Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 25.06.2022

Attempt now to get your rank among 167 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणते भारतीय संविधानाच्या अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य नाही?

Question 2

नागरिकत्वाशी संबंधित तरतुदी भारतीय संविधानाच्या कोणत्या भागात प्रदान केल्या आहेत?

Question 3

महान्यायवादी (AG) च्या कर्तव्य आणि अधिकारांपैकी खालीलपैकी कोणते/खरे आहेत?

1) सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे प्रतिनिधित्व करतो.

2) त्याला पंतप्रधानांनी दिलेल्या कायदेशीर अधिकारानुसार तो कर्तव्ये पार पाडतो. 

3) तो खाजगी कायदेशीर सराव करू शकतो. 

Question 4

संविधान प्रस्तावनेच्या संदर्भात, खालील विधाने विचारात घ्या:

1) प्रस्तावना ही उद्दिष्ठांच्या ठरावावर आधारित आहे.

2) संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी प्रस्तावना स्वीकारली.

3) मूलतः प्रस्तावनेने देशाचे  वर्णन "सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक" असे केले.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत/आहेत?

Question 5

कोणते कलम आंतरराज्यीय नद्यांच्या विवादांच्या निर्णयाशी संबंधित आहे?
  • 167 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC