Time Left - 10:00 mins

MPSC राज्यसेवा पूर्व प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 245 students!

Question 1

सर्व समावेशक वृद्धी प्रक्रियेमध्ये शासनाच्या योगदानाचे निर्देशक पुढीलपैकी कोणते आहे ?

Question 2

पी.डी. ओझा (1960–61) समितीने दारिद्रयरेषेच्या मापनासाठी पुढीलपैकी कोणता निकष विचारात घेतला होता?

Question 3

घाउक किंमत निर्देशांकामध्ये (WPI) पुढीलपैकी कोणत्या वस्तूंच्या किंमतींचा विचार केला जातो?

अ. प्राथमिक वस्तू

ब. इंधन

क. उत्पादित वस्तू

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

लेखक समिती व त्यांच्या दारिद्रयाच्या संकल्पना यांची योग्य जोडी लावा :

पर्यायी उत्तरे:

Question 5

इ.स. 2018 मध्ये अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक कोणाला मिळाले की ज्यांनी शाश्वत व दिर्घकालीन आर्थिक विकासामध्ये योगदान देणारे लिखाण केले.

Question 6

1992 ला रिओ दि जानरिओ येथे आयोजित परिषदेतील जैवविविधते संबधीचा करार खालीलपैकी कोणत्या तारीखी अमलात आला?

Question 7

भारतीय लोकांचे आरोग्य खालावण्यास खालीलपैकी कोणता महत्वाचा घटक कारणीभूत आहे.

Question 8

सुक्ष्मतुषारांचा हवामानावरील परिणाम

अ. सुर्यप्रकाशाचे थेट अवकाशात परावर्तन

ब. अप्रत्यक्षरित्या ढगांना प्रखर परावर्तक बनवतात

क. सुक्ष्मतुषारांचा हवामान प्रणालीवर निव्वळ थंड परिणाम

ड. मानव निर्मित सुक्ष्म तुषारांमळे नागरिक तापमान वाढीस काही प्रमाणात आळा बसतो

वरीलपैकी कोणते परिणाम बरोबर आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 9

जोड्या जुळवा :

पर्यायी उत्तरे :

Question 10

हरितगृह वायुच्या परिणामा च्या संदर्भातील विधाने

अ. 1970 पर्यंत आपल्या पृथ्वीचे 100 वर्षात से. ने तापमान वाढत होते.

ब. गेल्या 20 वर्षात आपल्या पृथ्वीचे दर 100 वर्षात 10° से. ने तापमान वाढत आहे.

क. जगाच्या निरनिराळ्या भागातील बहुतेक हिमनदया मागे सरकत आहेत.

ड. एल नीनोची वारंवारीता व परिणामाची तीव्रता वाढत आहे.

वरील विधानां पैकी कोणते/कोणती विधाने बरोबर आहेत?

पर्यायी उत्तरे:

  • 245 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Aug 5MPSC