Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 19.01.2022

Attempt now to get your rank among 166 students!

Question 1

दिल्ली सल्तनतच्या अधिपत्याखालील राजवाड्याच्या अधिकाऱ्यांची पुढीलपैकी कोण काळजी घेत असे?

Question 2

मयूरशर्माने खालीलपैकी कोणत्या राजवंशाची स्थापना केली?

Question 3

चैतन्य महाप्रभूंचा जन्म कोणत्या राज्यात झाला?

Question 4

सनद कायदा, 1833 च्या संदर्भात, खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही?

Question 5

वैदिक कालखंडात खालीलपैकी कोणत्या धान्यासाठी वृही हा शब्द वापरला जात होता?

  • 166 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jan 19MPSC