Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 30.06.2022

Attempt now to get your rank among 215 students!

Question 1

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 अन्वये, भारताच्या कोणत्या प्रदेशात बाह्य आक्रमणामुळे राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची पहिली घोषणा केली होती?

Question 2

मुघल सम्राटाने खालीलपैकी कोणता बंगालचा शेवटचा राज्यपाल नेमला होता?

Question 3

बृहडेश्वर मंदिराबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

Question 4

मुघल प्रशासनात "मीर--सामान" कोण होता?

Question 5

अशोकाच्या खालीलपैकी कोणत्या शिलालेखात धम्म धोरणाचा उल्लेख आहे?
  • 215 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 21MPSC