Time Left - 05:00 mins

MPSC राज्यसेवा पूर्व प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 198 students!

Question 1

जोड्या जुळवून योग्य पर्याय निवडा :

पर्यायी उत्तरे:

Question 2

स्तंभ अ आणि स्तंभ ब यांच्या योग्य जोड्या जुळवा :

पर्यायी उत्तरे:

Question 3

स्तंभ अ आणि स्तंभ ब यांच्या योग्य जोड्या जुळवा :

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

विधाना अ आणि ब यांचे परिक्षण करुन योग्य पर्याय निवडा.

विधान '' : सौरशक्तीपासून येणाऱ्या उष्णतेपैकी 35% उष्णतेचा पृथ्वीचा पृष्ठभाग आणि वातावरण तापण्यास उपयोग होत नाही तिला पृथ्वीची भू–धवलता असे म्हणतात.

विधान '' : हवेचे अणू, लहान धुलिकण, ढग, पृथ्वीचा पृष्ठभाग यांच्यापासून विकीरण व परावर्तन क्रियेमुळे उष्णता लघुलहरीद्वारे अवकाशात पाठविली जाते.

पर्यायी उत्तरे :

Question 5

बहिर्गत शक्तीच्या खनन कार्यामुळे पुढील काही भू–रूपांच्या आकृत्या दिलेल्या आहेत त्यांची निर्मिती कोणत्या बहिर्गत शक्तीमुळे झालेली आहे, याचा योग्य पर्याय निवडा.

यु–आकराची घळई बारखण कमान

  • 198 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Aug 5MPSC