Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 30.10.2022

Attempt now to get your rank among 1026 students!

Question 1

कुल्लू दरी _____________यामध्ये वसलेली आहे.

Question 2

खालीलपैकी कोणते शहर "कागद उद्योग" साठी प्रसिद्ध आहे?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या भारतीय नद्यांनी बेबंद डेल्टा तयार केला आहे?

Question 4

खालीलपैकी कोणती जमात "अरुणाचल प्रदेश" ची नाही?

Question 5

भारतात सुकिंदा खोरे कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
  • 1026 attempts
  • 3 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 30MPSC