Public Expenditure (പൊതു ചെലവ്) Study Notes, Download PDF!

By Pranav P|Updated : March 28th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം (Economics) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ  സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. . ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതു ചിലവിനെ (Public Expenditure) പറ്റി വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

Public Expenditure (പൊതു ചെലവ്)

ആമുഖം

പെൻഷൻ, വ്യവസ്ഥകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പാർപ്പിടം , സുരക്ഷ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ചെലവുകളാണ് പൊതു ചെലവ്.പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ, സ്വകാര്യ കൈകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പണം മികച്ച വരുമാനം നൽകുമെന്ന് ലെയ്സെസ് ഫെയർ തത്ത്വചിന്തകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ പൊതു ചെലവ് പരിമിതമായിരുന്നു..

ഗവൺമെന്റ് ചെലവ് എന്നത് ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള പൊതുചെലവുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ചെലവ് എന്നത് ജിഡിപിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.

ബജറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുക, നികുതി ക്രമീകരിക്കുക, പൊതുചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പൊതുമരാമത്ത് തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ചെലവ് നയങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളാണ്.

പൊതുചെലവ് താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു:

സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഓവർഹെഡുകൾ

 • സാമ്പത്തിക വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് റോഡുകൾ, റെയിൽവേ, ജലസേചനം, വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഓവർഹെഡുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
 • ആശുപത്രികൾ, സ്‌കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക ഓവർഹെഡുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്.

സമതുലിതമായ പ്രാദേശിക വളർച

 • പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളുടെയും അവികസിത പ്രദേശങ്ങളുടെയും വികസനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഇതിന് പൊതുചെലവിൽ വലിയ തുകകൾ ആവശ്യമാണ്

കൃഷിയുടെയും വ്യവസായത്തിന്റെയും വികസനം

 • കാർഷിക വികസനത്തിന്  മുൻ‌ഗണന നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 • കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യാവസായിക മേഖലയിലും ഗവൺമെന്റിന് ധാരാളം പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു.

ധാതു വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണവും വികസനവും

 • കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ധാതുക്കൾ ഒരു അടിത്തറ നൽകുന്നു.
 • അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ പര്യവേക്ഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്
 •  ധാതുക്കൾ, ഉദാ: കൽക്കരിയും എണ്ണയും.

സബ്സിഡികളും ഗ്രാന്റുകളും

 • കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തദ്ദേശീയർക്കും ഗ്രാന്റുകൾ നൽകുന്നു.
 • പ്രത്യേകമായി ചില സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും  വിദേശനാണ്യം നേടുന്നതിന് കയറ്റുമതി  പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും  സബ്‌സിഡിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

പൊതു ചെലവിന്റെ പ്രാധാന്യം

 • കെയ്‌നേഷ്യൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്‌സ് സമീപകാല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ചെലവ് പരിപാടികൾക്കും, സംഭവവികാസങ്ങൾക്കും സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ നൽകുന്നു.
 • പൊതുചെലവിലെ വ്യതിയാനത്തിലൂടെ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ പണപ്പെരുപ്പം തടയുന്നതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡ് നിയന്ത്രിക്കാനാകും.
 • വരുമാന വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ വിഭവങ്ങളുടെ വിഹിതം നയിക്കുന്നതിനും പൊതു ചെലവുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
 • സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, സാമ്പത്തിക വളർച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ബഹുജന ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും വരുമാന വിതരണത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഉപയോഗപ്രദമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു..
 • കോർപ്പറേറ്റുകളും ബാങ്കുകളും ദരിദ്രമായ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളോട് മല്ലിടുന്ന കാലത്ത് പൊതുനിക്ഷേപം മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി.

സർക്കാർ ചെലവിലെ പ്രവണതകൾ

 • ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് ചെലവ് ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കുറവാണ്.
 • വാസ്തവത്തിൽ, വിയറ്റ്നാം, ബൊളീവിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രതിശീർഷ ജിഡിപി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളേക്കാൾ കുറവാണ് അവ.
 • ഇന്ത്യയിൽ നികുതി-ജിഡിപി അനുപാതം കുറവായതിനാൽ സർക്കാർ ചെലവും കുറവായിരിക്കും

കൂടാതെ, ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വികസിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലെയും പൊതുചെലവിലെ വലിയ വർദ്ധനവ് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളും മഹാമാന്ദ്യവും പോലുള്ള തീവ്രമായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സർവേ പറയുന്നു, ഇത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ കുത്തനെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

പരിഹാരങ്ങൾ

 • പൊതു ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, സർക്കാരിന് നികുതിയുടെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ആവശ്യമാണ്. നികുതി-ജിഡിപി അനുപാതം വർധിപ്പിച്ചാൽ  അത് സാധിക്കും.
 • കൂടുതൽ ചെലവുകൾക്കായി ഉന്നത വരുമാനമുള്ളവർ കൂടുതൽ നികുതി നൽകണം.
 • സമ്പന്നരായ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക്  ലഭിക്കുന്ന  നികുതി ഇളവ് രാജ്യം ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കണം
 • ചെറുകിട സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ എടുത്തുകളയണമെന്നും സർവേ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു
 • സമ്പന്നർ പൂഴ്ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണ്ണത്തിന് നികുതി ചുമത്തുന്നു
 • സ്മാർട്ട് സിറ്റികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശാലമായ വസ്തു നികുതി ചുമത്തുക

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പൊതു ചെലവ്

 • ജിഡിപിയുടെ 6% വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചിലവഴിക്കുക എന്ന ഈ ലക്ഷ്യം തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഓരോ സർക്കാരും ഒന്നിലധികം തവണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനടുത്തെത്തിയിട്ടില്ല, നിലവിൽ ജിഡിപിയുടെ 3.8% ആണ് വിദ്യഭ്യാസത്തിനായി ചിലവാക്കുന്നത്.
 • ഒഇസിഡിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പൊതുചെലവ് 5.4% ഉം ബ്രസീലിൽ 5.8% ഉം ആണ്.
 • വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നിർണായകമായ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ സർക്കാർ നിക്ഷേപം വളരെ കുറവാണ് , പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസം, ഫിസിക്കൽ & സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ.
 • ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലെ "9 സ്തംഭങ്ങളിൽ" വിദ്യാഭ്യാസം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 • ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ അധ്യാപകർക്ക് ക്രമരഹിതമായ ശമ്പളം നൽകുന്നതിനാൽ, ഹാജരാകാത്ത അധ്യാപകരുടെയും  ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനും ഇത് കാരണമായി.
 • ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വലിയ ഫണ്ടിംഗും അഴിമതിയും നേരിടുന്നു, ഇത് ഗ്രാമീണ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ അയക്കാനുള്ള ആകർഷണം.
 • സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ, രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ദരിദ്രരായ ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാകാത്ത സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളുടെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചു.

For More,

Download Public Expenditure PDF (Malayalam)

Public Revenue (Malayalam)

 Sectors of Economy  (Malayalam)

Download National Income PDF (Malayalam)

Five Year Plans & NITI Aayog(English)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • പെൻഷൻ, വ്യവസ്ഥകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പാർപ്പിടം , സുരക്ഷ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ചെലവുകളാണ് പൊതു ചെലവ്.

 • ജിഡിപിയുടെ 6% വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ചിലവഴിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ ലക്‌ഷ്യം.

 • മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പൊതു ചിലവ് ഗണ്യമായ കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

Follow us for latest updates