MPSC राज्यसेवा पूर्व प्रश्नपत्रिका PDF 2022, SET A,B,C,D प्रिलिम्स प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

By Ganesh Mankar|Updated : January 23rd, 2022

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) विविध श्रेणींमध्ये गट अ आणि गट ब पदांसाठी 23 जानेवारी 2022 रोजी MPSC राज्यसेवा 2022 परीक्षा आयोजित केली होती. MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 ची तयारी करणारे इच्छुक या लेखातून प्रश्नपत्रिका PDF आणि मागील वर्षाच्या पूर्वच्या प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोड करू शकतात.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

MPSC राज्यसेवा पूर्व प्रश्नपत्रिका PDF 2022

MPSC 23 जानेवारी 2022 रोजी MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 परीक्षा आयोजित केली होती. पूर्व परीक्षेचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी, त्या परीक्षेच्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. एमपीएससी राज्य सेवा पूर्व परीक्षेसाठी पात्र झाल्यानंतर, उमेदवार पुढील टप्प्यासाठी, म्हणजे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र असेल. MPSC पूर्व 2022 परीक्षेसाठी उमेदवारांची छान तयारी करण्यासाठी, आम्ही MPSC द्वारे आयोजित केलेल्या प्रिलिम परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF देण्यात आल्या आहेत.

byjusexamprep

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2021-22 प्रश्नपत्रिका PDF

MPSC पूर्व प्रश्नपत्रिका 2021-22 PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील तक्त्यामध्ये थेट लिंक दिली आहे.

परीक्षेचे नाव

GS Paper 1

Paper 2 (CSAT)

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 प्रश्नपत्रिका

Download Here (SET-B)

Download Here (SET-D)

Download Here (SET-B)

MPSC राज्यसेवा पूर्व मागील वर्षाची प्रश्नपत्रिका PDF

एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेसाठी स्वत:ला तयार करण्यात मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. खालील तक्त्यामध्ये MPSC पूर्व 2020/2019/2018/2017/2016 च्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक दिली आहे.

परीक्षेचे नाव

GS Paper 1

Paper 2 (CSAT)

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2020 प्रश्नपत्रिका

Download Here

Download Here

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2019 प्रश्नपत्रिका

Download Here

Download Here

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2018 प्रश्नपत्रिका

Download Here

Download Here

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2017 प्रश्नपत्रिका

Download Here

Download Here

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2016 प्रश्नपत्रिका

Download Here

Download Here

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 परीक्षेचा पॅटर्न

byjusexamprep

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 मध्ये प्रत्येकी 200 गुणांचे दोन पेपर असतील. प्रश्नपत्रिकेत 4 पर्यायांसह वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा समावेश असेल. परीक्षा पॅटर्न योजनेचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

S. No.

एमपीएससी पूर्व परीक्षेचा विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

कालावधी

1

सामान्य अध्ययन (GS)

100

200

2 तास

2

नागरी सेवा अभियोग्यता चाचणी (CSAT)

80

200

2 तास

To access the content in English, click here:

MPSC Rajyaseva Question Paper 2022

Related Links

MPSC Rajyaseva Question Papers 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022

MPSC Rajyaseva Syllabus 2022

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

  • MPSC राज्यसेवा पूर्व GS पेपर 1 मध्ये 200 गुणांसाठी 100 प्रश्न आहेत.

  • MPSC राज्यसेवा पूर्व CSAT पेपर 2 मध्ये 200 गुणांसाठी 80 प्रश्न आहेत.

  • ज्या उमेदवारांना MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करायची आहे ते mpsc.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात किंवा वरील लेखातून प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकतात.

  • होय! MPSC राज्यसेवा प्रिलिम 2022 परीक्षेत नकारात्मक गुण आहेत. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी, मिळालेल्या गुणांमधून 25% गुण वजा केले जातात.

  • MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.

Follow us for latest updates