Time Left - 05:00 mins

महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 314 students!

Question 1

जागतिक सागरी दिवस 2021 कधी साजरा केला गेला?

Question 2

कोणत्या समितीच्या शिफारशीवरून भारतात सेवा कर सुरू करण्यात आला?

Question 3

कोणत्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे पाँडेचेरी भारतीय संघराज्यात समाविष्ट करण्यात आले?

Question 4

भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमानुसार, मंत्रिपरिषद लोकसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल?

Question 5

वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 बद्दल खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे?

1) हे फक्त प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण प्रदान करते.

2) त्यात  एकूण VIII अनुसूची आहेत.

3) हे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण स्थापन करते.

खाली दिलेल्या कोडचा वापर करून योग्य उत्तर निवडा:

  • 314 attempts
  • 1 upvote
  • 4 comments
Aug 5MPSC