Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 30.10.2022

Attempt now to get your rank among 643 students!

Question 1

अशोकाच्या कलिंग युद्धाचा पुरावा __________यात आहे.

Question 2

खालीलपैकी कोणाला भारतीय पूर्व इतिहासाचे जनक म्हणून ओळखले जाते?

Question 3

पुढीलपैकी कोणते जनगणना वर्षांपैकी कोणते वर्ष "ग्रेट डिवाइड" म्हणून ओळखले जाते?

Question 4

जेव्हा एखादी व्यक्ती मंगलोर ते चेन्नई प्रवास करते तेव्हा खालीलपैकी कोणता क्रम (पश्चिम ते पूर्वेकडे) वन प्रकार पाळतो?

Question 5

टाइम बँकेबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या आणि चुकीचे विधान ओळखा:

Question 6

खालीलपैकी कोणता IMF च्या वित्तपुरवठयाचा मुख्य स्त्रोत आहे?

Question 7

महानगरपालिकेच्या तरतुदी असलेली 12वी अनुसूची घटनेत कोणत्या वर्षी जोडण्यात आली?

Question 8

खालीलपैकी कोणत्या अखिल भारतीय सेवेची स्थापना 1966 मध्ये करण्यात आली?

Question 9

खालीलपैकी कोणता विषाणू इन्फ्लूएन्झा होण्यास जबाबदार आहे?

Question 10

कोणत्या पेशी अंगाला पेशीचे पोस्ट ऑफिस म्हणतात?

  • 643 attempts
  • 0 upvotes
  • 6 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 30MPSC