Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 05.02.2022

Attempt now to get your rank among 143 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या शहरात भारत सरकारची टांकसाळ नाणी तयार करण्यासाठी आणि सोने-चांदीची चाचणी घेण्यासाठी आणि 'तमागास' तयार करण्यासाठी आहेत?

Question 2

कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीसाठी भारताचा प्राप्तिकर खालीलपैकी कोणत्या करप्रणालीद्वारे वर्णन केला जाऊ शकतो?

Question 3

खालीलपैकी कोणती संस्था कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी कर्जाचा व्यवहार करते?

Question 4

महालनोबिस योजना कोणत्या पंचवार्षिक योजनेत स्वीकारण्यात आली?

Question 5

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व वाणिज्य बँकांकडून अल्प मुदतीसाठी ज्या व्याजदराने रोख रक्कम मिळते त्याला काय म्हणतात?
  • 143 attempts
  • 1 upvote
  • 2 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Feb 5MPSC