Time Left - 05:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 02.07.2022

Attempt now to get your rank among 196 students!

Question 1

विधाना अ आणि ब यांचे परिक्षण करुन योग्य पर्याय निवडा.

विधान '' : सौरशक्तीपासून येणाऱ्या उष्णतेपैकी 35% उष्णतेचा पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि वातावरण तापण्यास उपयोग होत नाही तिला पृथ्वीची भू–धवलता असे म्हणतात.

विधान '' : हवेचे अणू, लहान धुलिकण, ढग, पृथ्वीचा पृष्ठभाग यांच्यापासून विकीरण व परावर्तन क्रियेमुळे उष्णता लघुलहरीद्वारे अवकाशात पाठविली जाते.

पर्यायी उत्तरे :

Question 2

पृथ्वीच्या अंतरंगा संबंधी खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

Question 3

पृथ्वीच्या कवचाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

Question 4

माळवा पठार कोठे आहे?

Question 5

भारतातील खालील पिकांचा विचार करा-

1) भुईमुंग 

2) बाजरी

3) हरभरा

वरीलपैकी कोणते/मुख्यतः पावसावर आधारित पीक आहे?

  • 196 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jul 1MPSC