Time Left - 05:00 mins

महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 188 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाची एकूण लांबी सर्वाधिक आहे?

Question 2

खालीलपैकी कोणती जोडी योग्यरित्या जुळत नाही?

(व्हिटॅमिन): (स्त्रोत)

Question 3

उत्प्रेरकात विविध प्रकारचे गुणधर्म आहेत. खालीलपैकी कोणते उत्प्रेरकाचे गुणधर्म नाहीत ?

Question 4

पोनमुडी हे दक्षिण भारतातील एक छोटे हिल स्टेशन आहे. हे यापैकी कोणत्या शहराजवळ आहे?

Question 5

खालील विधाने विचारात घ्या:

1) भारतीय प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणालीला NAVIC म्हणून संबोधले जाते.

2) या प्रणालीमध्ये सात उपग्रहांचा समूह आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत/आहेत?

  • 188 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Jan 3MPSC