Industrial Policy of India (ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക നയം), Economics Notes, Download PDF

By Pranav P|Updated : September 12th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം (Economics). അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ മൂന്ന് മുതൽഅഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലുംശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക നയത്തെ (Industrial Policy of India) പറ്റി വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും, കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക നയം

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വികസനവും ആത്യന്തികമായി വർധിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദന മേഖലയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും നടപടികളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ വ്യവസ്ഥയാണ് വ്യാവസായിക നയം.

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മത്സരശേഷിയും കഴിവുകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വ്യാവസായിക നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ വ്യാവസായിക നയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ താഴെ ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക. ഇത് കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 

 1. ഉത്പാദനക്ഷമതയിൽ സ്ഥിരമായ വളർച്ച നിലനിർത്താൻ.
 2. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ.
 3. ലഭ്യമായ മാനവവിഭവശേഷി നന്നായി വിനിയോഗിക്കുക
 4. വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്
 5. അന്താരാഷ്‌ട്ര നിലവാരത്തിന്റെയും മത്സരക്ഷമതയുടെയും നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ

കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ നയം

ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ വ്യവസായ നയങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

വ്യാവസായിക നയ പ്രമേയം, 1948

ഇന്ത്യൻ വ്യാവസായിക നയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ താഴെ ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക. ഇത് കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 

 • അത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മിക്സഡ് എക്കണോമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു
 • ചെറുകിട, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി
 • വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി
 • വ്യവസായങ്ങളെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
  • കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക കുത്തക (ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും, ആണവോർജ ഉൽപ്പാദനവും റെയിൽവേ മാനേജ്മെന്റും)
  • സംസ്ഥാനം മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭം (കൽക്കരി, ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, വിമാന നിർമ്മാണം, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, ടെലിഗ്രാഫ്, ടെലിഫോൺ മുതലായവ)
  • സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട വ്യവസായങ്ങൾ (അടിസ്ഥാന പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ)
  • സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും (ബാക്കിയുള്ളത്)

വ്യാവസായിക നയ പ്രമേയം, 1956 (IPR 1956)

1956-ലെ വ്യാവസായിക നയ പ്രമേയത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ താഴെ ക്രോഡീകരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. ദയവായി അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക. ഇത് കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 

 • ഈ നയം വ്യാവസായിക നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിച്ചു
 • ഈ നയം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഭരണഘടന എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു

ഇത് മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

 • ഷെഡ്യൂൾ എ - പൊതുമേഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന (17 വ്യവസായങ്ങൾ)
 • ഷെഡ്യൂൾ ബി - മിക്സഡ് സെക്ടർ (അതായത് പൊതു, സ്വകാര്യ) (12 വ്യവസായങ്ങൾ)
 • ഷെഡ്യൂൾ സി - സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രം

ഇതിൽ പൊതുമേഖല, ചെറുകിട വ്യവസായം, വിദേശ നിക്ഷേപം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ, കാലാകാലങ്ങളിൽ, 1973, 1977, 1980 വർഷങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ഇത് പരിഷ്ക്കരിച്ചു.

വ്യാവസായിക നയ പ്രസ്താവന, 1977

1977 -ലെ വ്യാവസായിക നയ പ്രസ്താവനയെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ താഴെ ക്രോഡീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു . ദയവായി ആ വിശദംശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക. ഇത് കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 

 • 1956ലെ നയത്തിന്റെ വിപുലീകരണമായിരുന്നു ഈ നയം.
 • ദരിദ്രർക്ക് തൊഴിലും സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം കുറയ്ക്കലും ആയിരുന്നു പ്രധാനം.
 • ഈ നയം പ്രധാനമായും വികേന്ദ്രീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു
 • ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി
 • ഇത് "ടൈനി യൂണിറ്റ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചു
 • ഈ നയം മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് (MNC) നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

വ്യാവസായിക നയ പ്രസ്താവന, 1980

1980 -ലെ വ്യാവസായിക നയ പ്രസ്താവനയെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ താഴെ ക്രോഡീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു . ദയവായി ആ വിശദംശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക.  ഇത് കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. 

 • 1980-ലെ വ്യാവസായിക നയ പ്രസ്താവന ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, ആധുനികവൽക്കരണം, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദാരവൽക്കരണം, സാങ്കേതിക നവീകരണം എന്നിവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.
 • ഇത് ലൈസൻസിംഗ് ഉദാരമാക്കുകയും ശേഷിയുടെ സ്വയമേവ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഈ നയം കാരണം, MRTP നിയമവും (കുത്തക നിയന്ത്രണ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസുകളും) FERA നിയമവും (വിദേശ വിനിമയ നിയന്ത്രണ നിയമം, 1973) കൊണ്ടുവന്നു.
 • വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ മത്സരക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യവസായ മേഖലയെ ഉദാരവൽക്കരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
 • വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മത്സരാധിഷ്ഠിത കയറ്റുമതി അധിഷ്ഠിതത്തിനും ഹൈ-ടെക്നോളജി മേഖലകളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ നയം അടിത്തറ പാകി.

പുതിയ വ്യവസായ നയം, 1991

1991ലെ പുതിയ വ്യാവസായിക നയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കമ്പോള ശക്തികൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.

 • L - ഉദാരവൽക്കരണം (സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കൽ)
 • P - സ്വകാര്യവൽക്കരണം (സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ റോളും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ)
 • G - ആഗോളവൽക്കരണം (ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമായി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സംയോജനം)

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക നയം

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Industrial Policy of India PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

Industrial Policy of India FAQs

 • 1948-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാവസായിക നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ആർട്ടിക്കിളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

 • ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ നയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • സ്ഥിരമായ വളർച്ചയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും നിലനിർത്തുന്നു
  • തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു
  • നിലവിലുള്ള മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ഉപയോഗം
  • ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന്
 • വായ്പ, നികുതി, സബ്‌സിഡികൾ, എൻട്രി ത്രെഷോൾഡ് കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, വ്യാവസായിക നയത്തിന് ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ, അപൂർണ്ണമായ വിപണി സംവിധാനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിപണി പരാജയങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും വിഭവ വിഹിതം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും വ്യാവസായിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

 • മൂലധനത്തിന്റെയും മാനവവിഭവശേഷിയുടെയും ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം കുറഞ്ഞത് നാല് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു: ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വളർച്ച, ബന്ധങ്ങളുടെ വികസനം, സ്കെയിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, പുതിയ കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾ.

 • വ്യാവസായിക വികസനവും നിയന്ത്രണ നിയമവും ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ വികസനത്തിനു ആശയപരവും നിയമപരവുമായ ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു. ഈ ആർട്ടിക്കിളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Follow us for latest updates