Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 26.01.2022

Attempt now to get your rank among 228 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणते विधान भारतीय रस्ते जाळ्याबाबत बरोबर आहे?

Question 2

उत्तर भारतातील साखर उद्योगाच्या कमी वाढीसाठी खालीलपैकी कोणते कारण आहे?

Question 3

औस, अमन आणि बोरो ही भाताची तीन पिके खालीलपैकी कोणत्या राज्यात घेतली जातात?

Question 4

दिलेला आकृती एका विशिष्ट देशाची लोकसंख्या पिरॅमिड दर्शवते. या देशाच्या लोकसंख्येबद्दल काय सांगता येईल?

Question 5

दाढीच्या ब्रशचे केस पाण्यातून काढल्यावर एकत्र चिकटतात, ते ________ मुळे होते.
  • 228 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jan 26MPSC