കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ/ LGS Question Paper

By Pranav P|Updated : November 26th, 2021

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ 2021: ഇപ്പോൾ ബൈജുവിന്റെ പരീക്ഷാ പ്രെപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 13 വരെ (4 ഷിഫ്റ്റുകൾ) ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് (എൽജിഎസ്) പ്രിലിമിനേഷൻ പരീക്ഷ കേരള പിഎസ്‌സി നടത്തി. എൽഡിസി, എൽജിഎസ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഒരു പൊതു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടത്തി. LGS പരീക്ഷയുടെ സമയ ദൈർഘ്യം 75 മിനിറ്റാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റീസണിംഗ്, ജനറൽ നോളജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, മലയാളം വ്യാകരണം എന്നിവയാണ് പേപ്പറിൽ ഉള്ളത്. അടുത്ത കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ മനസിലാക്കാൻ മുമ്പത്തെ പേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്യണം. കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലേഖന ലിങ്ക് ചുവടെ പരാമർശിക്കും.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ പുറത്തു വന്നു 

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ നിലവിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമാവും

കൂടാതെ, BYJU'S പരീക്ഷ പ്രെപ്പ് കേരള PSC LGS പരീക്ഷ 2021 പരിശോധിക്കുക.

കേരള PSC LGS പരീക്ഷ 2021 ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ:

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ 2021 ചോദ്യപേപ്പറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്, ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക:

ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ

PDF

LGS Mains Exam Question Paper (November 27, 2021)

 

Download Here

കോമൺ പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് 1- പേപ്പർ

Download Here

കോമൺ പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് 2- പേപ്പർ

Download Here

കോമൺ പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് 1- പേപ്പർ

Download Here

കോമൺ പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് 1- പേപ്പർ

Download Here

Check കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ കട്ട് ഓഫ് 2021 

കേരള PSC LGS  മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ

2021-ന് മുമ്പ്, അവസാന LGS പരീക്ഷ 2017 ജൂലൈയിൽ നടത്തി, അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2018 വരെ സാധുവായി.

ഈ ലേഖനം കേരള PSC LGS ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും പരിഹാരങ്ങളും നൽകുന്നു. പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേണും കാഠിന്യവും പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും പരിഹാരങ്ങളുടെ പിഡിഎഫും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള പരീക്ഷയിലെ ശക്തവും ദുർബലവുമായ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കും.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് പരീക്ഷകൾ നോൺ-യൂണിഫോം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്നു. കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ കേരളത്തിലെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായിരിക്കുന്നു. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകളും പരിഹാരങ്ങളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എങ്ങനെ നന്നായി തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു?

 • പരീക്ഷയുടെ ഗുണനിലവാരം തിരിച്ചറിയാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മുൻ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സഹായിക്കുന്നു.
 • എൽജിഎസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സിലബസ് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 • മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ പരിഹരിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന സിലബസ് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെക്കാൾ മുൻതൂക്കമുണ്ട്.
 • ഈ തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയും.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

SL. No.

Previous Papers

PDF here

1.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി 2017 ചോദ്യപേപ്പർ

Download Here

2.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് 2017 ചോദ്യപേപ്പർ

Download Here


3.

കേരള പിഎസ്‌സി കോട്ടയം, മലപ്പുറം 2014 ചോദ്യപേപ്പർ

Download Here

4.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട് 2014 ചോദ്യപേപ്പർ

Download Here

5.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് തിരുവനന്തപുരം, വയനാട് 2014 ചോദ്യപേപ്പർ

Download Here

6.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് കൊല്ലം, തൃശൂർ 2014 ചോദ്യപേപ്പർ

Download Here

ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റുകളുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായി 2 മുതൽ 3 വർഷത്തെ ഇടവേള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള പിഎസ്‌സി കേരള എൽജിഎസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. ഓരോ തവണയും 3-4 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പിന്തുടരുന്ന എൽജിഎസ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • പരീക്ഷയുടെ ശക്തവും ദുർബലവുമായ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം നേടാൻ ഇത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • പരീക്ഷയിൽ കേരള പിഎസ്‌സി പിന്തുടരുന്ന പുതിയ പ്രവണതകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാനും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക.
 • എൽജിഎസ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച മുൻവർഷ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു

പരിശോധിക്കുക :

Comments

write a comment

FAQs

 • അതെ, 2021ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസിനും എൽഡിസി പരീക്ഷയ്ക്കും പൊതുവായ പത്താം തല പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുണ്ട്.

 • 2021 മുതൽ, കേരള പിഎസ്‌സി ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് പരീക്ഷ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടത്തിയത്; പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയും മെയിൻ പരീക്ഷയും.

 • അവസാനമായി കേരള പിഎസ്‌സി ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് 2017 ജൂലൈയിലാണ്.

 •  അതെ, കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻ പരീക്ഷ ജില്ല തിരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്.

Follow us for latest updates