Budget of India in Malayalam ( ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റ് ), Download Notes PDF, Kerala Current Affair

By Pranav P|Updated : October 27th, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം (Economics) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ  സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ  (Budget of India) പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

യൂണിയൻ ബജറ്റ്

ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ

 • സാധാരണയായി ബജറ്റ് എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന എന്ന അത്തരമൊരു രേഖയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് (ആർട്ടിക്കിൾ 112).

ബജറ്റിന്റെ ആമുഖം

  • ഏപ്രിൽ 1 ന് ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ വരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും പ്രസ്താവനയാണ് ബജറ്റ്.
  • സർക്കാരിന്റെ ഈ വരവുകളും ചെലവുകളും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണ്:
   • കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ
   • ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്
   • ഇന്ത്യയുടെ പൊതു അക്കൗണ്ട്.
 • സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉപമേഖലയ്‌ക്കുമായി ബജറ്റിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് ഡാറ്റയുണ്ട്.
  • അവ മുൻവർഷത്തെ യഥാർത്ഥ ഡാറ്റയാണ്.
  • നിലവിലെ വർഷത്തെ താൽക്കാലിക ഡാറ്റ.
  • അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്.
 • വരുമാനം, മൂലധനം എന്നിവയുടെ ഏകദേശ കണക്കുകൾ, വരുമാനം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും, ചെലവുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ, വരുന്ന വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക നയം, അതായത് നികുതി നിർദേശങ്ങൾ, ചെലവ് പരിപാടികൾ, പുതിയ പദ്ധതികൾ/പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ബജറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യത്യസ്ത തരം ഫണ്ട്

കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ

 • സർക്കാർ സമാഹരിച്ച വായ്പകൾ, അത് അനുവദിച്ച വായ്പകളുടെ റിക്കവറികളിൽ നിന്നുള്ള രസീതുകൾ, നികുതി, മറ്റ് വരുമാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വരുമാനവും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 266 (1) പ്രകാരമാണ് ഈ ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചത്.
 • ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്

 • അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അടിയന്തര ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ സർക്കാരിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട്.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 267 പ്രകാരമാണ് ഈ ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചത്.
 • ഈ ഫണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ പൊതു അക്കൗണ്ടുകൾ

 • ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ, അഡ്വാൻസുകൾ തുടങ്ങിയ സമർപ്പിത ഫണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന പണമാണ് പൊതു അക്കൗണ്ടുകൾ.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 266 (2) പ്രകാരമാണ് ഈ ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചത്.

പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ്

 • ആദ്യം, ധനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ‘ബജറ്റ് പ്രസംഗം’ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • തുടർന്ന് വീട്ടിൽ പൊതു ചർച്ച നടക്കുന്നു.
 • അതിനുശേഷം, അത് രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.
 • ചർച്ച അവസാനിച്ച ശേഷം, സഭകൾ 3 മുതൽ 4 ആഴ്ച വരെ പിരിഞ്ഞു.
 • ഈ ഇടവേളയിൽ, 24 വകുപ്പുതല സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ ഗ്രാന്റിനായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിഗണിച്ച് ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും.
 • ആവശ്യങ്ങൾ മന്ത്രാലയം തിരിച്ചാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
 • വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ആവശ്യം അംഗീകരിക്കും.
 • ഭരണഘടനയുടെ 113-ാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ഗ്രാന്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വോട്ടുചെയ്യുന്നത് ലോക്‌സഭയുടെ, അതായത് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരമാണ്, അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, വോട്ടുചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല.
 • ആവശ്യങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പിന് ആകെ 26 ദിവസമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാന ദിവസം, സ്പീക്കർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും വോട്ടുചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയും അവ ചർച്ച ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അവ തീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ 'ഗില്ലറ്റിൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
 • അതിനാൽ, ലോക്‌സഭ വോട്ട് ചെയ്ത ഗ്രാന്റില്ലാതെ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക ലഭിക്കില്ല.

പാർലമെന്റിൽ പ്രമേയങ്ങൾ

 • ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ഡിമാൻഡിന്മേലുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത്, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഗ്രാന്റിനായുള്ള ഏത് ആവശ്യവും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയങ്ങളും നീക്കാൻ കഴിയും.
 • ആ പ്രമേയങ്ങൾ ഇവയാണ് :
  • പോളിസി കട്ട് മോഷൻ: - ഡിമാൻഡിന് അടിവരയിടുന്ന നയത്തിന്റെ വിയോജിപ്പിനെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഡിമാൻഡ് തുക 1 രൂപയായി കുറയ്ക്കണം.
  • ഇക്കണോമി കട്ട് മോഷൻ: - ഈ തുകയിൽ ഡിമാൻഡ് ഒരു നിശ്ചിത തുകയിൽ കുറയുന്നു.
  • ടോക്കൺ കട്ട് മോഷൻ: - ഈ നീക്കത്തിൽ, ഒരു പ്രത്യേക പരാതിയെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡിമാൻഡിന്റെ തുക 100 രൂപയായി കുറച്ചു, അത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത പരിധിക്കുള്ളിലാണ്.

വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്

 • പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനസഹായം സർക്കാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഭരണഘടനയുടെ 116-ാം അനുച്ഛേദത്തിൽ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • ഇത് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലേക്കോ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് പാസാക്കുന്നതുവരെയോ അതിന്റെ ചെലവുകൾക്കായി ധനസഹായം നൽകാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിച്ചു.
 • സാധാരണയായി, രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മാത്രമാണ് വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്.

ധനവിനിയോഗ ബിൽ

 • ഇന്ത്യൻ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകാനുള്ള ഗ്രാന്റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യം പാസാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
 • നിയമപ്രകാരമുള്ള വിനിയോഗത്തിന് കീഴിലല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല (ആർട്ടിക്കിൾ- 266).

ധനകാര്യ ബിൽ

 • പൊതു ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ നികുതി നിർദേശങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനായി ധനവിനിയോഗ ബിൽ പാസാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക ബില്ലിന്റെ വിവിധ തരങ്ങൾ 

മണി ബില്ലുകൾ

 • ആർട്ടിക്കിൾ-110 (1) (എ) ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങുന്ന സാമ്പത്തിക ബില്ലുകളാണിത്.
 • ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻകൂർ ശുപാർശ ഇതിന് ആവശ്യമായിരുന്നു.
 • മന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ ലോക്‌സഭയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.
 • മണി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ലോക്‌സഭയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ. ലോക്‌സഭയെ ഉപദേശിക്കാൻ രാജ്യസഭയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.
 • മണി ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങിനുള്ള വ്യവസ്ഥയില്ല.

ധനകാര്യ ബില്ലുകൾ വിഭാഗം-I

 • ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻകൂർ ശുപാർശ ഇതിന് ആവശ്യമായിരുന്നു.
 • എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബിൽ തള്ളാൻ രാജ്യസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
 • ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകളിൽ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് എന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ധനകാര്യ ബില്ലുകൾ വിഭാഗം-II

 • ആർട്ടിക്കിൾ-110-ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ബില്ലുകളാണിത്.

Download Budget of India PDF (Malayalam)

Union Budget of India ( English Notes)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Comments

write a comment

Follow us for latest updates