CUET Sanskrit Syllabus 2022, Download PDF FREE!

By Vijeta Bhatt|Updated : June 1st, 2022

CUET Sanskrit Syllabus 2022: CUET 2022 is a centralized test created specifically for admission in the session 2022-23 for a fairly large number of central and non-central universities. Sanskrit is a South Asian classical language that is part of the Indo-Aryan branch of Indo-European languages. It arose in South Asia in the Late Bronze Age, after its predecessor languages had spread there from the northwest. Download CUET Sanskrit Syllabus PDF from the link provided below.

Table of Content

CUET Sanskrit Syllabus 2022

CUET Sanskrit syllabus consists of a total of 10 units all of which are interconnected and interdependent. Students who wish to clear the CUET Sanskrit domain must go through each of these units. All these units are equally important for clearing the CUET exam. If you wish to clear the test easily and conveniently, you’ll have to go through the table-format syllabus given below.

CUET Sanskrit Syllabus PDF

One may visit cuet samarth ac in to download the CUET Sanskrit Syllabus PDF. It is important to stay updated with the latest Sanskrit CUET Domain subject syllabus to prepare well for the exam. To make this process easier, you may download it directly from the link given below.

CUET Sanskrit Syllabus 2022 - Download PDF

Unit-wise CUET Sanskrit Syllabus 2022

Given below are the topics that have been covered over 10 different units in the CUET Syllabus for Sanskrit. The important topics are धातुरूपाणि, सनधयः सणनधणवच्छेदाः च, प्रत्यया, भाणषककायवम्, etc. It is quite essential to go through all these topics in the tabular format to effectively prepare for the examination.

Unit

Topic

1. शब्दरूपाणि - वाक्येषुणवभणिप्रयोगा

§ अजनताः बालक, फल, रमा, कवि, मवि, िारर, नदी, विि, ुधेन, ुमधु, विि,ृ माि, ृ वििीय, सवि, दाि, ृन, ृ स्िस, ्अवि । § हलनताः राजन, ्भिि, ्आत्मन्, वििस, ् िाच,्िविन, ्मरुि्, िादृक्, वदि,्धवनन, ्िञ्चन, ्अष्टन्, निन, ्दिन्। § सववनामाणन सिव, िि, ् यि, ्वकम, ्इदम्(विषुवलङ्गषे)ु, अस्मद, ्यष्ुमद्।

2. धातुरूपाणि

§ परस्मैपणदनः गम,्नम, ्अस,्हस, ्श्र, ुनि, ्आि, ्िक्, इष, ् प्रच्छ्, कृ, ज्ञा, भि्, वचन्ि, ्निृ ्, कि, ्नी, िच् (लट्, लटृ्, लोट्, लङ्, विवधवलङ्इवि िञ्चलकारेषुप्रयोगााः) § आत्मनेपणदनः लभ, ्सेि, ्िन्द, ्याच्(लट्-लटृ्-लङ्लकारेष)ु

3. सनधयः सणनधणवच्छेदाः च

§ स्िरसवन्धाः दीर्वाः, गणुाः, िवृधाः, यण, ्अयावदाः, ििूरूव िम्। § व्यञ्जनसवन्धाः श्चत्ुिम, ्ष्टुत्िम, ्जश्तत्िम, ्अननुावसकाः, अनस्ुिाराः, िरसिणवाः। § विसगवसवन्धाः उत्िम, ्रत्िम, ्लोिाः, विसगस्व िानेस, ्ि, ्ष्।

4. समासाः णवग्रहाः च

§ अव्ययीभावः यिा, प्रवि, उि, अनु, वनर, ्सह, अवध । § द्वनद्वः इिरेिरिन्िाः, समाहाराः, एकिेषाः । § तत्पुरुषः विभविित्िरुुषाः, कमवधारयाः, विगाःु, उििदित्िरुुषाः । § बहुव्रीणहः

5. प्रत्यया

§ कृत-्प्रत्ययाः ि, ििि, ुिव्य, अनीयर, ्िि, ृ िानच, ्विन्। § तणित-प्रत्ययाः मििु्, इन, ् ठक्, ठञ, ्त्ि, िल्। § स्त्री-प्रत्ययौ टाि, ्ङीि्।

6. उपपदणवभणिप्रयोगाः

 

7. भाणषककायवम्

§ वििेषण-वििष्ेयिदचयनम् § किववृिया-िदचयनम् § ियावय/विलोमिदचयनम

8. छनदसांसोदाहरिलक्षिपररचयः/श्लोकेषुछनदोऽणभज्ञानम

§ छन्दाांवस – अनष्टुुभ, ्उिजाविाः, ििां स्िम,् िसन्िविलका, मावलनी, वििररणी, िादलवूवििीवििम, ् मन्दािान्िा ।

9. शब्दालङ्काराः अर्ावलङ्काराः च

§ िब्दालङ्कारााः - अनप्रुासाः, यमकाः, श्लेषाः । § अिावलङ्कारााः -उिमा, रूिकम, ्उत्प्रेिा, अिावन्िरन्यासाः ।

10. संस्कृतसाणहत्यस्य सामानयपररचयः

 

How to Prepare CUET Sanskrit Syllabus

You must focus on the CUET Sanskrit preparation tips given below to successfully excel in the test. These tips and tricks are very essential to ace the CUET preparation for the Sanskrit exam 

  • To gain a thorough understanding of the exam syllabus, break it down into sections and analyze it thoroughly. This will make it easier for you to plan your preparation.

  • Get your fundamentals in order before moving on to the advanced level syllabus.

  • Make a Preparation Schedule, then finalize and stick to it. You must first create a study plan before you begin studying for the exam.

  • To pass the CUET 2022 Psychology exam, you will need a lot of practice. As a result, practice is essential.

Best Books for CUET Sanskrit Syllabus

Books are very important to ace CUET Sanskrit domain subject. Books are the best resource for the preparation strategy for any exam. Given below is the list of essential CUET books for the Sanskrit domain subject. 

  • NCERT Sanskrit Textbook for Class 11th and 12th 

Comments

write a comment

CUET Sanskrit Syllabus 2022 FAQs

  • One may visit cuet samarth ac in to download the CUET Sanskrit Syllabus PDF. To make this process easier, you may download it directly from the link given below.

  • CUET Sanskrit syllabus consists of a total of 10 units all of which are interconnected and interdependent. Sanskrit is a South Asian classical language that is part of the Indo-Aryan branch of Indo-European languages. It is important to check CUET Syllabus for all the domain subjects.

  • CUET Sanskrit syllabus consists of a total of 10 units all of which are interconnected and interdependent. Students who wish to take the Sanskrit as a CUET domain subject must go through each of these units.

  • In the Sanskrit domain subject of CUET, there has been no recent change. Any change will be notified well in advance. Candidates must go through the latest syllabus for the CUET Preparation.

  • Anyone can check the Sanskrit exam with the right CUET books. One can easily crack the test by preparing with diligence and consistency for the test. No coaching institute provides anything extra they just teach the syllabus.

IPM, CUET & BBA Exams

CUETIPM ATDU JATSETNCHM JEEGGSIPU CETJIPMATUGAT BBA ExamChrist University BBA Exam

Follow us for latest updates