Time Left - 03:00 mins

वैदिक काळ व महाजनपदे

Attempt now to get your rank among 104 students!

Question 1

महाजनपदे व त्यांचे राजे यांच्या जोड्या लावा :

Question 2

खालीलपैकी कोणत्या महत्त्वाच्या नद्यांची नावे वेदांमध्ये आढळतात:

1) यमुना

2) सतलज

3) सिंधू

4) बियास

5) ब्रह्मपुत्रा

6) गंगा

7) सरस्वती

खालील पर्याय वापरून योग्य उत्तर निवडा:

Question 3

याज्ञवल्क्य ऋषींना राजा जनकाच्या दरबारात कोणत्या धाडसी आणि बौद्धिक प्राचीन स्त्री व्यक्तीने आव्हान दिले?

Question 4

कुषाणांविषयी खालील विधाने विचारात घ्या आणि चुकीचे विधान ओळखा:

Question 5

ऋग्वेदिक ग्रंथांमध्ये ‘गोधुली’ या शब्दाचा संदर्भ काय आहे?
  • 104 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 15MPSC