Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 28.10.2022

Attempt now to get your rank among 342 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणता प्रकार मानवी हृदयाच्या झडपांचा नाही?

Question 2

थायमिनच्या कमतरतेमुळे ______ होतो.

Question 3

उष्णतेमुळे कोणते जीवनसत्व सर्वात सहज नष्ट होते?

Question 4

मानवामध्ये थायरॉईड ग्रंथीच्या मागील बाजूस किती पॅराथायरॉईड ग्रंथी असतात?

Question 5

खालीलपैकी कोणत्या प्राण्यांमध्ये स्तन ग्रंथी आहेत?
  • 342 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 28MPSC