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ 38% പേർക്ക് പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
 • നാഷണൽ അച്ചീവ്‌മെന്റ് സർവേ പ്രകാരം, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ക്ലാസുകളിലും SC, ST, OBC വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം പൊതുവിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അപേക്ഷിച്ച് തൃപ്തികരമല്ല.

Source: The Hindu

ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം

byjusexamprep

Why in News:

 • കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രി ശ്രീ ആർ. സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹ്‌രിയിൽ ചേർന്നു.

Key points:

 • ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 'ജലശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്' എന്നതായിരുന്നു.
 • ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീർഷ ഉദ്‌വമനം ലോക ശരാശരിയുടെ മൂന്നിലൊന്നിൽ താഴെയാണ്, അതേസമയം വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിശീർഷ ഉദ്‌വമനം ആഗോള ശരാശരിയുടെ നാലോ ആറോ ഇരട്ടിയാണ്.
 • ശ്രദ്ധേയമായി, ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഹരിത ഊർജ്ജം സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 • ഊർജത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ ഉചിതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയുമാണ് യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
 • 2030 ഓടെ ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 500 GW കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Source: PIB

ആരോഹൻ 4.0: രണ്ട് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു

byjusexamprep

Why in News:

 • തപാൽ വകുപ്പിലെയും ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കിലെയും (IPPB) മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ദ്വിദിന യോഗം ഷിംലയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Key Point:

 • രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ യജ്ഞം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട.
 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, കർഷകർ, കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് വീടുതോറുമുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തപാൽ ശൃംഖല IPPB പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് (IPPB) 100% ഇക്വിറ്റി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തപാൽ വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
 • IPPB 2018 സെപ്റ്റംബർ 1-ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും താങ്ങാനാവുന്നതും വിശ്വസനീയവുമായ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്.
 • പണമില്ലാത്ത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാനും IPPB ലക്ഷ്യമിടുന്നു..

Source: The Hindu

ജമ്മു കശ്മീരിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ലാവെൻഡർ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

byjusexamprep

Why in News:

 • കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ദോഡ ജില്ലയിലെ ഭാദെർവ പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ലാവെൻഡർ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Key points:

 • ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരു ജില്ല എന്ന പരിപാടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അരോമ മിഷന്റെ കീഴിലാണ് ലാവെൻഡർ ഉത്സവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
 • ഭാദേർവയിൽ ആദ്യമായി ലാവെൻഡർ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു, അതിനാൽ ഭാദേർവാ താഴ്വരയെ ലാവെൻഡർ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
 • അരോമ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലാവെൻഡർ ഉത്സവ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ലാവെൻഡർ ഉത്സവ വേളയിൽ, അരോമ മിഷന്റെ കീഴിൽ ഭാദെർവാ താഴ്‌വരയിലെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലാവെൻഡർ ഓയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആറ് പ്ലാന്റുകളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Related Facts:

എന്താണ് അരോമ മിഷൻ?

 • സുഗന്ധവ്യവസായത്തിന്റെയും ഗ്രാമീണ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃഷി, സംസ്കരണം, ഉൽപന്ന വികസനം എന്നിവയിൽ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സുഗന്ധ (സുഗന്ധം) മേഖലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അരോമ മിഷന്റെ ലക്ഷ്യം.
 • ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ, സുഗന്ധവ്യവസായത്തിൽ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ള അത്തരം അവശ്യ എണ്ണകൾക്കായി സുഗന്ധവിളകളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകും.
 • 'മെന്തോളിക് മിന്റ്' പോലുള്ള മറ്റ് ചില അവശ്യ എണ്ണകളുടെ ഉൽപാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും ആഗോള പ്രതിനിധികളാകാൻ ഈ ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ കർഷകരെയും അരോമ (സുഗന്ധം) വ്യവസായത്തെയും സഹായിക്കുന്നു.

Source: Akashwani

Important News: Economy

പദ്ധതി 'നിഗ'

byjusexamprep

Why in News:

 • പ്രോജക്റ്റ് 'നിഗാഹ്' ഡൽഹി കസ്റ്റംസ് ഗുരുഗ്രാമിലെ ഐസിഡി ഗാർഹി ഹർസരുവിൽ ആരംഭിച്ചു.

key points:

 • ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് കണ്ടെയ്നർ ട്രാക്കിംഗും സമയബന്ധിതമായ ക്ലിയറൻസുകളും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നിഗാഹ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
 • പ്രൊജക്റ്റ് നിഗാഹ് എന്നത് ഐസിടിഎം (ഐസിഡി കണ്ടെയ്നർ ട്രാക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ) ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെയ്നറുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്, ഇത് ഐസിഡിക്കുള്ളിലെ കണ്ടെയ്നർ ചലനത്തിന്റെ മികച്ച ദൃശ്യപരതയ്ക്ക് സഹായിക്കും.
 • നിഗാഹ് പ്രോജക്റ്റ് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകൾ വേഗത്തിലാക്കാനും സമയബന്ധിതമായ ക്ലിയറൻസുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും കസ്റ്റംസിനെ സഹായിക്കും, അതുവഴി ലീഡ് പ്രിവന്റീവ് ചെക്കുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
 • കസ്റ്റോഡിയൻ എം/എസുമായി സഹകരിച്ച് ICTM വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
 • സംഘടിത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നിഗാഹ് പദ്ധതിയുടെ ലൈവ് ഡെമോ നൽകി.

Source: The Hindu

Important News: Defense

സർവേ വെസൽ (മേജർ) പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ ഡയറക്‌ടർഷിപ്പ്

byjusexamprep

Why in News:

 • ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കുവേണ്ടി എൽ ആൻഡ് ടി ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗുമായി സഹകരിച്ച് ജിആർഎസ്ഇ നിർമ്മിക്കുന്ന നാല് സർവേ വെസൽ (പ്രധാന) പദ്ധതികളിൽ രണ്ടാമത്തേത്, ഷിപ്പ് ഡയറക്ടർ, ചെന്നൈയിലെ കാട്ടുപള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു.

Key points:

 • 14 നോട്ട് ക്രൂയിസ് വേഗതയിലും പരമാവധി 18 നോട്ട് (നോട്ടുകൾ) വേഗതയിലും പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
 • മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഡയറക്‌ടർഷിപ്പ് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച DMR 249-A സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആദ്യമായി ജലബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.
 • നാല് SVL കപ്പലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം GRSEയുടെയും L&T ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ കാട്ടുപള്ളിയിലെ L&T യിൽ ഭാഗികമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കപ്പൽ 'സന്ധ്യക്' കൊൽക്കത്തയിലെ ജിആർഎസ്ഇയിൽ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

Source: PIB 

Download Daily Current Affairs Malayalam PDF

Download Daily Current Affairs English PDF

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Comments

write a comment

Follow us for latest updates