Time Left - 03:00 mins

नागरिकत्व आणि घटनादुरुस्ती

Attempt now to get your rank among 86 students!

Question 1

भारतीय संविधानाचे कलम 5 ते 11 कशाशी संबंधित आहेत?

Question 2

भारतीय राज्यघटनेचे कोणते कलम संसदेला नागरिकत्वाच्या अधिकाराचे नियमन करण्याचा अधिकार देते?

Question 3

राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेचे एक कारण म्हणून कोणत्या दुरुस्तीने 'आंतरिक अशांतता' साठी 'सशस्त्र विद्रोह' या शब्दाची जागा घेतली?

Question 4

अनुच्छेद 368 ________ शी संबंधित आहे.

Question 5

कोणत्या दुरुस्तीने सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार बनवला?
  • 86 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 16MPSC