Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 29.12.2021

Attempt now to get your rank among 144 students!

Question 1

दिल्ली सल्तनतीच्या काळात खालीलपैकी कोणता महालेखापाल होता?

Question 2

मोहेंजोदारो कोणत्या नदीच्या काठावर वसले होते?

Question 3

मुघलांच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

Question 4

कोणत्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनादरम्यान, “वंदे मातरम हे पहिल्यांदा लोकांचे लोकप्रिय गीत बनले?

Question 5

खालीलपैकी कोणती सुधारणा/घटना लॉर्ड कर्झनच्या काळात झाली नाही?
  • 144 attempts
  • 0 upvotes
  • 4 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 16MPSC