കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം 2022 / June 11 Prelims Exam Analysis OUT

By Pranav P|Updated : June 11th, 2022

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ കേരള പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ്. ഏതൊരു മത്സരാധിഷ്ഠിത സർക്കാർ പരീക്ഷകൾക്കും , നമ്മൾ മുൻ പരീക്ഷയുടെ വിശകലനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും തയ്യാറെടുപ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ 2022 വിശകലനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷയുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷയ്ക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകും.

Table of Content

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം 2022- Third Stage (June 11th)

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം തരം പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബൈജുവിന്റെ പരീക്ഷാ പ്രെപ്  ആപ്ലിക്കേഷൻ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം തരം പരീക്ഷ വിശകലനം 2022- നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന ഫീഡ്‌ബാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വിശകലനം.കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ 2022 ജൂൺ 11-ന് നടത്താൻ പോകുന്നു. പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വിഷയ വിദഗ്ധർ 2022 ജൂൺ 11-ന് നടക്കുന്ന കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം തരം പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം ചെയ്യും. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കട്ട്ഓഫ് മാർക്ക് എന്നിവയും ചർച്ച ചെയ്യും.

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2022 ജൂൺ 11 ന് നടത്താൻ പോകുന്നു. 2022 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ BYJU-ന്റെ പരീക്ഷാ പ്രെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി കേരള പിഎസ്‌സി നടത്തുന്ന പത്താം തരം പരീക്ഷയാണ് കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ.

2022 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ വിശകലനവും അവലോകനവും പരിശോധിക്കുക. വിശദമായ കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷാ വിശകലനത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ നിലവാരം, 2022 ലെ കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച വിവിധ തരം ചോദ്യങ്ങൾ, മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള വിശകലനം എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2022 ജൂൺ 11-ന് നടത്താൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയുടെ വിശകലനം ഞങ്ങളുടെ ടീം അവതരിപ്പിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ വിശകലനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക.

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം  തരം പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം 2022 പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷ 2022 പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക. 

 • പരീക്ഷയുടെ നിലവാരമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
 • പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 100 ആയി പരിഷ്കരിച്ചു
 • ഒബ്‌ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഒഎംആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരീക്ഷയാണ് കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ.
 • കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ പാറ്റേൺ പരിഷ്‌കരിച്ചു-
  • സമയ ദൈർഘ്യം 75 മിനിറ്റാണ്.
  • ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം: 100

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ അവലോകനം

2022 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പട്ടിക താഴെ നൽകുന്നു.

2022 ലെ കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ മോഡ്

ഒബ്ജക്റ്റീവ് തരം OMR ടെസ്റ്റ്.

വിഷയം- വിഭാഗങ്ങൾ

4

ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം

100

ആകെ മാർക്ക്

100

നെഗറ്റീവ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ

ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/3 മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും

സമയ ദൈർഘ്യം

75 മിനിറ്റ്

ടെസ്റ്റ് തരം

ഒബ്ജക്റ്റീവ് തരം (MCQs)

മീഡിയം 

മലയാളം 

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് ജൂൺ 11 പരീക്ഷ 2022 വിശകലനം

ജൂൺ 11-ന് നടന്ന കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ വിശകലനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലെവൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ  ജൂൺ 11 പരീക്ഷ 2022 വിശകലനം: ബുദ്ധിമുട്ട് നില

ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള വിശകലനം നൽകുന്നു.

വിഭാഗങ്ങൾ

ബുദ്ധിമുട്ട് നില

പൊതുവിജ്ഞാനവും സമകാലിക കാര്യങ്ങളും

Easy

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ലോജിക്കൽ റീസണിംഗും

Medium

മൊത്തത്തിൽ

Medium

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ്

51-56(General)

48-52 (OBC)

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ ജൂൺ 11 പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം 2022: വിഭാഗം തിരിച്ച്

വിശദമായ കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനത്തിൽ, വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യ വിശകലനം പരിശോധിക്കുക. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

Download June 11th 10th level Question Paper 

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ ജൂൺ 11 പരീക്ഷ 2022 മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗം വിശകലനം 

ഗണിത ശേഷി വിഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വിഷയത്തിന്റെ പേര്

ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 

ലീനിയർ ഇക്വേഷനും നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളും

 7

സമയവും ദൂരവും, വേഗതയും, ജോലിയും

 1

ശരാശരി

ലാഭവും നഷ്ടവും

LCM & HCF

സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്

 1

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെമ്മറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

byjusexamprep

byjusexamprep

കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ ജൂൺ 11 പരീക്ഷ 2022 പൊതുവിജ്ഞാന വിഭാഗം വിശകലനം 

പൊതുവിജ്ഞാന വിഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

വിഷയത്തിന്റെ പേര്

ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 

ആനുകാലിക കാര്യങ്ങൾ

 10

ജീവശാസ്ത്രം

 10

ഭൗതികശാസ്ത്രം

 5

രസതന്ത്രം

 5

ഭരണഘടന

 7

നിയമങ്ങളും 

 3

ചരിത്രം

 20

ഭൂമിശാസ്ത്രം

 20

ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് / കറന്റ് അഫയേഴ്സ് മെമ്മറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

byjusexamprep

byjusexamprep

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ ജൂൺ 11 പരീക്ഷ 2022 അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് വിഭാഗം വിശകലനം

അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു

Name of the Topic

Number of questions

സാദൃശ്യം

1

ഓഡ്ഡ് വൺ ഔട്ട്

2

വയസ്സ്

1

ദിശ

1

ലോജിക്കൽ സീരീസ്

2

കലണ്ടർ

1

ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് മെമ്മറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

byjusexamprep

കേരള PSC പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് ജൂൺ 11 പരീക്ഷ പേപ്പർ പാറ്റേൺ 2022

2022 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിലെ വിഷയങ്ങളുടെ സ്‌കോർ വിതരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക നൽകുന്നു.

വിഭാഗങ്ങൾ

ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം

ആകെ മാർക്ക്

മാനസിക കഴിവും ലോജിക്കൽ റീസണിംഗും

 80

 80

ജനറൽ സ്റ്റഡീസ്

 20

 20

ആകെ

 100

 100

Quick Links - Check here

Comments

write a comment

FAQs

 • ഇല്ല, 2022 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം തരം പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സെക്ഷൻ ടൈമിംഗ് ഇല്ല.

 • അതെ, കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശകലനം ബൈജൂസിന്റെ എക്സാം പ്രെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാകും.

 • അതെ, ബൈജൂസിന്റെ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ 2022 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അവലോകനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

 • കേരള പിഎസ്‌സി പത്താം ലെവൽ പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വിശകലനം 2022 പരീക്ഷയുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷയ്‌ക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകും.

Follow us for latest updates