Cabinet Mission (ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ): Kerala PSC Exam Study Notes

By Pranav P|Updated : April 8th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (Indian Constitution) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്.  ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ (Cabinet Mission) പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

കാബിനറ്റ് മിഷൻ

1946 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് (ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി) ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ഒരു ഉന്നതാധികാര ദൗത്യമായിരുന്നു കാബിനറ്റ് മിഷൻ. ദൗത്യത്തിൽ മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു - പെത്തിക്ക് ലോറൻസ്, സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ്, & എ.വി. അലക്സാണ്ടർ. കാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ലക്ഷ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അധികാരം കൈമാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

കാബിനറ്റ് ദൗത്യം എന്താണെന്നും അതിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അത് എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള NCERT കുറിപ്പുകൾ ഈ ലേഖനം നൽകും.

കാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്തായിരുന്നു & അതിലെ അംഗങ്ങൾ ആരായിരുന്നു?

ക്ലെമന്റ് ആറ്റ്‌ലി (ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി) ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അധികാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ദൗത്യത്തിൽ മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചു:

കാബിനറ്റ് മിഷൻ അംഗങ്ങൾ

കാബിനറ്റ് മിഷൻ അംഗങ്ങൾ - പദവി

പെത്തിക്ക് ലോറൻസ്

ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ്

പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് 

എ.വി. അലക്സാണ്ടർ

അഡ്മിറൽറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രഭു

ലോർഡ് വേവൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ അംഗമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

കാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്.
 • ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് (ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി).
 • പ്രധാന ഇന്ത്യൻ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

എന്തുകൊണ്ടാണ് കാബിനറ്റ് മിഷൻ പരാജയപ്പെട്ടത്?

കാബിനറ്റ് മിഷന്റെ പരാജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

 • പ്രവിശ്യകൾക്ക് മിനിമം അധികാരങ്ങളുള്ള ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിച്ചത്.
 • നിയമസഭകളിൽ തുല്യത പോലെ മുസ്‌ലിംകൾക്ക് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണമാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
 • ഇരുപാർട്ടികൾക്കും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും പൊതുവായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാലും, 1946 മെയ് മാസത്തിൽ മിഷൻ അതിന്റേതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു..
  • ഗ്രൂപ്പ് എ: മദ്രാസ്, സെൻട്രൽ പ്രവിശ്യകൾ, യുപി, ബിഹാർ, ബോംബെ, ഒറീസ
  • ഗ്രൂപ്പ് ബി: പഞ്ചാബ്, സിന്ധ്, NWFP, ബലൂചിസ്ഥാൻ
  • ഗ്രൂപ്പ് സി: ബംഗാൾ, അസം
  • ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യത്തിന് ഒരു വിഭജനവുമില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും.
  • പ്രവിശ്യകളെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി/വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കും:
  • മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രവിശ്യകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായും ബാക്കിയുള്ള ഹിന്ദു-ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായും തരംതിരിച്ചു.
  • പ്രതിരോധം, വിദേശകാര്യം, വാർത്താവിനിമയം, കറൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടാകും. ബാക്കിയുള്ള അധികാരങ്ങൾ പ്രവിശ്യകളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
  • രാജ്യത്തിന് പുതിയ ഭരണഘടന എഴുതുന്നതിനായി ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കും. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എഴുതിയ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ഇടക്കാല സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും.
 • ഹിന്ദു-മുസ്‌ലിം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവിശ്യകളെ വിഭജിക്കുകയും കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിനായി മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് താൽപ്പര്യമില്ല. ദുർബലമായ കേന്ദ്രമെന്ന ആശയത്തിനും കോൺഗ്രസ്സ് എതിരായിരുന്നു.
 • പദ്ധതി അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ, 1946 ജൂണിൽ മിഷൻ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ ഇന്ത്യയായും മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ ഇന്ത്യയായും വിഭജിച്ച് പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒന്നുകിൽ യൂണിയനിൽ ചേരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി തുടരുകയോ ചെയ്യാവുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയും തയ്യാറാക്കി.
 • ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ കീഴിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രണ്ടാം പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചില്ല. പകരം, അത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സമ്മതിച്ചു.
 • ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വൈസ്രോയി 14 പേരെ ക്ഷണിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് 5, ലീഗിൽ നിന്ന് 5, സിഖ്, പാഴ്‌സി, ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ, പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 1 അംഗം വീതവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • വൈസ്രോയിയുടെ ഇടക്കാല കൗൺസിലിലേക്ക് 5 അംഗങ്ങളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലീഗിനും കോൺഗ്രസിനും അവകാശം ലഭിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായി സക്കീർ ഹുസൈനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു, അത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങളെ മാത്രമേ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും മറ്റൊരു പാർട്ടിയില്ലെന്നും ലീഗ് എതിർത്തു. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലീം ലീഗ് അതിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.
 • കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വൈസ്രോയിയുടെ ഇടക്കാല കൗൺസിലിൽ പ്രവേശിച്ചു, അങ്ങനെ നെഹ്‌റു ഇടക്കാല സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകി. പുതിയ സർക്കാർ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു.
 • NWFP ഉൾപ്പെടെ മിക്ക പ്രവിശ്യകളിലും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരുകൾ രൂപീകരിച്ചു. ബംഗാളിലും സിന്ധിലും ലീഗ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.
 • ജിന്നയും ലീഗും പുതിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ എതിർത്തു. പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുകയും ഏത് വിധേനയും പാകിസ്ഥാനെ ആവശ്യപ്പെടാൻ മുസ്ലീങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1946 ഓഗസ്റ്റ് 16-ന് അദ്ദേഹം ‘ഡയറക്ട് ആക്ഷൻ ഡേ’ ആചരിച്ചു.
 • ഈ ആഹ്വാനം രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ വർഗീയ കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, കൽക്കത്തയിൽ ആദ്യ ദിവസം 5000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നോഖാലി, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ പടർന്നു.
 • കലാപത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം വിഭജിക്കണമെന്ന മുറവിളി ഉയർന്നിരുന്നു. ക്രൂരമായ അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി വിഭജനത്തിന്റെ അനിവാര്യത അംഗീകരിച്ച ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ.

കാബിനറ്റ് മിഷൻ PDF

ഇന്ത്യയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Cabinet Mission PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

  • ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്.
  • ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് (ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി).
  • പ്രധാന ഇന്ത്യൻ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിക്കുക.
 • പെത്തിക്ക് ലോറൻസായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ചെയര്മാൻ.

 • കാബിനറ്റ് മിഷനിൽ 3 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

 • ക്ലെമന്റ് ആറ്റ്‌ലി (ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി) ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അധികാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കമ്മീഷനെ അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Follow us for latest updates