Indian Antarctic Bill in Malayalam (ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക് ബിൽ)

By Pranav P|Updated : April 5th, 2022

അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാനും അവിടെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക ബിൽ, 2022' (Indian Antarctic Bill) സർക്കാർ ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക് ബിൽ, 2022 (Indian Antarctic Bill) അന്റാർട്ടിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ശാസ്ത്രീയ പര്യവേഷണങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കുമായി ഒരു സമഗ്രമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

Table of Content

ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക് ബിൽ

byjusexamprep

ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക് ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, 2022

 • അന്റാർട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതിയും ആവാസവ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്റാർട്ടിക്ക് ഉടമ്പടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനും ദേശീയ നയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.
 • സുസ്ഥിരമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണ ഘടനയിലൂടെ, ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക് സംരംഭങ്ങൾക്കായി ഒരു ഏകീകൃത നയ ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കുക.
 • അന്റാർട്ടിക് ടൂറിസം മാനേജ്‌മെന്റ്, സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധന വികസനം എന്നിവ പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക് പ്രോഗ്രാം സംരംഭങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുക.
 • കരാറിലെ മറ്റൊരു കക്ഷിയുടെ അനുമതിയോ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ പര്യവേഷണങ്ങളോ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുന്നതിന്.
 • കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയുക്ത ഇൻസ്‌പെക്‌ടറെക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമിന്റെ രൂപീകരണത്തിനും.

അന്റാർട്ടിക്ക് ഭരണം സംബന്ധിച്ച സമിതി ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്

 • പ്രധാന അന്താരാഷ്‌ട്ര നിയമങ്ങൾ, ഉദ്‌വമന മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്റാർട്ടിക് ഗവേണൻസ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ ഇത് സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കും.
 • എക്‌സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിയാണ് പാനലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ.
 • 2018 മുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് കൗൺസിലിന്റെ അന്റാർട്ടിക് റിസർച്ചിലെ സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിരവധി മന്ത്രാലയങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് അംഗങ്ങളും അന്റാർട്ടിക്ക് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചോ മറ്റ് അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ള രണ്ട് വിദഗ്ധരും കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടും.

അന്റാർട്ടിക്ക് ഉടമ്പടി സംബന്ധിച്ച്

 • അന്റാർട്ടിക്കയിൽ 14 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട്, തദ്ദേശീയ ജനസംഖ്യയില്ല.
 • എന്നിരുന്നാലും, വർഷം മുഴുവനും, ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളമുള്ള 40 ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു.
 • അർജന്റീന, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ബെൽജിയം, ചിലി, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, ന്യൂസിലാൻഡ്, നോർവേ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവർ ഭൂഖണ്ഡം സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും സമാധാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം.
 • പിന്നീട്, ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ ചേർന്നു, മൊത്തം ഒപ്പിട്ടവരുടെ എണ്ണം 54 ആയി.
 • പ്രോട്ടോക്കോളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഉടമ്പടി ഓരോ കക്ഷിയും അതിന്റെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാസാക്കുന്നത്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, നിർവ്വഹണ നടപടികൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
 • 1991-ൽ, അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടിയുടെ 'പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓൺ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ' രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു, അത് അന്റാർട്ടിക്കയെ "സമാധാനത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത റിസർവ്" ആയി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

അന്റാർട്ടിക്ക് നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണ്

 • അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിപുലമായ സാന്നിധ്യവും അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണവും അന്റാർട്ടിക് ഉടമ്പടി വ്യവസ്ഥയിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ആഭ്യന്തര നിയമം വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
 • ഈ നിയമങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളെ അനുവദിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം വിശ്വാസ്യത നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

ധ്രുവങ്ങളിൽ

 • ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്: ഷിർമച്ചർ ഹിൽസിലുള്ള  'മൈത്രി' (1989-ൽ സ്ഥാപിതമായത്), ലാർസ്മാൻ ഹിൽസിലുള്ള 'ഭാരതി' (2012).
 • ഇതുവരെ, പ്രതിവർഷം 41 ശാസ്ത്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്..
 • ആർട്ടിക് സർക്കിളിന് മുകളിലുള്ള സ്വാൽബാർഡിലെ 'ഹിമാദ്രി' സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ, ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ത്യ ചേർന്നു.

For More,

Download Indian Antarctic Bill PDF (Malayalam)

Download Indian Antarctic Bill PDF (English)

Download Continents PDF in Malayalam

Maps Notes (Malayalam)

Download Environment Protection and Laws PDF (Malayalam)

Natural Vegetation of India PDF in English

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാനും അവിടെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 'ഇന്ത്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക ബിൽ, 2022' (Indian Antarctic Bill) സർക്കാർ ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

 • അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തിനു 14 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട്.

 • ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 54 രാജ്യങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്ക ഉടമ്പടിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

 • ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്: ഷിർമച്ചർ ഹിൽസിലുള്ള 'മൈത്രി' (1989-ൽ സ്ഥാപിതമായത്), ലാർസ്മാൻ ഹിൽസിലുള്ള 'ഭാരതി' (2012).

Follow us for latest updates