Arrival of European in India in Malayalam/ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം, Download PDF

By Pranav P|Updated : November 2nd, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചരിത്രം . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് കേരള ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 കേരളത്തിലേക്കുള്ള യൂറോപ്യന്മാരുടെ ആഗമനം 

യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു. 1498 -ൽ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പിത്താനായിരുന്ന വാസ്കോഡ ഗാമ  കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട് എത്തി.

byjusexamprep

ഇതിന് ശേഷം നിരവധി യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് നടന്നു. അവരുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മലബാർ തീരത്തേക്കുള്ള കച്ചവടവും ചെറിയ കടൽ പാത കണ്ടെത്തലും ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന  രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത അവരുടെ ഭരണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.

പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, അവർ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിക്ക് എതിരെ സൈനിക സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ കൈകളിലെ പാവകളായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു. വിവിധ തദ്ദേശീയ ഭരണാധികാരികൾക്കിടയിൽ യുദ്ധങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ഇപ്പോഴും തുടർന്നു, ഇത് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകി. കേരളത്തിൽ ഒരു കോട്ട സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യന്മാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ. ഇത് പിന്നീട് ഡച്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും പിന്തുടർന്നു. പ്രവിശ്യാ ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. 1524 -ൽ വാസ്കോഡ ഗാമയെ കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിയായി നിയമിച്ചു. കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും ആയിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന പ്രവിശ്യകൾ. കോഴിക്കോടിന്റെ ഭരണാധികാരികളായ സാമൂതിരിമാർ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി.

പോർച്ചുഗീസുകാരെ പിന്തുടർന്ന് ഡച്ചുകാർ കേരളത്തിലെത്തി. 1592 -ൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചാണ് അവർ ആരംഭിച്ചത്. 1604 -ൽ ഡച്ച് സൈന്യം മലബാർ തീരത്തെത്തി. കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. അവരുടെ വരവ് യൂറോപ്യൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. പോർച്ചുഗീസുകാർ പതുക്കെ ഡച്ചുകാരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടു തുടങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡച്ചുകാർ തങ്ങളുടെ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികളുമായി നിരവധി കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉടമ്പടികൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് ഡച്ച് മേധാവിത്വം നിലനിന്നത്. 1725 -ൽ ഫ്രഞ്ചുകാർ മാഹിയിൽ തങ്ങളുടെ താവളം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവർക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യൂറോപ്യന്മാർ വലിയ ശക്തികളായി ഉയർന്നുവന്നപ്പോഴും, പ്രവിശ്യകൾക്കിടയിൽ യുദ്ധം തുടർന്നു. 

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (1706 - 1761) അക്കാലത്തെ ശക്തരായ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടെ കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം

മറ്റേതൊരു യൂറോപ്യനെയും പോലെ, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും കേരളത്തിൽ വലിയ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവരും രാജ്യത്തെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളാലും മറ്റ് പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളാലും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. 

കേരളത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ അടുത്ത 200 വർഷം തുടർന്നു. 

അവർക്കെതിരെ നിരവധി യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അവരെ വേഗത്തിൽ അടിച്ചമർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രവിശ്യകൾക്കിടയിൽ ഐക്യമില്ലായ്മയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. അടിമത്തം പതുക്കെ നിർത്തലാക്കി. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മിഷണറിമാർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും തുറന്നു. നിരവധി റെയിൽവേ ലൈനുകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിന്റെ ആധുനികവത്കരണത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും കണ്ടു. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയ നിരവധി പരിഷ്കർത്താക്കൾ അധഃസ്ഥിതരുടെ ഉന്നമനത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

Download Arrival of Europeans PDF (Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Comments

write a comment

Follow us for latest updates