Right to Information Acts in India (ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമങ്ങൾ)

By Pranav P|Updated : April 19th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിവരാവകാശം. അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ വിവരാവകാശ നിയമങ്ങളെ  (Right to Information Acts in India) പറ്റിയും  അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

Table of Content

ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമങ്ങൾ

 • ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ വില്ലേജ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി രാജസ്ഥാനിലെ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടന (എംകെഎസ്എസ്) പ്രസ്ഥാനത്തോടെയാണ് വിവരാവകാശത്തിന്റെ ആവശ്യം ആരംഭിച്ചത്. സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 • 1993-ൽ അഹമ്മദാബാദിലെ സിഇആർസി ഒരു കരട് വിവരാവകാശ നിയമം നിർദ്ദേശിച്ചു.
 • 1996-ൽ, ജസ്റ്റിസ് പി ബി സാവന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന് വിവരാവകാശം സംബന്ധിച്ച കരട് മാതൃകാ നിയമം. ഡ്രാഫ്റ്റ് മോഡൽ നിയമം പിന്നീട് പരിഷ്കരിച്ച് വിവരാവകാശ ബിൽ 1997 എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു.
 • എച്ച് ഡി ഷൂരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് രൂപം നൽകുകയും വിവര സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച കരട് നിയമനിർമ്മാണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല നൽകുകയും ചെയ്തു. 1997-ൽ ഷൂരി കമ്മിറ്റി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ഷൂരി കമ്മിറ്റിയുടെ കരട് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കരട് നിയമം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, വിവരാവകാശ ബിൽ 2000-ലും ഇതേ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചു.
 • 2000-ലെ വിവരാവകാശ ബിൽ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു. 2000-ലെ വിവരാവകാശ ബിൽ 2002-ൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കി.
 • 2004-ൽ യുപിഎ സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും പൊതുമിനിമം പരിപാടിക്ക് കീഴിൽ "വിവരാവകാശ നിയമം" കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തവും അർത്ഥപൂർണ്ണവുമാക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
 • സർക്കാരിന്റെ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഒരു ദേശീയ ഉപദേശക സമിതി (എൻഎസി) രൂപീകരിച്ചു.
 • വിവരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി (PIL) 2004-ൽ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അതിനായി വിവരാവകാശ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടു.
 • ഒടുവിൽ 2005ൽ പാർലമെന്റിൽ വിവരാവകാശ ബിൽ പാസാക്കി.

ആമുഖം

 • വിവരാവകാശ നിയമം 2005 ജൂണിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി, അത് 2005 ഒക്ടോബർ 12ന് നിലവിൽ വന്നു.
 • ഭരണഘടനയുടെ 19 (1) (എ) വകുപ്പിന് അനുസൃതമായി ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം.
 • ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും നിയമപരമായ അവകാശമാണ്.

2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • അതിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഒരു പൊതു അധികാരിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം.
 • പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥന കേന്ദ്രത്തിലോ സംസ്ഥാനത്തിലോ ഉള്ള പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • വിവരാവകാശ നിയമം എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവരുടെ ഓഫീസുകൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിന് അവരുടെ രേഖകൾ കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി വിവരങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 • 2005ലെ ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ജമ്മു കശ്മീർ വരില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അതിന് പ്രത്യേക വിവരാവകാശ നിയമം 2009 ഉണ്ട്.
 • 1923ലെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട്‌സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമം വഴി ഇളവ് ചെയ്തു.
 • നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഉറപ്പുനൽകുന്ന വിവരാവകാശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നിയമം ഒരു ത്രിതല ഘടന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ഫസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ (സിഐസി) എന്നിവയാണ് മൂന്ന് തലങ്ങൾ.
 • അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.
 • 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാം. അപ്പീൽ അതോറിറ്റി 30 ദിവസത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ 45 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം.
 • വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തിക്ക് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാം.
 • കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും (ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി) എല്ലാ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള/ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ/എൻജിഒകൾ, സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനികൾ എന്നിവയാണ് വിവരാവകാശ പ്രകാരം ബാധകമായ പൊതു അധികാരികൾ.
 • വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏജൻസികളായ സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ്, സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസികൾ എന്നിവയാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പൊതു അധികാരികൾ. ഒഴിവാക്കൽ കേവലമല്ല.
 • കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഒരു മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും 10 കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരും ഉൾപ്പെടും.
 • മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർക്ക് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ തസ്തികയിലേക്ക് പുനർനിയമനത്തിന് അവൾക്ക്/അവന് അർഹതയില്ല.
 • ആക്ടിൽ 31 വകുപ്പുകളും 6 അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട്.
 • ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പൊതു അധികാരികളെ കുറിച്ച് സെക്ഷൻ 8 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമങ്ങൾ PDF

ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Right to Information Acts in India PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • 2005 ഒക്ടോബർ 12ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നു.

 • ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശം നിയമവകാശമാണ്.

 • മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർക്ക് ഓഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും.

 • ഇന്ത്യൻ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ 31 വകുപ്പുകളും 6 അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട്.

 • ഇന്ത്യൻ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിച്ച ആൾക്ക് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.

Follow us for latest updates