Time Left - 05:00 mins

महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 423 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणता भारताच्या राष्ट्रपतीचा अधिकार नाही?

Question 2

खालीलपैकी कोणी संगणक भाषा 'COBOL' चा शोध लावला?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या लहरींना त्यांच्या प्रसारासाठी माध्यमाची आवश्यकता नाही?

Question 4

खाली दोन विधाने दिली आहेत, एकाला विधान (A) आणि दुसरे कारण (R) असे आहे:

विधान  (A): एकक क्षेत्रावर जोर देणे याला दबाव(Pressure) म्हणतात.

कारण (R): पृष्ठभागावर लंब असलेल्या वस्तूवर कार्य करणाऱ्या शक्तीला उत्पलाविता(Thrust) म्हणतात.

पर्याय:

Question 5

भारतीय स्पर्धा आयोग कोणत्या प्रकारची संस्था आहे?
  • 423 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Dec 27MPSC